Факультет маркетингу

Навчально-методична робота

МІСІЯ КАФЕДРИ РЕГІОНАЛІСТИКИ І ТУРИЗМУ полягає в актуалізації, генеруванні та популяризації знань та  інновацій у галузі регіоналістики та просторового розвитку економіки, зокрема туристичної сфери як стратегічного напряму регіональної політики України. Забезпеченні особистісного та професійного зростання студентів.

     Регіональні економічні дослідження є саме тією течією економічної науки, які проголошують та активно здійснюють синтез економіки з іншими суспільними науками. Попит на регіональні економічні дослідження є як у власне економістів, так і у правознавців, соціологів, політологів, істориків і т.і. Отже, викладання системи сучасних регіональних наук та дисциплін має велике значення для розвитку всього комплексу суспільних наук.

       Ефективність діяльності підприємств туристичної індустрії значною мірою ґрунтується на теоретичній побудові моделі її розвитку, що не можливо без наукового пізнання в сфері туризмознавства. Зростаюча роль туризму в економічному, соціальному та політичному житті суспільства потребує наукового осмислення цього явища. Саме такій соціальній потребі сучасності відповідає формування на кафедрі наукової школи з туризмознавства, за допомогою досліджень якої можна було би узагальнювати та систематизувати будь-які питання, що виникають у туристичній діяльності. Підготовка фахівців у сфері туризму потребує постійного оновлення наукового та навчально-методичного забезпечення дисциплін, що входять до навчального плану – навчальних програм, підручників, посібників, методичних матеріалів щодо забезпечення самостійної роботи студентів тощо.

      Основна мета навчально-методичної роботи кафедри – полягає в поглибленні фундаментальної підготовки економістів, у формуванні світоглядних ідей щодо об’єктивного характеру процесу регіоналізації господарства, забезпеченні економіки, зокрема сфери обслуговування України, кваліфікованими фахівцями, компетентними у застосуванні новітніх форм організації діяльності туристичного бізнесу, зі здатністю до системного аналізу складних соціально-економічних процесів та явищ.   

      Пріоритетними напрямами навчально-методичної роботи кафедри є постійне вдосконалення та реалізація вимог щодо тематики та змісту дисциплін, що викладаються, послідовне поліпшення організації навчального процесу, запровадження інноваційних технологій, актуалізація наукової компоненти дисциплін. 

        Зміст навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі відкриває великі можливості для освітніх, виховних та розвивальних цілей, яких потребує реальне життя. Тому питання їх практичної спрямованості необхідно розглядати як важливу складову формування основних компетенцій фахівців – інформаційної, функціональної, навчально-пізнавальної, ціннісно-змістовної, комунікативної, соціальної тощо. Набуття таких компетенцій дозволить майбутнім фахівцям-економістам навчитись аналізувати наукову інформацію, самостійно знаходити можливі ресурси для розв’язання проблем, моделювати різні ситуації та виробляти стратегію досягнення мети, мати критичне, творче мислення та швидко пристосовуватись до стрімких змін, що відбуваються в світі.

             Оскільки всі дисципліни кафедри мають прикладний характер, глибоке вивчення їх дозволяє студентам не лише оволодіти сучасними науковими знаннями, а й забезпечує майбутнім фахівцям-економістам належну базу для самовдосконалення та формування інноваційних якостей їхньої особистості. Адже без таких знань складно вирішувати завдання в галузі управління, маркетингу, банківської справи, оподаткування, аналізу господарської діяльності тощо.

СУЧАСНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 

Список колективних монографій з участю викладачів кафедри

(опубліковані в Україні)

1. Хлобистов Є.В. (у співав.). Економіка, організація та інформаційно-аналітичне забезпечення поводження  з твердими побутовими відходами.- Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України. – Київ,  Ніка-Центр, 2021. – 360 с.-16,4 д.а.
2. Громоздова Л.В., Ілляшенко І.О.(у співавт.).Socio-economic and management concepts. (на кінець 2021 р. прийнята до друку) -0,4 д.а.
3. Громоздова Л.В Ілляшенко І.О., Богославець О. Г., Бойко Н.О., Маляревський В. М.(за редакцією Ю.В. Самойлик). Наукове забезпечення соціально-економічних і управлінських засад розвитку, правового регулювання, провайдинг у екоінновацій та енергоефективних технологій в умовах глобалізації в аграрній і суміжних сферах.// Шляхи виходу із кризи в умовах глобальних карантинних обмежень у вітчизняній туристичній сфері.(10,1/ 1,0 д.а.) - Полтава : ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2021. 243 с. ІSBN 978-617-7464-74-6  polinfo.gov.ua/knyzhkovi-novynky/9817-naukove-zabezpechennia-sotsialno-ekonomichnykh-i-upravlinskykh-zasad-rozvytku-pravovoho-rehuliuvannia-provaidynhu-ekoinnovatsii-ta-enerhoefektyvnykh-tekhnolohii-v-umovakh-hlobalizatsii-a-ahrarnii-i-sumizhnykh-sferakh-kolektyv-avtoriv-poltava-tov-nvp-ukrpromtorhservis-2021-243-s
4. Медвідь Г.С.Сучасні аспекти науки: VIІ-ий том колективної монографії. за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. − Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П.,  2021. −344 с.http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/monography-7-2021.pdf
 

Список монографій опублікованих за кордоном

1. ТимошенкоТ.О. ( у співавт).Prospects for the development of the tourism and hospitality industry in Ukraine based on the experience of the European Union : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. 228 p.Tetiana Tymoshenko THE ROLE OF STAKEHOLDER ENGAGEMENT  IN SUSTAINABLE TOURISM MANAGEMENT:  SWEDEN'S EXPERIENCE FOR UKRAINE -.с.194-207
2.Оболенський О.Ю., Громоздова Л.В., Леонтович C.П.,Маляревський В.М., Косяк М.В. Socio-economicandmanagementconcepts. Колективна монографіяПублічне управління та адміністрування в регулюванні сучасними соціально-економічними процесами.International science group Boston, USA; 2021. − Boston : Primedia eLaunch, 2021. 660 р.   P.: 519 – 526. Available at : DOI- 10.46299/ISG.2020.MONO.ECON.III
ISBN - 978-1-63684-341-4"
https://isg-konf.com/uk/socio-economic-and-management-concepts-ua/
3. Громоздова Л.В., Ілляшенко І.О., Халецька З.П., Проварський Р.В., Смірнова О.Ю. Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості : регіональний аспект.«Socio-economicandmanagementconcepts:monograph.Провідне видання іноземної держави.InternationalsciencegroupBoston,USA; 2021. − р. 419-427.
4. Хлобистов Є.В. ( у співав.)  Sustainable development of natural and economic systems: theory, methodology, and practice. - Poland: Belostok, 2021. 170 p. ISBN 978-83-953142-4-7"
5. KhlobystovIevgen, HoroshkovaLidiia, SarabeevVolodimir, ShvydkaSvitlana. Modelling of natural and economic systems` sustainability:- Poland: Bielsko-Biala, 2021. 178 p.
ISBN 978-83-63649-07-4
 

Список наукових статей, опублікованих в українських виданнях

1. Danylyshyn, B.Olshanska, O.Zabaldina, Y., ...Khlopiak, S.Pivnova, L.  Designing a marketingstrategyforthedevelopmentofindustrialtourismintheregion. JournalofOptimization inIndustrialEngineering, 2021, 14(1), pp. 19–26. (Scopus)
2. Danylyshyn, B.Bohdan, I.Problems of estimating the neutral interest rate: Conclusions for Ukraine. Investment Management and Financial Innovationsthis link is disabled, 2021, 18(3), стр. 214–228. (Scopus)
3. L. Ligonenko, Y. Borysov, L. Hromozdova, IDeineha, S. Leontovych, I. Kosiak, P. Volotivskyi, Y. Marko. Determination of socio-demographic predicters of priority investment in the context of tasks of the financial subsystem startup-management.- Easterneuro-pean journal of enterprise technologies 2021,No.1/13(109). (Scopus)
4. Шевченко О. В./ OlgaShevchenko. Elaboration of a mechanism for regulating disparities of regional socio-economic development by fuzzy logic methods. Elaboration of a mechanism for regulating disparities of regional socio-economic development by fuzzy logic methods. Science and InnovationVol.17, №1 (2021). https://doi.org/10.15407/scine17.01.018(Scopus)
5. Пилипів В.В. (у співавторстві). Fiscal Space for Emergencies in Municipalities. Том 5 № 40 (2021): Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. Web of Science Core Collection. https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3551
6. Ілляшенко І. О., Бойко Н. О., Панкратов О. М.Стратегічний менеджмент як інструмент удосконалення системи управління туристичним підприємством. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку, 25/2021.Сopernicus  https://nonproblem.net/article/25-2021-66/
7. Громоздова Л. В., Іляшенко І. О.,Шевчук О. В.Івент – туризм як рекреаціний ресурс санаторно- курортного оздоровлення людини в Україні. Журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку». Сopernicus
8. Шевченко О.В. Інструментарій розпізнавання угруповань регіонів України за показниками диспропорцій їх соціально-економічного розвитку. Бізнес-Інформ , № 7, 2021. Сopernicus. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-7-115-126
9. Шевченко О.В. (у співав.). Методологічний підхід до розроблення концептуальних засад щодо стратегічного регулювання диспропорцій розвитку регіонів. Регіональна економіка. . Сopernicus.
10. Огородник В.В., Бортніков Г.П., Любіч О.О. Вплив світової пандемії COVID-19 на банківський сектор. Наукові праці науково-дослідного фінансового інституту 2021. № 1. GoogleScholar, ResearchBible, IndexCopernicusICIWorldJournals.https://doi.org/10.33763/npndfi2021.01.065
11.Огородник В.В., Оболенський О.Ю. Теоретико-методологічний базис GR-менеджменту як спеціальної наукової теорії //. 2021. № 3 (9). Index Copernicus (IC), Google Scholar,  Research Bible.
https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-3(9)-147-156.

12. Данилишин Б.М. Основні детермінанти концепції смарт-спеціалізації регіонів / Б. Данилишин, К. Прасолова // Економіка та суспільство. – 2022. – вип. 46 (Грудень). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-73. (Фахове видання).

13. Шевчук О.В., (у співавт)  Івенти та краєзнавчі заходи як рекреаційний ресурс в курортно-оздоровчих Закладах у післявоєнний період. Журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія «Економіка та менеджмент». 28/2022. С. 99-109. СOPERNICUS

14. Данилишин Б. М. Адміністративно-фінансова децентралізація: можливості та ризики для розвитку територіальних громад / Б.М.Данилишин // Регіональна економіка. 2022. №2(104). С. 139-140. (Фахове видання).

15. Шевчук О.В., (у співавт)  Івенти та краєзнавчі заходи як рекреаційний ресурс в курортно-оздоровчих Закладах у післявоєнний період. Журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія «Економіка та менеджмент». 28/2022. С. 99-109. СOPERNICUS

16. Богославець О.Г. (у співавт)Європейський досвід залучення зацікавлених сторін в проєктній діяльності організацій з управління туристичними.дестинаціями: приклад Швеції для України. Стаття подана до друку 2023р.

 

Список наукових статей, опублікованих в закордонних виданнях

1. Khlobystov I.,Zharova L.Іnfluence and Mitigation to Climate Changes for Local Territorial Communities. In: Leal Filho W., Luetz J., Ayal D. (eds) Handbook of Climate Change Management. Springer, Cham. (2021). Издатель: Springer Reference Earth & Environm. Наука. Scopus          https://doi.org/10.1007/978-3-030-22759-3_203-
2. Ie. Khlobystov (у співав.)    Economic and mathematical modelling of sustainable extraction of natural resources . XIV International Scientific Conference «Geoinformatics 2021». 11-14 May 2021, Kiev, Ukraine.  Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers. Source: Conference Proceedings, Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2021, May 2021, Volume 2021, p.1 – 6. Scopus          https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521111
3. Ie. Khlobystov (у співав.)    Econometric analysis of the national economy sustainable development based on environmental       International Journal of Global Environmental Issues (IJGENVI), Vol. 19, No. 1/2/3, 2020  (Published online: 30 Apr 2021);Scopus     DOI: 10.1504/IJGENVI.2020.114870
4. Ie. Khlobystov (у співав.). Dynamic balance of natural resource use aimed at national economy`s sustainable development (the case of coal mining adaptive modelling). XIV International Scientific Conference «Geoinformatics 2021». 11-14 May 2021, Kiev, Ukraine.  Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers. Source: Conference Proceedings, Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2021, May 2021, Volume 2021.  Scopus
https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521107
5. Ie. Khlobystov (у співав.). GIS technologies for monitoring forest plantations   XIV International Scientific Conference «Geoinformatics 2021». 11-14 May 2021, Kiev, Ukraine.  Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers. Source: Conference Proceedings, Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2021, May 2021, Volume 2021. Scopus. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521062
6. Larysa Bondarchuk, Nataliia Boiko, Tamara Podgurska, Viktoria Tovstenko and Nina Kryvych.  Linguistic and Communicative Aspect of Business Education in A Modern Economic University //          IV International scientific congress. April 12-16.2021. Indexedin: CNKI; Conference Proceedings Citation Index (Web of Science). https://doi.org/10.1051/shsconf/202110002009
7. Тимошенко Т.О.        Концепція розумного управління туризмом в рамках виконання стратегій сталого розвитку територіальних громад Академічний журнал «Державне управління та регіональний розвиток» «Public Administration and Regional Development» ISSN 2616-6216. Publ. upr. reg. rozvit. 2021, №3:https://pard.mk.ua/index.php/journal
IndexCopernicus(Польща). Імпакт-фактор: 61,26. IndexCopernicus(Польща) – Міжнародна наукометрична база (IndexCopernicusJournalsMasterList)
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) (Казахстан). Eurasian Scientific Journal
DOI: 10.34132/pard2021.13.10

8. Educational migration environment in Carpathian region: major process management directions / Semiv, L., Danylyshyn, B., Bachynska, M., Batkovets, N., Piatnychuk, I., & Popadynets, N. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 2022, 44(4), 406–420.(Web of Science Core Collection)

9. Hanna Obykhod. Management of the Economy in the Field of Environmental Management and Energy Security as Components of Sustainable Development / H. Obykhod, О.Sadchenko, I. Yaroshenko, L. Levkovska, O.Deineha,T. Dombrovska // Jurnal  Sustain Res. 2022;4(2):e220008. https://doi.org/10.20900/jsr20220008

Апробаційниі та/або науково-популярні, та/або консультаційні (дорадчі), та/або науково-експертні публікації

 1. Bohdan Danylyshyn, The Conceptual Framework for Creating an Industrial Smart and Tourism Favoured Cluster for Sustainable Development of the Ukranian Region/ Olena Kovalova, Anna Oleshko, Oksana Morhulets, Marharyta Zayats, Sofiya Yaremko //Economic Affairs, Vol. 67, No. 04, pp. 661-671, September 2022 DOI: 10.46852/0424-2513.4.2022.32
 2. Руйнування логістичних маршрутів залишається суттєвою перепоною на шляху економічного відновлення – Режим доступу:  https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/536080_ruynuvannya_logistichnih_marshrutiv.html(листопад 2022)
 3. Ілляшенко І.О. (у співавторстві). Перспективи розвитку туристичних турів по місцях історичних битв в Україні: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції ГО «ІЕЕЕД», (01 травня 2022 року) «Проблеми раціонального використання соціальноекономічного, еколого-енергетичного, нормативно-правового потенціалу України та її регіонів». Луцьк. С. 88-91.
 4. Шевчук О.В., (у співавт).  Подієвий туризм в системі функціонування рекреаційних комплексів та курортів України. THE LATEST PROBLEMS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference Boston, USA January 11 – 14, 2022. р. 467 – 471.
 5. Богославець О.Г. (у співавт). Управління туристичними проектами як напрям повоєнного відновлення туристичної галузі. Матеріали Міжнародної конференції «Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування». Львів: Львівській державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, 27-28 квітня 2023 р.
 6. Богославець О.Г. (у співавт)  «Інтегрований кластерний підхід в системі сталого управління туристичними дестинаціями в країнах ЄС: досвід для України»/ Міжнародий туристичний форум «Туризм в Україні: виклики та відновлення»: матеріали міжнар. Туристичного форуму (21-23.03.23). Київ: КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2023
 7. Тимошенко Т.О. «Головні завдання розвитку туризму в Україні у повоєнний період» / IIIМіжнародна науково-практична конференція    «Туризм XXIстоліття: глобальні виклики та цивілізаційні цінності» (23 травня 2023 р.).
 8. Данилишин Б.М. Економічна ситуація в Україні. Перспективи відновлення – Режим доступу:  https://glavcom.ua/columns/b_danilishyn/ekonomichna-situatsija-v-ukrajini-perspektivi-vidnovlennja-919098.html(квітень 2023)
 9. Ілляшенко І.О. (у співавторстві).  "Віртуальні екскурсії як інтерактивна складова туристичного продукту у післявоєнний час"»/Міжнародий туристичний форум «Туризм в Україні: виклики та відновлення»:матеріали міжнар. Туристичного форуму (21-23.03.23). Київ:КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2023.
 10. Ілляшенко І.О. (у співавторстві)."Екологічно-орієнтовані готелі як інноваційний напрямок розвитку готельної галузі у післявоєнний період"/.Міжнародний науково-практичний форум «Індустрія гостинності: стан, тенденції розвитку та перспективи галузі в умовах війни», Львів.: Львівській державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, 27-28 квітня 2023р.
 11. Шевчук О.В., (у співавт).  Управління брендом туристичної дестинації: сучасні виклики та підходи. Тези доповідей Міжнародного Туристичного Форуму «Туризм в Україні. Виклики та Відновлення» Київ, 21-22 березня 2023р.

   

 З усіх дисциплін кафедри підготовлені та розміщені на сайті університету навчально-методичні комплекси (програми, методичні вказівки з проведення семінарських занять та організації самостійних робіт, написання контрольних робіт).

Остання редакція: 10.07.23