Факультет маркетингу

Навчально-методична робота

Викладачами кафедри комерційної діяльності і логістики проводиться активна навчально-методична робота. Постійно доповнюється та оновлюється навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою. Виходять в світ навчальні посібники та підручники. 

Викладачі кафедри впроваджують у навчальний процес такі новітні методики як інтерактивні лекції, майстер-класи,  лекції з використанням кейсів, тематичні лекції з актуальних проблем, лекції та семінари з використанням ІТ-технологій та інше.

Підручники та навчальні посібники, підготовлені викладачами кафедри: 

 1. Олексюк О.І. Економіка результативності діяльності підприємства :монографія/ О. І.Олексюк; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 362 с
 2. Швиданенко Г. О., Дмитренко А. І., Олексюк О.І. Бізнес-діагностика підприємства: Навчально-методичний посібник. - К. : КНЕУ, 2008, с. 340 (авт.внесок с. 110)
 3. Грещак М. Г., Колот В. М., Мендрул О. Г., Олексюк О.І. та інш., Економіка підприємства: Підручник. - К. : КНЕУ, 2009, с. 816. (авт.внесок с. 85)
 4. Швиданенко Г. О., Васильков В. Г., Гончарова Н. П., Дмитренко А. І., Олексюк О.І. та інш. Економіка підприємства: Підручник - К. : КНЕУ, 2009, с. 598 (авт.внесок с. 95)
 5. Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навчально-методичний посібник. - К. : КНЕУ, 2009, с. 316 (авт.внесок с. 110)
 6. Кривещенко В.В., А.Г.Кальченко. Логістика. Збірник ситуаційних та практичних завдань: навч.посіб. / Кривещенко В.В.,А.Г.Кальченко. - . К.КНЕУ, 2011, - 221 с.
 7. Павленко А. Ф., Кривещенко В.В. Складське господарство: підручник / А. Ф. Павленко, В. В. Кривещенко ; [редкол. ф-ту: О. К. Шафалюк (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2016. - 396, [4] с. - Назва з титул. екрану. - Існує версія на папер. носії. - ISBN 978-966-926-114-4 : 489.57 р., 85.00 р.
 8. Дима О. О. Маркетингова товарна політика посередницького підприємства : монографія / О.О. Дима. — К. : КНЕУ, 2015. — 431с. (25,1 д.а.).
 9. Косарева Т.В. Логістика в ресторанному господарстві: методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи / уклад. Т.В. Косарева. – К.: НУХТ,    2014. – 22 с.
 10. Косарева Т.В. Транспортна логістика: методичні рекомендації до вивчення дисципліни / уклад. Т.В. Косарева. – К.: НУХТ,    2014. – 30 с.
 11. Косарева Т.В. Управління ланцюгами поставок: методичні рекомендації до вивчення дисципліни та самостійної роботи /уклад. Т.В. Косарева. – К.: НУХТ,    2017. – 17 с.
Остання редакція: 01.10.19