Факультет маркетингу

Наукова робота

Наукова робота кафедри у 2023 році

Звіт про наукову діяльність кафедри регіоналістики і туризму за 2021 рік.

МЕТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – утвердження та визнання наукової школи кафедри з регіоналістики та просторового розвитку економіки, здійснення досліджень туристичної сфери діяльності як пріоритетного напряму регіональної політики України.

Парадигма формування суспільства знань, яка лежить в основі стратегії розвитку провідних країн світу, пов’язана з підвищенням стандартів у сфері освіти та професійної підготовки фахівців. Застосування фундаментальних знань у практичній діяльності не лише прискорює позитивні змінив усіх сферах суспільного розвитку, але й сприяє отриманню бажаного ефекту з найменшими затратами. Отже, наукові знання мають не лише світоглядну функцію, а й безпосереднє практичне значення в різних сферах господарства.

Новітні фундаментальні знання необхідні ще на початковій стадії формування світогляду фахівців, тобто на стадії пізнавальної діяльності в навчальному процесі. Вони виробляють у студентів творче мислення на засадах наукової методології. Її формують наукові дослідження кафедр університету та їх упровадження в освітню діяльність. У такий спосіб забезпечена безпосередня участь науки в навчальному процесі, виробленні наукових підходів до використання знань, навчанні студентів самостійно здобувати нові знання.

Науково-дослідна робота кафедри регіональної економіки і туризму спрямована на дослідження актуальних проблем формування економіки регіонів, управління регіональним розвитком, розробку науково-методичних основ реалізації туристичного потенціалу країни, обґрунтування перспективних напрямів здійснення державної регіональної політики розвитку туристичної галузі в Україні з метою створення конкурентоздатного туристичного продукту.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ:

 • Методологічні засади регіонально-просторового розвитку України.
 • Наукові засади управління соціально-економічним розвитком регіонів України.
 • Аналіз та оцінка туристичного потенціалу регіонів України з метою розробки концепції його реалізації та подальшого розвитку.
 • Дослідження туристичної сфери діяльності як пріоритетного напряму регіональної політики України.
 • Сучасні екологічні проблеми розвитку регіонів України та шляхи їх вирішення.
 • Дослідження актуальних проблем безпеки життєдіяльності.

НАУКОВА ШКОЛА

Утвердження та розвиток наукової школи кафедри з регіоналістики та просторового розвитку економіки ґрунтується на підставі досвіду та міжнародного наукового авторитету провідних кафедральних учених, їх особистого внеску в розвиток, актуалізацію, генерування та популяризацію результатів регіональних досліджень економіки України та розв’язання ключових проблем регіонів (монографії, виступи на міжнародних форумах, симпозіумах, конференціях, публічні лекції, публікації в провідних вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях тощо).

Розпочато формування наукової школи з туризмознавства для здійснення та синтезу міждисциплінарних досліджень з метою формування цілісної концепції розвитку туризму в Україні.

Для вирішення найважливіших завдань наукової, навчально-методичної, організаційної та виховної роботи, підтримання власного іміджу, розвитку креативного ресурсу та утвердження міжнародної репутації наукової школи на кафедрі постійно здійснюється підготовка та захист докторських та кандидатських дисертацій.

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Професорсько-викладацький корпус кафедри працює над виконанням запланованої фундаментальної теми науково-дослідницької роботи кафедри «Наукові засади управління соціально-економічним розвитком регіонів України» – номер державної реєстрації 0111U007631. Тема комплексна, розрахована на п’ять років, у її виконанні задіяні професори, доценти, асистенти кафедри – усього 21 чол.

Отримані наукові результати – теоретичні положення, висновки та практичні результати – матимуть вагоме значення для розвитку регіональної економічної науки, розв’язання актуальних проблем розвитку регіонів України та управління соціально-економічними процесами в них. Практичне відображення результатів полягає в підготовці доповідних записок Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерству економічного розвитку та торгівлі України, імплементації отриманих результатів наукових досліджень у навчальний процес, зокрема оновлення програми та підготовка підручника нового покоління з науки «Регіональна економіка», дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист», удосконалення науково-методичного забезпечення вибіркових дисциплін кафедри.

За результатами виконання теми науково-дослідної роботи кафедри за останні 4 роки (2011–2014 рр.) опубліковано 7 монографій (загальним обсягом 67 д.а.), 94 статті у наукових фахових виданнях (загальним обсягом 33,5 д.а.), пройшли апробацію на 43 міжнародних науково-практичних конференціях 49 тез доповідей професорсько-викладацького складу виконавців теми.

 У 2014 році кафедра регіональної економіки ініціювала створення Інституту регіоналістики як структурного підрозділу, що функціонує у складі єдиного навчально-наукового комплексу Київського національного університету імені Вадима Гетьмана. Очолює Інститут регіоналістики академік НАН України Б.М.Данилишин.

Метою діяльності Інституту є виконання фундаментальних та прикладних міждисциплінарних досліджень, які синтезують просторовий підхід до соціально-економічних, природно-екологічних, політичних, історичних, культурних та інших аспектів регіонального розвитку, обґрунтування ефективної державної та регіональної політики в умовах геополітичної трансформації.

Відповідно до мети діяльності, Інститут у межах своєї компетенції здійснює наукову, науково-організаційну та науково-педагогічну діяльність:

 • підготовку та подання заявок на фінансування з Державного бюджету України прикладних тем з актуальних проблем соціально-економічного розвитку регіонів у сучасних умовах інтеграції України в світовий економічний простір;
 • підготовку монографічних досліджень з проблем модернізації регіонального економічного простору України, формування інвестиційно-інноваційного потенціалу регіонів, їх зовнішньоекономічної діяльності та участі у різних формах транскордонного співробітництва тощо;
 • розроблення заходів щодо комерціалізації результатів наукових досліджень та трансферту продуктів інтелектуальної власності Інституту;
 • визначення критеріїв інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності регіонів України;
 • співробітництво з вітчизняними та зарубіжними науково-дослідними інститутами та установами, участь у національних і міжнародних дослідницьких мережах, кластерах, асоціаціях.

У 2014 році на кафедрі успішно захищено дисертації: на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук завідувачем кафедри О.В. Ольшанською; на здобуття кандидата економічних наук старшим викладачем кафедри О.Г. Богославець. Продовжують роботу над написанням кандидатських дисертацій 4 викладачі кафедри.

У 2015 році розпочала свою роботу спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, відкрито аспірантуру та докторантуру за зазначеною науковою спеціальністю.

НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Кафедра співпрацює з багатьма науково-дослідними організаціями та установами, в тому числі, Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Інститутом законодавства Верховної Ради України, Інститутом економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, Національним інститутом стратегічних досліджень при Президентові України,Інститутом регіональних досліджень НАН України (м. Львів), Інститутом географії НАН України по лінії підготовки та захисту дисертацій, участі в наукових конференціях, написанні навчально-методичних посібників і підручників.

За ініціативою кафедри університет приєднався до Асоціації регіональних досліджень (RSA) як форуму науковців і практиків у галузі економічних, соціальних і екологічних питань розвитку регіонів.

У 2015 році за ініціативою кафедри університет приєднався до Асоціації готельних об’єднань та готелів міст України, виходячи з розуміння ролі Асоціації у формуванні державної економічної політики розвитку готельної галузі, розробці та реалізації програм розвитку готельної галузі України.

З метою подальшого формування та утвердження міжнародного іміджу та репутації наукової школи кафедри з регіоналістики та просторового розвитку економіки, узагальнення накопиченого потенціалу наукових досліджень, генерування, актуалізації та практичного застосування регіональних досліджень вітчизняних та зарубіжних наукових шкіл, кафедра продовжує співпрацю щодо спільного проведення міжнародних конференцій та щорічних круглих столів як з проблем регіонального розвитку та просторового планування, так і концептуальних засад формування навчальних програм та навчально-методичного забезпечення, обміну досвідом викладання регіональної та просторової економіки.

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Важливим кроком у розвитку методології наукових досліджень кафедри стало проведення у 2009 та 2011 відповідно І та ІІ Міжнародних науково-практичних конференцій на тему: «Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи». Участь у них брали понад 200 науковців, викладачів та молодих учених з більш ніж 20 областей України, представники наукових шкіл Бельгії, Польщі, Китаю, Росії, Білорусі, Казахстану та інших країн. За матеріалами цих конференцій вийшли збірники наукових статей.

  

У травні 2015 року проведено ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію з проблем регіонального розвитку України із залученням провідних вчених з установ Національної академії наук України, представників профільних міністерств і відомств України, професорсько-викладацького корпусу провідних вітчизняних та зарубіжних вишів, наукових установ, фахівців-практиків.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР КАФЕДРИ

З метою підвищення кваліфікації викладачів, постійного обміну досвідом і науково-методичними напрацюваннями на кафедрі запроваджено постійний науково-методичний семінар, де обговорюються питання з організації та методології наукових досліджень, інтеграції результатів сучасних наукових здобутків кафедри в навчальний процес, упровадження інноваційних технологій навчання.

Тематика науково-методичних семінарів кафедри:

 • посилення наукової компоненти науки «Регіональна економіка» та дисциплін «Безпека життєдіяльності» і «Цивільний захист» як засіб формування інноваційних якостей та компетенцій у студентів-економістів;
 • методологічні та прикладні аспекти вдосконалення змісту навчальної програми науки «Регіональна економіка» та дисциплін «Безпека життєдіяльності» і «Цивільний захист»;
 • інноваційні технології навчання як засіб стимулювання дослідницької діяльності студентів;
 • сучасні регіональні дослідження в системі сертифікаційних програм економічного університету.

КРУГЛІ СТОЛИ

26 травня 2011 року – І круглий стіл для членів журі, викладачів та гостей ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з науки «Регіональна економіка» на тему: «Впровадження сучасних досягнень теорії регіональної економіки в навчальний процес в контексті фундаменталізації змісту освіти».

12 квітня 2012 року – ІІ круглий стіл для членів журі, викладачів та гостей ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з науки «Регіональна економіка» на тему: «Методологічні та прикладні аспекти вдосконалення змісту навчальної програми дисципліни «Регіональна економіка».

18 квітня 2013 року – ІІІ круглий стіл для членів журі, викладачів та гостей ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з науки «Регіональна економіка» на тему: «Інтеграція наукових досягнень у навчальний процес як необхідна передумова формування інноваційних якостей студентів».

23 квітня 2014 року – ІV круглий стіл для членів журі, викладачів та гостей у рамках проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з регіональної економіки на тему: «Прикладні наукові дослідження з регіонально-просторового розвитку економіки та їх упровадження у навчальний процес».

18 квітня 2015 року – V круглий стіл для членів журі, викладачів та гостей у рамках проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з регіональної економіки на тему: «Упровадження програм підготовки бакалаврів та магістрів з регіональної економіки як необхідна умова подолання розриву між наукою та освітою».

 СТУДЕНТСЬКА  НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • робота студентської науково-дослідницької лабораторії з регіоналістики та просторового розвитку економіки з метою залучення талановитих студентів до активної участі в науково-дослідницькій, творчій та пошуковій роботі, що сприятиме підвищенню їх знаннєвих та професійних компетенцій у галузі регіонального аналізу, визначенні конкурентних переваг та напрямів інноваційного розвитку регіонів України в контексті її інтеграції у світовий економічний простір;
 • проведення студентського міжфакультетського конкурсу з регіональної економіки – «Регіональний турнір» наприкінці І та ІІ семестру навчального року;
 • проведення студентського міжфакультетського конкурсу на кращий «Паспорт регіону» за соціо-еколого-економічними показниками розвитку для мікро-, мезо- та макрорегіонів України – у травні 2015 року;
 • робота студентських наукових гуртків:

– з регіональної економіки;

– туризмознавства;

– економіки природокористування;

– безпеки життєдіяльності.

СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

У квітні 2009 року було проведено 76-у наукову студентську конференцію «Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ ст.», в секції «Регіональна економіка» було зроблено 62 доповіді, визначено переможців, найкращі роботи подані до видавництва.

В квітні 2010 року було проведено 77-у наукову студентську конференцію «Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ ст.», було зроблено 56 доповідей, визначено переможців.

В квітні 2011 року проведено 78-у студентську конференцію «Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ сторіччя». В секції «Регіональна економіка» студентами І та ІІ курсу різних факультетів університету під керівництвом викладачів кафедри було зроблено 38 доповідей, визначено переможців, найкращі роботи рекомендовані до друку у наукових збірниках університету.

В квітні 2012 року було проведено 79-у наукову конференцію студентів «Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття». Усього з доповідямина конференції по секції «Регіональна економіка» виступили 69 студентів.

Теми доповідей студентів були присвячені актуальним проблемам дослідження регіональних аспектів розвитку ринкового господарства, внутрішньої структури соціально-економічних комплексів регіонів України, функціонування регіональних господарських систем, внутрішніх і міжрегіональних взаємозв’язків та сучасним екологічним проблемам.

У квітні 2013 року було проведено 80-у наукову конференцію студентів «Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття». Усього з доповідями на конференції по секції «Регіональна економіка» виступили 50 студентів. 

Зокрема, багато уваги було приділено сучасним проблемам функціонування та просторової організації міжгалузевих комплексів, забезпечення енергетичної безпеки України за рахунок удосконалення паливно-енергетичного балансу та використання альтернативних джерел енергії, розвитку атомної енергетики.

У квітні 2014 року було проведено 81-у наукову конференцію студентів «Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття». Усього з доповідями на конференції по секції «Регіональна економіка» виступили 62 студенти. 

У квітні 2015 року було проведено 82-у наукову конференцію студентів «Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття». Усього з доповідями на конференції по секції «Регіональна економіка» було зроблено 53 доповіді, визначено переможців, найкращі роботи подані до видавництва.

ОЛІМПІАДИ

З 2010 року за ініціативою кафедри університет проводить ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з регіональної економіки, у якій щорічно беруть участь студенти більш ніж з 25 ВНЗ України, що засвідчує значний інтерес студентства до проблем регіонально-просторового розвитку України.

За рішенням Міністерства освіти і науки України та зважаючи на високий науковий, методичний та організаційний рівень підготовки, кафедрі доручено проведення ІІ етапу Олімпіади у 2014–2016 рр.:

– І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з регіональної економіки для студентів університету відбудеться в лютому 2015 року;

– ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з регіональної економіки відбудеться в квітні 2016 року у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

АКТУАЛЬНІ НАУКОВІ РОБОТИ ТА МОНОГРАФІЇ

Ольшанська О. В.

   1. Наукові засади визначення сутності регіону як суб’єкта  господарювання та управління // Актуальні проблеми економіки. .– №2 (116).– К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2011.

    2. Сучасні проблеми районоформування в Україні / Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. — Вип. 28. – К.: КНЕУ, 2012.

    3. Проблеми реформування адміністративно-територіального управління в інноваційних умовах розвитку / Економіка і підприємництво: Зб. наук. праць. — Вип. 29. – К.: КНЕУ, 2012.

    4. Агросоціальна система України: Монографія. – К.: КНЕУ, 2013.

    5. Методологічні основи формування агросоціальних систем / Економіка України: Зб. наук. праць. — Вип. 10. – Київ, 2013.

    6. Влияние холдинговых агроформирований на социально-экономическое развитие сельских территорий / Актуальные вопросы экономического развития: теория и практика: Сб. науч. статей. – Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины, 2013.

    7. Методичні та прикладні проблеми формування локальних агросоціальних проблем/ Вісник Київського національного університету технології та дизайну: Зб. наук. праць. – №4 (78) – К.: КНУДТ, 2014.

Данилишин Б. М.

    1. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2007 році. – К., 2008. (у співавторстві)

    2. Економічний простір і динаміка розвитку продуктивних сил України: теоретико-методологічні основи дослідження. – К.: РВПС України НАН України, 2008. (у співавторстві)

    3. Екологічна складова політики сталого розвитку. – Донецьк: Юго-Восток, 2008. (у співавторстві)

    4. Макросистемна еволюція економіки України. – К.: Нічлава, 2008. (у співавторстві)

    5. Рентні відносини в системі модернізації національної економіки / За ред. Б.М.Данилишина. – К.: Нічлава, 2008.

    6. Безпека регіонів України і стратегія її гарантування. У 2-х томах. Природно-техногенна (екологічна) безпека. Т. 1. / За ред. Б.М.Данилишина. – К.: Наукова думка, 2008.

    7. Стратегічний потенціал продуктивних сил регіонів України. – К.: РВПС України НАН України, 2009. (у співавторстві)

    8. Економіка України: криза розвитку та перспективи модернізації. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2010. (у співавторстві)

    9. Методологічні засади адміністративно-територіальної реформи в Україні: соціально-економічні аспекти. – К.: Основа, 2011. (у співавторстві)

Фащевський М. І.

     1. Територіальна організація господарства і розселення населення в Україні. – К.: Академія праці і соціальних відносин, 2010.

     2. Регіонально-просторові економічні системи України: методологія і сучасна практика формування. – К.: РВПС України НАН України, 2010.

    3. Соціальний капітал України: теоретико-методологічні основи формування. – К.: РВПС України НАН України, 2010.

    4. Інтегральний потенціал території – теоретичні та практичні аспекти дослідження: Деп. в ДНТБ України 04.07.2012, №22.– К.: Інститут географії НАН України, 2012.

    5. Наукові засади управління районоформуванням //Вчені записки: Зб. наук. праць. – Вип. 14, Ч. 1. – К.: КНЕУ, 2012.

    6. Аналіз моделей регіонального розвитку України: теорія та проблеми функціонування//Вчені записки: Зб. наук. праць. – К., КНЕУ, 2013 (у співавторстві).

     7. Вопросы теории и методологии регионально-пространственной организации экономики. – Selected papers of the IX All-Russian Scientific and Practical Conference with International Participation «Contemporary Problems of Regional Economy Management». Selected papers. May 24-25 2012, Saint Petersburg, Russia–Saint Petersburg State University of Engineering and Economics, Publishing house «Lubavich» (в соавторстве)

Заяць Т. А.

    1. Трансформаційні зміни соціально-трудових відносин у контексті формування соціального капіталу // Економіка і регіон, № 1 (32). – Полтава: ПолтНТУ, 2012.

     2. Інвестиційне забезпечення модернізації робочих місць в антикризовій політиці держави // Демографія та соціальна економіка, № 1 (17). – К.: НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2012.

     3. Проблемність розвитку сфери зайнятості сільського населення України//Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток. – Т. 1. – К.: КНЕУ, 2012.

     4. Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу. — К.: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України,  2013 (у співавторстві).

     5. Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінювання. —Умань: Видавець «Сочінський», 2013 (у співавторстві).

Білоконь І. В.

     1. Проблеми реформування системи регіональногоуправління та основні напрями їх вирішення// Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. –  Вип. 27. – К., КНЕУ, 2012.

     2. Проблемы и социально-экономические функции управления развития регионов// Актуальные вопросы экономического развития: теория и практика: Сб.науч. статей. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2013.

     3. Аналіз моделей регіонального розвитку України: теорія та проблеми функціонування //Вчені записки: Зб. наук. праць. – К., КНЕУ, 2013.(у співавторстві)

     4. Проблемні території: методологічні аспекти їх виникнення та дослідження //Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць.– К., КНЕУ, 2013.

Коценко К. Ф.

    1. Механізм управління природокористуванням регіону та його основні важелі/ Спеціальний  випуск. Зб. наук. праць «Формування ринкової економіки» // «Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи розвитку»  — К.: КНЕУ, 2009. (у співавторстві).

    2. Екологічні кризи: аспекти, причини та спроби створення механізму управління природокористуванням// Економіка і підприємництво: Зб. наук. праць. – К., КНЕУ, 2012 (у співавторстві).

Богославець О.Г.

     1. Социально-экономическая сущность рынка туристическихуслуг// Актуальные вопросы экономического развития: теория и практика: Сб.науч. статей.В 2-х ч. Ч 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2012.

     2. Роль міських туристичних центрів в соціально-економічному розвитку регіону //Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. – Вип. 28. – К., КНЕУ, 2012.

     3. Інституції перетворення у туристсько-рекреаційному комплексі України// Наукові записки: Інститут законодавства Верховної ради України. – № 1. – К.: Інститут законодавства Верховної ради України

     4. Перспективи розвитку рекреаційного комплексу України // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – Вип. 1 (17). – Бердянськ: Бердянський університету менеджменту і бізнесу, 2012.

Шалаева Т.П.

     1. Сучасні напрями реалізації державних пріоритетів в інноваційній сфері//Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. – Вип. 28. – К.: КНЕУ, 2012.

Шмігельська Є.А.

     1. Науково-методичні засади оцінювання природно-ресурсного потенціалу регіону//Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. — Вип. 28. – К.: КНЕУ, 2012.

     2. Социально-экономические аспекты формирования региональной экономической политики// Актуальные вопросы экономического развития: теория и практика: Сб.науч. статей. В 2-х ч. – Ч.1. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2012.

     3. Экономические методы управления природопользованием// Актуальные вопросы экономического развития: теория и практика: Сб.науч. статей. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2013.

Лукаш І.М.

     1. Стратегические направления формирования информационно-инновационного потенциала Украины// Актуальные вопросы экономического развития: теория и практика: Сб.науч. статей.В 2-х частях. Ч.1.– Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2013 ( в соавторстве).

     2. Екологічні кризи: аспекти, причини та спроби створення механізму управління природокористуванням// Економіка і підприємництво: Зб. наук. праць. — К., КНЕУ, 2012 (у співавторстві).

 

Остання редакція: 15.06.23