Факультет маркетингу

Кафедра маркетингу імені А.Ф. Павленка

Маркетинг відіграє важливу роль в економіці України. Це зумовлює необхідність застосування в підприємницькій діяльності маркетингових рішень, неординарних підходів, які ґрунтуються на глибокому вивченні ринку та потреб споживачів. Нині маркетинг для підприємця є тим світилом, яке вказує на вірний шлях діяльності в умовах нестабільності, непередбачуваності, турбулентності ринкового середовища. Ігнорування маркетингових засад у практичній діяльності неодмінно призводить до втрати конкурентних позицій підприємства та прихильності його споживачів, і як результат — до зниження обсягів продажу та прибутковості бізнесу. Інструментарій маркетингу застосовується в різних галузях економіки і сферах бізнесу, адже маркетинг є сучасною філософією бізнесу.

Кафедра маркетингу імені А.Ф. Павленка є випусковою і здійснює підготовку за галуззю знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальністю 075 "Маркетинг":

  • бакалаврів: Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні «Маркетинг» поєднує поглиблене вивчення навчальних дисциплін, що становлять її предметну область, з сучасним практично-орієнтованим підходом. Успішне опанування студентами комплексу фахових (спеціальних) компетентностей забезпечується можливістю вибору сертифікаційних програм, які реалізуються кафедрою спільно із залученням фахівців-практиків у сферах логістики, інтернет-маркетингу, маркетингових досліджень і аналітики, що підтверджується відповідними сертифікатами. Термін навчання: 4 роки. Форми навчання: очна (денна), заочна, дистанційна.
  • магістрів: Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні «Маркетинг» побудована на основі вивчення результатів передових досліджень в галузі теорії і практики сучасного маркетингового управління ринковими суб’єктами та забезпечує поглиблене вивчення навчальних дисциплін, що становлять її предметну область; спрямована на розвиток у майбутніх фахівців-маркетологів здатностей до системного мислення і творчого підходу при вирішенні складних спеціалізованих завдань у сфері маркетингового управління сучасними ринковими суб’єктами, до розробки маркетингових стратегій і програм з урахуванням комплексного впливу чинників ринкового середовища та міжфункціонального характеру їх реалізації. Практична орієнтованість реалізована через надання можливостей опанування комплексу загальних і спеціальних (фахових) компетентностей у межах пакетів вибіркових дисциплін "Маркетинговий менеджмент" або "Рекламний менеджмент", залучення до навчального процесу фахівців-практиків із різних сфер бізнесу, а також представників професійних асоціацій. Термін навчання: 1 рік 4 місяці - очна (денна) форма навчання; 1 рік 6 місяців - заочна форма навчання.

Положення про кафедру маркетингу імені А.Ф. Павленка

Детальніше про кафедру

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ