Факультет маркетингу

Кафедра маркетингу імені А.Ф. Павленка

Маркетинг відіграє важливу роль в економіці України. Це зумовлює необхідність застосування в підприємницькій діяльності маркетингових рішень, неординарних підходів, які ґрунтуються на глибокому вивченні ринку та потреб споживачів. Нині маркетинг для підприємця є тим світилом, яке вказує на вірний шлях діяльності в умовах нестабільності, непередбачуваності, турбулентності ринкового середовища. Ігнорування маркетингових засад у практичній діяльності неодмінно призводить до втрати конкурентних позицій підприємства та прихильності його споживачів, і як результат — до зниження обсягів продажу та прибутковості бізнесу. Інструментарій маркетингу застосовується в різних галузях економіки і сферах бізнесу, адже маркетинг є сучасною філософією бізнесу.

Кафедра маркетингу імені А.Ф. Павленка є випусковою і здійснює підготовку за галуззю знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальністю 075 "Маркетинг":

  • бакалаврів: Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні «Маркетинг» поєднує поглиблене вивчення навчальних дисциплін, що становлять її предметну область, з сучасним практично-орієнтованим підходом. Успішне опанування студентами комплексу фахових (спеціальних) компетентностей забезпечується можливістю вибору сертифікаційних програм, які реалізуються кафедрою спільно із залученням фахівців-практиків у сферах логістики, інтернет-маркетингу, маркетингових досліджень і аналітики, що підтверджується відповідними сертифікатами. Термін навчання: 4 роки.
  • магістрів: Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні «Маркетинг» побудована на основі вивчення результатів передових досліджень в галузі теорії і практики сучасного маркетингового управління ринковими суб’єктами та забезпечує поглиблене вивчення навчальних дисциплін, що становлять її предметну область; спрямована на розвиток у майбутніх фахівців-маркетологів здатностей до системного мислення і творчого підходу при вирішенні складних спеціалізованих завдань у сфері маркетингового управління сучасними ринковими суб’єктами, до розробки маркетингових стратегій і програм з урахуванням комплексного впливу чинників ринкового середовища та міжфункціонального характеру їх реалізації. Практична орієнтованість реалізована через надання можливостей опанування комплексу загальних і спеціальних (фахових) компетентностей у межах пакетів «Маркетинговий менеджмент» і «Рекламний менеджмент», залучення до навчального процесу фахівців-практиків із різних сфер бізнесу, а також представників професійних асоціацій. Термін навчання: 1 рік 4 місяця.

Положення про кафедру маркетингу імені А.Ф. Павленка

Детальніше про кафедру »

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

У 2016 році кафедра маркетингу відсвяткувала свій 50-річний ювілей. Формуватись вона почала у 1960-х роках, коли функціонувала система Державного комітету з матеріально-технічного постачання СРСР. Для забезпечення всіх ланок цієї системи висококваліфікованими кадрами та розвитку наукової бази в кількох економічних вузах країни було організовано підготовку економістів з матеріального постачання. В Україні така підготовка почалась уперше в 1961 році в Київському інституті народного господарства на кафедрі «Економіки промисловості». У 1965 році було організовано кафедру «Економіки праці та матеріально-технічного постачання», яку очолив доц. А. Ф. Пастухов, а потім доц. А. О. Гесь. 

З липня 1966 року самостійно почала функціонувати кафедра «Економіки матеріально-технічного постачання», яку в 1988 році було перейменовано на кафедру «Управління матеріальними ресурсами», а в 1994 році реформовано в кафедру маркетингу.

У 2005 році колектив кафедри маркетингу був нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Д-р екон. наук, проф. А. Ф. Павленко

Упродовж 35 років, з липня 1981 р. по грудень 2016 р., кафедру очолював Герой України, академік Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, ректор КНЕУ (1987 - 2016 рр.), доктор економічних наук, професор Анатолій Федорович Павленко - фундатор вітчизняної школи маркетингу і наукової школи маркетингового менеджменту, знаний в Україні і за її межами автор багатьох підручників з теорії і практики маркетингу, перший Президент створеної у 1997 році на базі КНЕУ Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація маркетингу». Під науковим керівництвом проф. А.Ф. Павленка підготовлено цілий ряд відомих в Україні і за кордоном вчених-маркетологів. В пам'ять про Анатолія Федоровича Павленка та визнаючи традиції й здобутки наукової школи у січні 2018 р. кафедрі було присвоєно його ім'я.

У 2011 році на базі кафедри було створено Інститут маркетингу, основним напрямом роботи якого є організація і проведення наукових досліджень та здіснення науково-технічної і навчальної діяльності у галузі маркетингу. Директором Інституту є канд.екон.наук, проф. Володимир Петрович Пилипчук.

З березня 2017 р. кафедру очолює доктор економічних наук, професор Андрій Васильович Федорченко.

 
Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »