Факультет маркетингу

Кафедра регіоналістики і туризму

Кафедра регіоналістики і туризму здійснює підготовку фахівців за найновітнішими освітніми напрямами відповідно до потреб професій майбутнього.  

 

 

Місія кафедри регіоналістики і туризму полягає в актуалізації, генеруванні та популяризації знань та інновацій у галузях економіки міста й урбаністики, регіоналістики, зеленої економіки, а також туризму.

 

Основна мета кафедри – підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, здатні критично оцінювати ключові закономірності розвитку суспільства і готові до постійно виникаючих викликів часу, вміють розв’язувати складні спеціалізовані задачі і проблемні ситуації із забезпечення економічного розвитку міста, туризму, реалізовувати власні бізнес-ініціативи та проекти із врахуванням особливостей і можливостей міського середовища та на принципах зеленої економіки.

Для ознайомлення зі спеціальностями кафедри натисніть на зображення


 

Детальніше про кафедру »

 

Положення про кафедру »

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ 

Історію кафедри започатковано ще в далекому 1952 році. Тоді вона отримала назву  "Економічної географії та економічної історії". Першим очільком кафедри став доктор історичних наук, професор Іван Іванович Кравченко. Штат кафедри включав двох істориків — професора, доктора історичних наук І. І. Кравченка і доцента, кандидата історичних наук В.І. Петрусенка, а також трьох економіко-географів — доцента, кандидата географічних наук А. Л. Устінову і старших викладачів — М. А. Валяшко та П. С. Пригоду.

Цікаво далі? читати... 

 

КАФЕДРА СЬОГОДНІ

Х 2 липня 2015 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор, академік НАН України Данилишин Богдан Михайлович. У 2004–2008 роках Богдан Михайлович Данилишин очолював Раду по вивченню продуктивних сил України НАН України, у 2007–2010 роках обіймав посаду Міністра економіки України. З 2010 року – голова міжнародної неурядової організації «Українська європейська перспектива» (м. Прага), з 2011 року – президент Європейського Інституту економічних та політичних досліджень розвитку країн Центральної та Східної Європи і України (м. Прага), з 2016 року – Голова Ради Національного банку України.

Освітня та наукова діяльність кафедри у різні періоди була спрямована передусім на дослідження галузево-територіальної структури економіки країни, актуальних проблем формування економіки регіонів, управління регіональним розвитком, раціональним використанням природних ресурсів. Коло наукових інтересів колективу кафедри охоплювало фундаментальні та прикладні міждисциплінарні регіональні дослідження, які синтезували просторовий підхід до соціально-економічних, природно-екологічних, політичних, фінансових, історичних, культурних та інших аспектів регіонального розвитку.

Для підвищення конкурентоспроможності Університету, забезпечення відповідності викликам часу, укріплення позицій та якісних позитивних змін у подальшому розвитку кафедри, набутті нею статусу випускової, професорсько-викладацьким складом у 2015 році  було впроваджено у навчальний процес Університету новий напрям підготовки 6.140103 «Туризм», галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» освітнього ступеню «бакалавр». З 2018 року введено  нову освітньо-професійну програму «Економіка міста та урбаністика»  в рамках спеціальності 051 «Економіка».

Зазначені трансформації розширили коло дослідницьких інтересів, напрямів навчально-методичної та організаційної роботи кафедри.

Актуальні завдання кафедри вбачаються у підготовці фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, вміють розв’язувати складні спеціалізовані задачі і проблемні ситуації із забезпечення ефективного функціонування міста, організації туризму, реалізовувати власні бізнес-ініціативи та проекти із врахуванням особливостей і можливостей міського середовища та викликів сталого розвитку.

Упродовж 2015–2020 рр. викладачами кафедри вдосконалено навчальні плани та робочі програми навчальних дисциплін з фаху відповідно до трансформаційних змін в економічному житті країни та громад. Крім того, освоєно принципово нові спеціальні дисципліни професійної орієнтації.

Відбулися радикальні зміни у методах і засобах проведення занять. У навчальному процесі широко використовуються тренінгові технології,  віртуальнівіддалені контактні лекції та вебінари на платформі відео-зустрічей Zoom, паралельно з аудиторними заняттями та заняттями на відстані відбувається навчання на об’єктах міської економіки та інфраструктури, туристичних комплексів, у відділах  компаній та профільних організацій тощо.

 Зберігаючи на перспективу ключову тематику в рамках  регіональних студій та враховуючи сучасні виклики для кафедри в галузях економіки міста, урбаністики та туризму,  представники кафедри протягом 2018-2020 років розробили понад 50 нових робочих програм навчальних дисциплін, значна частина яких є авторськими, зокрема: «Сталий розвиток суспільства та регіоналістика» (проф. Данилишин Б.М.), «Регіональна економіка» (проф. Пилипів В.В., доц. Кончин В.І.), «Регіоналістика» (проф. Оболенський О.Ю.), «Парадигми регіонального розвитку: теорія та практика» (доц.Кончин В.І.), «Основи економіка міста», «Місцеве самоврядування та інструменти місцевого розвитку» ( проф. Пилипів В.В.), «Глобальні міста та системи» ( доц. Кончин В.І.),  «Сталий розвиток і зелена економіка» (доц. Коценко К.Ф.), «Туризм міських агломерацій» (доц. Богославець О.Г., доц. Бойко Н.О.), «Інновації в туризмі» (доц. Ілляшенко І.О.), «Зелені інновації та бізнес моделі», «Альтернативна енергетика» (проф. Остафійчук Я.В.), «Основи наукових та практичних досліджень» (доц. Громоздова Л.В.)

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “ЕКОНОМІКАМІСТА ТА УРБАНІСТИКА”

ДИСЦИПЛІНИ БАКАЛАВРСЬКОЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ "ЕКОНОМІКА МІСТА ТА УРБАНІСТИКА" СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 "ЕКОНОМІКА"

ДИСЦИПЛІНИ БАКАЛАВРСЬКОЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 "ТУРИЗМ"
 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 242 "ТУРИЗМ" 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ В РАМКАХ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ  "РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ " , "ЕКОЛОГІЧНА ЕКОНОМІКА"  СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051"ЕКОНОМІКА"

Дисципліни магістерського рівня
Дисципліни рівня PhD
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 051 "ЕКОНОМІКА"
 

 

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 281 "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 281 "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ