Факультет маркетингу

Кафедра маркетингу імені А.Ф. Павленка

Маркетинг відіграє важливу роль в економіці України. Це зумовлює необхідність застосування в підприємницькій діяльності маркетингових рішень, неординарних підходів, які ґрунтуються на глибокому вивченні ринку та потреб споживачів. Нині маркетинг для підприємця є тим світилом, яке вказує на вірний шлях діяльності в умовах нестабільності, непередбачуваності, турбулентності ринкового середовища. Ігнорування маркетингових засад у практичній діяльності неодмінно призводить до втрати конкурентних позицій підприємства та прихильності його споживачів, і як результат — до зниження обсягів продажу та прибутковості бізнесу. Інструментарій маркетингу застосовується в різних галузях економіки і сферах бізнесу, адже маркетинг є сучасною філософією бізнесу.

Кафедра маркетингу імені А.Ф. Павленка здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за галуззю знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальністю 075 "Маркетинг":

 • Освітньо-професійна програма "Маркетинг" підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні поєднує поглиблене вивчення навчальних дисциплін, що становлять її предметну область, з сучасним практично-орієнтованим підходом. Успішне опанування студентами комплексу спеціальних (фахових) компетентностей забезпечується можливістю вибору сертифікаційних програм, які реалізуються кафедрою спільно із залученням фахівців-практиків у сферах інтернет-маркетингу, логістики, маркетингових досліджень і аналітики, що підтверджується відповідними сертифікатами.
  Обсяг програми: 240 кредитів ЄКТС.
  Форми навчання: очна (денна), заочна, дистанційна.
  Термін навчання: 3 роки 10 місяців - на всіх ф.н.
 • Освітньо-професійна програма "Маркетинг" підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні побудована на основі вивчення результатів передових досліджень в галузі теорії і практики сучасного маркетингового управління ринковими суб’єктами та забезпечує поглиблене вивчення навчальних дисциплін, що становлять її предметну область; спрямована на розвиток у майбутніх фахівців-маркетологів здатностей до системного мислення і творчого підходу при вирішенні складних спеціалізованих завдань у сфері маркетингового управління сучасними ринковими суб’єктами, до розробки маркетингових стратегій і програм з урахуванням комплексного впливу чинників ринкового середовища та міжфункціонального характеру їх реалізації. Практична орієнтованість реалізована через надання можливостей опанування комплексу загальних і спеціальних (фахових) компетентностей у межах вибіркових дисциплін, залучення до навчального процесу фахівців-практиків із різних сфер бізнесу, а також представників професійних асоціацій.
  Обсяг програми: 90 кредитів ЄКТС.
  Форми і термін навчання: очна (денна) - 1 рік 4 місяці; заочна - 1 рік 6 місяців.

Положення про кафедру маркетингу імені А.Ф. Павленка

Детальніше про кафедру

Детальніше про кафедру

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ