Факультет маркетингу

Навчально-методична робота

МІСІЯ КАФЕДРИ РЕГІОНАЛІСТИКИ І ТУРИЗМУ полягає в актуалізації, генеруванні та популяризації знань та  інновацій у галузі регіоналістики та просторового розвитку економіки, зокрема туристичної сфери як стратегічного напряму регіональної політики України. Забезпеченні особистісного та професійного зростання студентів.

     Регіональні економічні дослідження є саме тією течією економічної науки, які проголошують та активно здійснюють синтез економіки з іншими суспільними науками. Попит на регіональні економічні дослідження є як у власне економістів, так і у правознавців, соціологів, політологів, істориків і т.і. Отже, викладання системи сучасних регіональних наук та дисциплін має велике значення для розвитку всього комплексу суспільних наук.

       Ефективність діяльності підприємств туристичної індустрії значною мірою ґрунтується на теоретичній побудові моделі її розвитку, що не можливо без наукового пізнання в сфері туризмознавства. Зростаюча роль туризму в економічному, соціальному та політичному житті суспільства потребує наукового осмислення цього явища. Саме такій соціальній потребі сучасності відповідає формування на кафедрі наукової школи з туризмознавства, за допомогою досліджень якої можна було би узагальнювати та систематизувати будь-які питання, що виникають у туристичній діяльності. Підготовка фахівців у сфері туризму потребує постійного оновлення наукового та навчально-методичного забезпечення дисциплін, що входять до навчального плану – навчальних програм, підручників, посібників, методичних матеріалів щодо забезпечення самостійної роботи студентів тощо.

      Основна мета навчально-методичної роботи кафедри – полягає в поглибленні фундаментальної підготовки економістів, у формуванні світоглядних ідей щодо об’єктивного характеру процесу регіоналізації господарства, забезпеченні економіки, зокрема сфери обслуговування України, кваліфікованими фахівцями, компетентними у застосуванні новітніх форм організації діяльності туристичного бізнесу, зі здатністю до системного аналізу складних соціально-економічних процесів та явищ.   

      Пріоритетними напрямами навчально-методичної роботи кафедри є постійне вдосконалення та реалізація вимог щодо тематики та змісту дисциплін, що викладаються, послідовне поліпшення організації навчального процесу, запровадження інноваційних технологій, актуалізація наукової компоненти дисциплін. 

На кафедрі регіональної економіки працюють навчально-методичні секції:

  • регіональної економіки;
  • туризмознавства;
  • економіки природокористування;
  • безпеки життєдіяльності та цивільного захисту,

у складі яких висококваліфіковані фахівці-викладачі, серед них: 1 доктор економічних наук, академік НАН України, 3 доктори наук, професори, 9 кандидатів наук, доцентів, 3 старших викладачі, 3 асистенти.

      Під час роботи навчально-методичних секцій кафедри систематично обговорюються питання вдосконалення робочих програм курсів, викладання дисциплін, розробки інноваційних технологій навчання, підготовки посібників. Постійно працює науково-методичний семінар кафедри.

    Актуальні питання, що обговорюються, стосуються наукових засад формування економіки регіонів, сучасних напрямків розвитку туристичної галузі, проблем безпеки життєдіяльності, екологічних проблем розвитку господарства, основних підходів до викладання окремих тем наук та дисциплін кафедри.

    Зміст навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі відкриває великі можливості для освітніх, виховних та розвивальних цілей, яких потребує реальне життя. Тому питання їх практичної спрямованості необхідно розглядати як важливу складову формування основних компетенцій фахівців – інформаційної, функціональної, навчально-пізнавальної, ціннісно-змістовної, комунікативної, соціальної тощо. Набуття таких компетенцій дозволить майбутнім фахівцям-економістам навчитись аналізувати наукову інформацію, самостійно знаходити можливі ресурси для розв’язання проблем, моделювати різні ситуації та виробляти стратегію досягнення мети, мати критичне, творче мислення та швидко пристосовуватись до стрімких змін, що відбуваються в світі.

      У 2014 році на кафедрі створено студентську науково-дослідницьку лабораторію з регіоналістики та просторового розвитку економіки з метою залучення талановитих студентів до активної участі в науково-дослідній, творчій та пошуковій роботі, що сприяє підвищенню їх знаннєвих та професійних компетенцій в галузі регіонального аналізу, визначенні конкурентних переваг та напрямів інноваційного розвитку регіонів України в контексті її інтеграції у світовий економічний простір

        За ініціативою кафедри з 2010 року у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана проводиться ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з регіональної економіки, в якій щорічно беруть участь  студенти більш ніж з 25 вишів України, що засвідчує значний інтерес студентства до проблем регіонально-просторового розвитку України.

      Оскільки всі дисципліни кафедри мають прикладний характер, глибоке вивчення їх дозволяє студентам не лише оволодіти сучасними науковими знаннями, а й забезпечує майбутнім фахівцям-економістам належну базу для самовдосконалення та формування інноваційних якостей їхньої особистості. Адже без таких знань складно вирішувати завдання в галузі управління, маркетингу, банківської справи, оподаткування, аналізу господарської діяльності тощо.

СУЧАСНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

  • тексти лекцій з курсу «Регіональна економіка»(2009 р.); 
  • навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Регіональна економіка» (з грифом МОН України, 2010 р.);
  • навчальний посібник з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (у двох частинах, 2011 – 2013 рр.);

                навчальні посібники з вибіркових дисциплін:

  • «Управління соціально-економічним розвитком регіону»(з грифом МОН України, 2011 р.);
  •  «Управління природокористуванням»(з грифом МОН України, 2011 р.);
  • «Регіонально-просторовий розвиток України»(з грифом МОН України, 2012 р.).

     З усіх дисциплін кафедри підготовлені та розміщені на сайті університету навчально-методичні комплекси (програми, методичні вказівки з проведення семінарських занять та організації самостійних робіт, написання контрольних робіт).

Остання редакція: 18.10.19