Факультет маркетингу

Навчально-методична робота

АНГЛІЙСЬКА МОВА. ЕКОНОМІКА ТА ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ Навчальний посібник з англійської мови для студентів 1 курсу економічних спеціальностей

Англійська мова для абітурієнтів (навчальний посібник)

1. Кунатенко Й.Ю. “Англійська мова”: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 392 с.

Мета посібника – розвиток навичок розуміння й аналізу оригінальних текстів основних проблем економіки, нагромадження словникового запасу, удосконалення навичок розмовної мови, уміння вести бесіду, брати участь у дискусіях англійською мовою, формувати соціально-комунікативну позицію фахівця в галузі економіки.

 Посібник складений згідно з вимогами навчальної програми з іноземної мови для підготовки бакалаврів з економіки та менеджменту і охоплює нормативну граматику англійської мови та базовий лексичний мінімум.

    Підручник з 16 розділів. Кожний розділ являє собою окрему економічну проблему – тему – і включає оригінальні тексти із зарубіжної економічної літератури. До текстів пропонуються дотекстові вправи на подолання фонетичних труднощів, коментар, лексичні вправи та завдання на вироблення мовленнєвих навичок і вмінь використання лексичного матеріалу, що вивчається в ситуаціях реального спілкування.

2. Гусак Т.М. Modern English Grammar in Practice. Workbook and Guidebook. – Дрогобич: Коло, 2004. – 452.

Цей посібник розрахован на студентів усіх рівнів та усіх форм навчання: стаціонарного, вечірнього та заочного, може використовуватись в коледжах, інститутах та лінгвістичних вузах. Метою даного посібника сформувати практичні навички володіння граматичними конструкціями та навчити використовувати ці граматичнфі конструкції на практиці. Посібник складається з 22 розділів, у яких є лексично-граматичні конструкції та розділ Mixed Bag, у якому 64 вправи, серед яких багато творчих вправ. Після кожного розділу є ряд тренувальних вправ та п’ять текстів. У кінці кожного розділу є 20 тестів на весь пройдений граматичний матеріал.

3. Колечко О.Д., Крилова В.Г. „Французька мова: Підручник для студентів-економістів”. – Вид. 2-ге, перероблене і доповнене. К.: КНЕУ, 2002. – 334.

Цей підручник призначений для вивчення французької мови студентами всіх економічних спеціальностей і всіх форм навчання: денної, вечірної та заочної.підручник сприятиме створенню міцного підгрунтя для вдосконалення знань, а також навичок для ведення ділової бесіди в межах майбутньої спеціальності. Підручник охоплює загальноосвітню та економічну тематику. Матеріал подаєтьсчя в текстах, що містять загальну економічну характеристику України та Франції, регіонів та великих промислових центрів. Подаються також матеріали про суто економічні поняття з питань економіки, мікро- та макроекономіки, ринку, маркетингу, менеджменту, інвестицій, формування бюджету т.і.

Підручник охоплює 15 уроків-блоків. Це – 15 текстів А, дібраних відповідно до економічних дисциплін, для аналітичного читання, 17 текстів В і С – для синтетичного читання.. До текстів А подається словник, до текстів В і С – коментарі. Граматичник мінімум подано у вигляді 88 таблиць, які мають практичну спрямованість.

4. Кунатенко Й.Ю., Лавриненко Т.П., Пішванова В.О., Усенко Л.М., Яровенко В.Ю. “English Reading”: Посібник для позаудиторного читання з англійської мови / К.: КНЕУ, 2001. – 404 с.

Навчальний посібник для позаудиторного читання з англійської мови призначено для студентів економічних вузів і факультетів різного ступеня акредитації. Мета  посібника – удосконалення навичок та умінь читання науково-популярної, економічної та фахової літератури для одержання інформації; навчання реферування, виявлення головної думки тексту.

До посібника увійшли тексти, складені на основі оригінальних англомовних першоджерел. Під час добору текстів для читання, велика увага приділялась характеру текстів: їхній пізнавальній цінності, науковості, інформативності та якості.

Навчальний посібник складається з 3 частин. Перша частина включає науково-популярні тексти, які несуть інформацію про вищу освіту, економіку України, Великобританії та Сполучених Штатів і призначені для читання з розумінням основного змісту тексту. Друга частина включає 4 розділи і призначена для вивчаючого читання. Третя частина має довідково-пошуковий характер і спрямована на розвиток навичок самоконтролю.

Остання редакція: 23.12.19