Факультет маркетингу

Кафедра регіоналістики і туризму

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ

 

     Кафедра регіоналістики і туризму є однією з найстарших у КНЕУ, має багату історію та визначні наукові традиції, водночас здійснює підготовку фахівців за найновітнішими освітніми напрямами відповідно до потреб професій майбутнього.

      Нові спеціалізації кафедри (для ознайомлення натисніть на зображення)     

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ТУРИЗМ"

"УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ ПРОЕКТАМИ"

Місія кафедри регіоналістики і туризму полягає в актуалізації, генеруванні та популяризації знань та інновацій у галузі регіоналістики, економіки міста й урбаністики, зеленої економіки, а також туризму.

      Основна мета кафедри – підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, здатні критично оцінювати ключові закономірності розвитку суспільства і готові до постійно виникаючих викликів часу, вміють розв’язувати складні спеціалізовані задачі і проблемні ситуації із забезпечення економічного розвитку міста, туризму, реалізовувати власні бізнес-ініціативи та проекти із врахуванням особливостей і можливостей міського середовища та на принципах зеленої економіки.

https://www.facebook.com/dept.regionalistic.tourism/

Детальніше про кафедру »

Структура та зміст наук і навчальних дисциплін кафедри значною мірою визначені розвитком науки та потребами практики. Їх наукова компонента базується на фундаментальних і прикладних дослідженнях, що допомагає сформувати у студентів чітку уяву про господарство як єдину, організовану на наукових засадах, вертикально-горизонтальну економічну систему, процеси територіального поділу та інтеграції якої сприяють формуванню взаємозумовлених регіональних соціо-еколого-економічних систем. Студенти також отримують знання щодо закономірностей взаємодії людського суспільства та геосфери, специфіки економічного та екологічного підходів до оцінювання результатів господарської діяльності, основних принципів реалізації екологічної політики, загальних закономірностей виникнення, поширення та впливу на людину шкідливих, небезпечних та уражаючих факторів у надзвичайних ситуаціях природного та антропогенного походження. Зазначене сприяє набуттю студентами нових фахових якостей, що дасть змогу їм у майбутньому більш кваліфіковано вирішувати питання в різних сферах конкретної економічної діяльності.

Програма підготовки фахівців бакалаврського освітньо-кваліфікаційного рівня за напрямом  «Туризм» галузі знань  «Сфера обслуговування», яку розроблено професорсько-викладацьким складом кафедри регіональної економіки і туризму, визначається практичною спрямованістю на потреби економіки та туристичного бізнесу зокрема. Навчальний план містить такі профільні дисципліни, як «Туристичне країнознавство», «Рекреаційні комплекси світу», «Географія туризму»,  «Географія культури», «Інновації в туризмі», «Рекреалогія», «Організація туристичних подорожей», «Організація екскурсійної діяльності», «Організація анімаційної діяльності», «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Туроперейтинг», «Туризм міських агломерацій», «Міжнародний туризм» тощо, викладання яких забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри регіональної економіки і туризму. Викладання інших дисциплін економічного спрямування, таких як «Маркетинг у туризмі», «Реклама в туризмі», «Копірайтинг», «Бренд-менеджмент», «Маркетингові комунікації», «Паблік-рилейшнз у бізнесі», «Туристична логістика», «Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу», «Облік і аудит», «Фінанси туристичного підприємства», тренінг-курси: «Бізнес-моделювання» «Створення власного бізнесу: від ідеї до успіху», «Start-up» та ін. здійснюється відповідними кафедрами університету.

Одним із важливих завдань кафедри регіоналістики і туризму на найближчий період є розробка  освітніх програм нового покоління та навчально-методичного забезпечення нових спеціалізацій, закріплених за кафедрою - «Регіональна економіка і місцеве самоврядування» та «Екологічна економіка» (спеціальність "Економіка"), набір на які розпочато у 2016 році.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Історію кафедри започатковано в 1952 році, коли вона отримала назву  кафедри економічної географії та економічної історії. Тоді її очолив доктор історичних наук, професор Іван Іванович Кравченко. Штат кафедри включав двох істориків — професора, доктора історичних наук І. І. Кравченка і доцента, кандидата історичних наук В.І. Петрусенка, а також трьох економіко-географів — доцента, кандидата географічних наук А. Л. Устінову і старших викладачів — М. А. Валяшко та П. С. Пригоду.

У 1953 році кафедру очолив доцент, кандидат історичних наук В. Т. Чунтулов. У тому ж році склад кафедри поповнили доцент, кандидат історичних наук С. П. Лаута і старший викладач Т. А. Ніржберг, а в 1954 році — А. М. Григор’єв, який викладав економічну географію (пізніше, коли в інституті було створено спецраду із захисту дисертацій, А. М. Григор’єв першим отримав тут науковий ступінь кандидата економічних наук).

У цей період на кафедрі за сумісництвом працювали професор, доктор географічних наук О. Т. Діброва, професор Г. О. Кравченко (КДУ ім. Т. Г. Шевченка) та доцент, кандидат географічних наук І. П. Старовойтенко.

З часом, коли з’явились нові факультети, зросла чисельність студентів і кафедра поповнилася новими викладачами — доцентом, кандидатом географічних наук М. О. Хілюком та старшим викладачем В. Ф. Терещенком.

У цей період на кафедрі виокремлюється юридична секція, яку представляли професор, доктор юридичних наук С. Н. Ландкоф і професор, доктор юридичних наук Я. Л. Штутін, а також доценти, кандидати юридичних наук Є. Ф. Голеня, М. І. Андріанов, А. Клюшниченко, а згодом — О. А. Костюченко (пізніше ця секція виділилась в окрему кафедру правових дисциплін).

Починаючи з 1960 року, коли КІНГ став провідним вищим навчальним економічним закладом України, на викладацьку роботу в інститут прийшло багато відомих учених. Зокрема, кафедра економічної географії та економічної історії поповнилась широко знаним у наукових колах не лише України, а й усього СРСР, професором, доктором історичних наук В. О. Голобуцьким, відомим, перш за все, своїми роботами з історії українського козацтва.

У 1961 році кафедра економічної географії та економічної історії була розділена на кафедри історії народного господарства (завідувач кафедри В. О. Голобуцький) і кафедру економічної географії (завідувач кафедри І. П.Старовойтенко), якого на цій посаді через рік змінив А. М. Григор’єв.

У 1971 році кафедри економічної географії та історії народного господарства знову об’єднались. До складу об’єднаної кафедри увійшли викладачі економічної історії на правах окремої секції: доценти, кандидати економічних наук – Е. М. Голін, В. О. Голубєв, М. В. Прожогін та старший викладач Л. М. Рудомьоткіна. Пізніше до них приєднались — доценти, кандидати економічних наук О. А. Пучко і Н. О.Тимочко.

У 60—80 рр. ХХ століття колектив кафедри також поповнили доценти, кандидати географічних наук М. М. Штепа (1962 р.) та Д. В. Сущевський (1962 р.), кандидати економічних наук В. П. Цибуляк (1963 р.), Л. І. Зацепиліна (1963р.), кандидати географічних наук І. Т. Бондарук (1968 р.), О. Д. Краєвий (1975 р.), Д. Я. Хусаїнов (1976 р.), ст. викладач Г. І. Танигін (1975 р.), а також Ю. М. Коснирєв (1974 р.). Пізніше ряди викладачів кафедри поповнили доценти, кандидати економічних наук О. В. Ольшанська (1987 р.), І. В. Білоконь(1988 р.), О. К. Аблова (1988р.), кандидат географічних наук К. Ф. Коценко (1988 р.).  З підготовчого відділення до складу кафедри увійшли доцент, кандидат педагогічних наук Н. О. Бойко та асистент Т. І. Рудчук.

У 1999 році секція економічної історії була переведена у склад  новоствореної кафедри економічної історії та історії економічних вчень.

У 2001 році до складу кафедри було включено секцію безпеки життєдіяльності у складі доцента, кандидата технічних наук О. М. Панкратова та старших викладачів О. К. Міляєва, В. П. Мірюка, Р.І. Черевко, О. Г. Ватутіна, М. П. Аксьонова.

За час існування кафедри (1952—2011 рр.) на посаді завідувача кафедри змінилось 10 осіб, з них перші два — спеціалісти з економічної історії та 8 – економіко-географи або економісти.

Після багаторічного завідування кафедрою професором А.М. Григор’євим на цій посаді працювали: доцент Л. А. Устінова (1976—1981 рр.), професор П. В. Волобой (1981—1985 рр.), професор Ю. І. Пітюренко (1985—1988 рр.) та член-кореспондент НАН України, професор, доктор економічних наук, народний депутат Верховної Ради України багатьох скликань, голова Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України Сергій Іванович Дорогунцов (1988–2008 рр.), який керував кафедрою протягом 20 років. Під час його завідування, у 1989 році кафедра отримала нову назву – розміщення продуктивних сил, відповідно до основного курсу, що викладався на кафедрі.

У цей період на кафедрі за сумісництвом працювали професор, доктор економічних наук М.А.Хвесик, професор, доктор економічних наук Я.Б.Олійник.  Професори, доктор економічних наук Т.А. Заяць та  доктор географічних наук М.І.Фащевський продовжують працювати на кафедрі й сьогодні.

Після виходу на пенсію професора С.І. Дорогунцова у 2008 році, кафедру очолила доктор економічних наук, професор Олександра Володимирівна Ольшанська.

У 2006 році як нормативну дисципліну було введено курс «Регіональна економіка». У 2008 році колективом кафедри під керівництвом О.В. Ольшанської  було впроваджено оновлену редакцію навчальної програми курсу «Регіональна економіка», опубліковані тексти лекцій та навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Регіональна економіка» із застосуванням сучасних освітніх технологій. Відповідно до таких змін, у 2009 році, за пропозицією колективу кафедри, її було перейменовано у кафедру регіональної економіки.

Починаючи з 2010 року кафедра ініціювала включення в навчальні плани підготовки бакалаврів нових вибіркових дисциплін: «Управління регіональним розвитком», «Регіонально-просторовий розвиток економіки», «Управління природокористуванням», «Соціально-економічний розвиток регіону», «Просторова організація економіки» та здійснила їх навчально-методичне забезпечення. Потреба в запровадженні цих дисциплін викликана як новим етапом у розвитку теорії і методології регіонально-просторового розвитку господарства, так і потребами практики.

За ініціативою кафедри з 2010 р. у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана проводиться ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з регіональної економіки, в якій щорічно беруть участь  студенти понад 25 вишів України, що засвідчує значний інтерес студентства до проблем регіонально-просторового розвитку України.

За ініціативою кафедри у 2013 р. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана приєднався до Асоціації регіональних досліджень (RSA) як форуму науковців та практиків у галузі економічних, соціальних та екологічних питань розвитку регіонів.

У 2014 р. на кафедрі створено студентську науково-дослідницьку лабораторію з регіоналістики і просторового розвитку економіки з метою залучення талановитих студентів до активної участі в науково-дослідній, творчій та пошуковій роботі, що сприяє підвищенню їхньої професійної компетенції в галузі регіонального аналізу, визначенні конкурентних переваг і напрямів інноваційного розвитку регіонів України в контексті інтеграції у світовий економічний простір.

У 2014 р. кафедра ініціювала створення Інституту регіоналістики як структурного підрозділу, що функціонує у складі єдиного навчально-наукового комплексу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Очолює інститут академік НАН України Б. М. Данилишин.

Мета Інституту регіоналістики — проведення фундаментальних та прикладних міждисциплінарних досліджень, які синтезують просторовий підхід до соціально-економічних, природно-екологічних, політичних, історичних, культурних та інших аспектів регіонального розвитку, обґрунтування ефективної державної та регіональної політики в умовах геополітичної трансформації.

У 2009—2015 рр. колектив кафедри організував проведення трьох Міжнародних науково-практичних конференцій на тему: «Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи». Участь у них брали понад 200 науковців, викладачів та молодих учених  понад 20 областей України, представники наукових шкіл Бельгії, Польщі, Китаю,  Білорусі, Казахстану та інших країн. За матеріалами цих конференцій вийшли збірники наукових статей.

У 2014 р. кафедра ініціювала  створення спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій, а також відкриття аспірантури і докторантури за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Значна робота здійснена колективом кафедри у напряму ліцензування та відкриття в університеті нової спеціальності 6.140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», набір на яку розпочався у 2015 році. Відповідно до цього змінилася назва кафедри, яку перейменовано на кафедру регіональної економіки і туризму, та її статус — із загальноосвітньої кафедри на випускову.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня

Усі дисципліни

Відео кафедри
Що має знати мер майбутнього?

Туристичний форум "Розвиток туризму: де та з ким?", КНЕУ, 5 березня 2019 року

Туристичний форум «Розвиток туризму: де та з ким?» зібрав представників провідного туристичного бізнесу, органів державної влади, експертів, керівників громадських організацій, які поділилися власним досвідом у реалізації туристичних проектів

Контактна інформація

Телефон: 371-61-67

Е-mail: kaf_re@ukr.net,

kre@kneu.edu.ua,

kaf_re_bgd@ukr.net
(секція безпеки життєдіяльності)

Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 54/1.
к. 524, 522