Факультет маркетингу

В умовах ринкової економіки одним з найважливіших елементів ефективного господарювання є маркетинг. Фахівці з маркетингу здійснюють організаційно-економічну, управлінську і наукову діяльність на підприємствах, в посередницьких і торговельних організаціях, на товарних біржах, у службах постачання і збуту, науково-дослідних установах, консалтингових та рекламних фірмах, відповідних підрозділах банків і органах державного управління. До сфери компетенції фахівців з маркетингу належать визначення ринкових передумов конкурентоспроможності та ефективного функціонування підприємства, розробка рекомендацій щодо вибору його оптимальної товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики, формування організаційної структури, підвищення ступеня залучення персоналу до процесу розробки і прийняття рішень, створення умов для поліпшення професійної і соціальної компетенції працівників, удосконалення систем оцінки персоналу, підвищення продуктивності праці, інтеграція зусиль усіх підрозділів підприємства задля досягнення його стратегічних цілей. За освітньо-кваліфікаційними рівнями факультет готує бакалаврів і магістрів на денній і заочній формах навчання, а також науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру.

Положення про факультет маркетингу

Детальніше про факультет »

Високий рівень підготовки випускників факультету маркетингу із суспільно-політичних, загально-економічних, технічних і профілюючих дисциплін забезпечує успішне виконання ними всього комплексу фахових завдань, що створює надійну основу для здійснення успішних ділових операцій підприємств і організацій маркетингової орієнтації.

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Історія розвитку спеціальностей факультету маркетингу починається з 1906 року, коли за ініціативою професора Київського університету Св. Володимира М. В. Довнар-Запольського Міністерство торгівлі і промисловості дозволило відкрити у Києві Вищі комерційні курси з чотирирічним терміном навчання. Випускникам курсів забезпечувалися знання організації торгівлі, торговельного обігу, купецьких промислів. Фахова підготовка випускників дозволяла їм займатися торгово-промисловою діяльністю від свого імені і на власні кошти.

У 1908 році, як уже зазначалось раніше, Вищі комерційні курси було перетворено на Київський комерційний інститут з двома факультетами — економічним і комерційним. У той час на комерційному факультеті навчалось 332 особи. Отже, в історичному аспекті можна вважати, що факультет маркетингу свої витоки почав саме з того часу.

У 1912 році також функціонували факультативні відділення комерційного діловодства, педагогічні і спеціалізовані групи з вивчення іноземних мов, що мало велике значення для обраної кар’єри. Для унаочнення навчального процесу, особливо на комерційному факультеті, був створений музей товарознавства, в якому функціонувало 16 відділів, і зокрема такі, як мануфактурний, металургійний, шкіряного виробництва, кустарного виробництва, сільськогосподарський.

Багато років на комерційному факультеті працювали відомі в країні та у світі вчені: Є. Є. Слуцький, О. М. Андерсон, В. А. Бажаєв, Д. О. Граве, В. Г. Шапошников, П. р. Сльозкін, О. О. Богомолець, П. Ф. Єрченко, О. М. Гіляров, М. Б. Делоне, Є. О. Патон та ін.

Навчання на комерційному факультеті завершувалося випускними іспитами, які приймала комісія під головуванням декана. За результатами іспиту випускники комерційного факультету, які показали відмінні знання, одержували звання комерційного інженера першого або другого розрядів. Крім того, кожному випускнику інституту надавалося звання почесного громадянина і право носити значок свого навчального закладу.

Зміст навчання, характер та філософія практичної діяльності розвивав у студентів комерційного факультету особливий погляд на життя, інтуїцію, уміння налагоджувати партнерські та ділові стосунки. То ж не дивно, що в різні роки на факультеті навчалися такі відомі особи, як знаменитий письменник, автор однієї із самих нещадних книжок про революцію та громадянську війну «Конармія» І. Е. Бабель (1916 р.); засновник та художній керівник Московського державного єврейського театру С. М. Міхоелс (1915 р.); видатний учений у галузі застосування математичних методів в економічних дослідженнях, плануванні і управлінні, лауреат Державної премії, доктор економічних наук, професор Л. Ю. Мінц (1914); учасник Жовтневої революції 1917 р. у Києві, ім’ям якого названо Московський державний технічний університет, М. Я. Бауман (1915 р.); режисер Київської кіностудії художніх фільмів ім. О. Довженка, лауреат Державної премії, заслужений діяч мистецтв УРСР В.Браун (1919 р.); видатний кінорежисер О. П. Довженко (1918 р.) та багато інших.

Подальші трансформації в університеті позначились на зміні назви факультету маркетингу, який фактично започаткував своє сучасне реноме у 1965 році, коли в університеті був відкритий його попередник — факультет економіки праці та матеріально-технічного постачання. Слід відзначити, що в рамках окремих спеціальностей Київського інституту народного господарства підготовка економістів з праці розпочалася ще в 1956 р., а трохи пізніше — з економіки матеріально-технічного постачання. У 1988 році факультет економіки праці та матеріально-технічного постачання був перейменований на факультет управління трудовими і матеріальними ресурсами, а в 1994 р. — на факультет маркетингу. У різні роки деканами факультету працювали професори та доценти С. О. Кошелюк, В. С. Жученко, В. М. Данюк, А. Ф. Павленко, Ю. І. Пітюренко, І. Т. Бондарук, В.Я. Кардаш.

Бакалаврські програми
Маркетинг

Маркетинг

Маркетинг як філософія сучасного бізнесу акцентує увагу на якомога глибшому розумінні потреб клієнта. Ви маєте знати їх стать, вік, дохід, хобі, вподобання тобто будь-яку деталь, яка надасть вам комплексне знання про покупців вашого товару чи послуги

Комерційна діяльність та логістика

Комерційна діяльність та логістика

Вітчизняний ринок логістичних послуг зростає на 50-70% останні 5 років, а транзитний потенціал України задіяний лише на 20% і має всі перспективи до росту. Зміна традиційних економічних зв’язків потребує інтенсифікації комерційних зусиль для налагодження нових ринків збуту товарів і послуг вітчизняних підприємств

Економіка міста та урбаністика

Економіка міста та урбаністика

Понад 70 % світової економіки зосереджено у містах. Саме тут відбуваються основні економічні події та формуються найкращі можливості для реалізації людини та її бізнес ідей

Зелена економіка

Зелена економіка

Уже сьогодні «зелені» сектори економіки пропонують значні можливості для інвестицій, започаткування прибуткового бізнесу, забезпечення сталого економічного зростання та створення нових робочих місць

Tуризм

На сьогодні подорожі є необхідною складовою способу життя сучасної людини, вони надають їй можливості для самореалізації та отримання більшої особистої свободи. Тому туризм – популярна сфера людської діяльності, що увійшла до повсякденного життя майже третини населення планети. Така затребуваність перетворила туризм на галузь світового господарства, що прогресує у своєму розвитку найбільш швидкими темпами та демонструє у ХХІ сторіччі стрімкий злет: за останні 30 років кількість міжнародних туристів зросла в чотири рази, валютні доходи галузі збільшилися в 25 разів

Магістерські програми
Маркетинговий менеджмент

Магістерська програма «Маркетинг»

Сучасне життя і бізнес-реалії стрімко трансформуються: змінюється поведінка споживачів, бізнес-середовище, відносини між учасниками ринку. Все це диктує нові вимоги до фахівців з маркетингу.

Магістерська програма «Маркетинг» орієнтована на підготовку багатопрофільних фахівців, здатних:

 • оперативно відслідковувати сучасні тренди; аналізувати попит і пропозицію на ринку, діяльність конкурентів;
 • розробляти маркетингові стратегії і втілювати в практику комплексні плани маркетингової діяльності;
 • дотримуватися клієнтоорієнтованої моделі маркетингового управління;
 • розробляти ціннісні пропозиції і конкурентоспроможні продукти;
 • організовувати комплексні кампанії в традиційних і цифрових каналах;
 • вибудовувати взаємовигідні відносини з партнерами і постачальниками;
 • оптимізувати ланцюг створення цінності для отримання максимального прибутку;
 • управляти міжфірмовими і внутрішньофірмовими взаємовідносинами;
 • відслідковувати результативність і оптимізувати ключові показники маркетингової діяльності
Рекламний менеджмент

Магістерська програма «Маркетинг»

Сучасне життя і бізнес-реалії стрімко трансформуються: змінюється поведінка споживачів, бізнес-середовище, відносини між учасниками ринку. Все це диктує нові вимоги до фахівців з маркетингу.

Магістерська програма «Маркетинг» орієнтована на підготовку багатопрофільних фахівців, здатних:

 • оперативно відслідковувати сучасні тренди; аналізувати попит і пропозицію на ринку, діяльність конкурентів;
 • розробляти маркетингові стратегії і втілювати в практику комплексні плани маркетингової діяльності;
 • дотримуватися клієнтоорієнтованої моделі маркетингового управління;
 • розробляти ціннісні пропозиції і конкурентоспроможні продукти;
 • організовувати комплексні кампанії в традиційних і цифрових каналах;
 • вибудовувати взаємовигідні відносини з партнерами і постачальниками;
 • оптимізувати ланцюг створення цінності для отримання максимального прибутку;
 • управляти міжфірмовими і внутрішньофірмовими взаємовідносинами;
 • відслідковувати результативність і оптимізувати ключові показники маркетингової діяльності
Комерційна діяльність та логістика

НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКА МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА З ЛОГІСТИКИ

Сьогодні логістика перетворюється в ключову функцію підприємства. Підприємство, що бажає стійких конкурентних переваг, у сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки має здійснювати організацію власної логістичної системи

Туризм

Скоро тут буде детальна інформація за програмою.

Розклад занять

Розклад занять рекомендується зберегти для кращого відображення файлу
Увага!  Розклад може змінюватись, звертайте увагу на семестр та дати публікації розкладу та звіряйте з розкладом, опублікованим на факультеті.

Знайшли помилку у розкладі?

надішліть нам листа за адресою web@kneu.edu.ua, вказавши факультет, та в якому саме розкладі було знайдено невідповідність

Денна

Начитка Основний розклад Розклад сесії
     
1 курс 1 курс   1 курс
2 курс 2 курс 2 курс
3 курс 3 курс 3 курс
4 курс 4 курс 4 курс
5 курс 5 курс 5 курс
6 курс 6 курс  

Студентам спеціальності 6507 2 курсу, розклад додаткових занять з іноземної мови дивитись біля деканату або кафедри.


Заочна (по тижнях)

 1 курс ⇓

 2 курс ⇓

 3 курс ⇓

 

 4 курс ⇓

 

5 курс ⇓

 

 6 курс ⇓


Розклад дзвінків КНЕУ

Інформація надано відділом організаційного забезпечення навчального процесу
у разі виявлення неточностей в розкладі надішліть нам листа на адресу web@kneu.edu.ua, вказавши фаультет

Роботодавцям та партнерам

Пропонуємо Вам розмістити Ваші вакансії на нашій сторінці факультету у Facebook.

Крім цього, ми регулярно здійснюємо розсилку користної інформації серед студентів факультету. 

Інформацію просимо надсилати за адресою: fmcareers@kneu.edu.ua

Міжнародне співробітництво
GUMLog – Німецько-Українська Магістерська програма у галузі логістики

"Німецько-Українська Магістерська програма у галузі логістики» (GUMLog), є спільним проектом, що фінансується  DAAD.

У проекті приймають участь:

 • Університет міста Бремен (кафедра морського бізнесу та логістики),
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (кафедра комерційної діяльності і логістики, кафедра маркетингу),
 • Уманський національний університету садівництва (кафедра менеджменту),
 • Одеський національний морський університет (кафедра менеджменту і маркетингу на морському транспорті)