Факультет маркетингу

Кафедра комерційної діяльності і логістики

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Управління закупками

Мета дисципліни – дати студентам знання про особливості маркетингу закупівлі – зворотного маркетингу та практичні навички застосування маркетингового інструментарію при закупівлі матеріальних ресурсів. Завдання дисципліни: сформувати у студентів стійкі знання з теорії маркетингу закупівлі матеріальних факторів виробництва; допомогти студентам набути вмінь і навичок при формуванні попиту, виборі постачальника та здійсненню закупівлі матеріально-технічних ресурсів для виробничого підприємства

Логістика

Мета науки (дисципліни) полягає в тому, щоб навчити студентів основним методам і правилам логістики, як основного інструмента ринкової економіки. Завданням науки (дисципліни) є управління матеріальними, інформаційними, грошовими та іншими потоками, котре дає змогу фірмам та організаціям пристосуватись до мінливих ринкових умов, отримання на ринку своєї найбільшої частки і переваг перед конкурентами

Інфраструктура товарного ринку

Мета дисципліни: оволодіти теорією розвитку інфраструктури товарного ринку як найважливішої частини ринкової економіки, практичним умінням управління її діяльністю щодо просування, зберігання та продажу товарів і послуг, забезпечення потреб споживачів, здатністю знаходити та реалізовувати рішення з інтенсифікації та підвищення ефективності цієї сфери

Складське господарство

Мета дисципліни – оволодіння теоретичними знаннями  та набуття практичних навичок щодо ефективного управління складським господарством.  Дисципліна «Складське господарство» має структурно-логічний зв’язок з такими дисциплінами як «Логістика», «Маркетинг» та іншими. Предмет дисципліни: закономірності і механізми управління складським господарством; процес  зберігання і обробки матеріалів на складі

Транспортні системи

 Навчальна   дисципліна  «Транспортні системи» узагальнено охоплює увесь основний комплекс теоретичних і прикладних питань, пов’язаних зі структурними, економічними, статистичними, організаційними, управлінськими, технічними, геополітичними, маркетинговими, логістичними, соціальними та екологічними питаннями транспортної галузі економіки України в умовах її інтеграції в глобалізований   ринковий простір та поширенням в Україні передового світового досвіду застосування логістичного менеджменту і маркетингу в сфері транспортних технологій

Комерційна діяльність

Комерційна діяльність

Транспортна логістика

Транспортна логістика

Створення WEB-ресурсів

Мета дисципліни – набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок щодо ефективної розробки веб-ресурсів, формування концепції, стратегії та тактики розвитку створених веб-ресурсів.
За підсумками вивчення цієї дисципліни студенти будуть знати:
- сутність базових понять т

Інтернет-комунікації

Інтернет-комунікації

Інтернет-аналітика

Інтернет-аналітика

Виробнича логістика

Виробнича логістика

Управління ланцюгами постачання

Управління ланцюгами постачання

Вступ до спеціальності

Вступ до спеціальності

Товарознавство
Навчальна   дисципліна  ,,Товарознавство” стосується споживчої вартості (цінності) товарів, як основи їх ринкової  конкурентоздатності, закономірностей  прояву цієї вартості та її збереження на усіх ланках руху товарів від виробників до споживачів.   Наукові засади  товарознавства системно охоплюють  комплекс теоретичних і прикладних питань з   таких областей  знань, як технічна, фізика, хімія, біологія, економіка, комерція, патентне право, стандартизація, сертифікація, метрологія,  товарна експертиза, маркетинг, логістика   тощо
Сервісні послуги підприємств
Тренінг (К-ра Комерційної діяльності і логістики)
Міждисциплінарний тренінг (К-ра Комерційної діяльності і логістики)
Економіка транспорту

Навчальна   дисципліна  ,,Економіка транспорту” охоплює  наступні аспекти сфери транспорту: роль транспорту в соціально-економічному розвитку  країн та  у їх  конкурентоздатності  в умовах глобалізації; особливості управління, планування  та оцінювання ефективності бізнес-діяльності у сфері транспорту (принципи, методи, організаційні структури, економічну ефективність,  тенденції розвитку) при її реалізації засобом інтегрованого застосування   засад маркетингу, логістики,  сучасних комунікацій та  автоматизації  транспортних і допоміжних процесів; вантажні та пасажирські перевезення (структури перевезень, особливості формування транспортних потоків, планування перевезень та їх раціоналізацію); планування експлуатаційної роботи різних видів транспорту (значення та особливості експлуатаційної роботи, зміст та показники  планів цієї роботи, економічну оцінку якості та ефективності експлуатаційної роботи); ефективність розвитку матеріально-технічної бази різних видів транспорту (задачі розвитку та його прогресивні  напрямки, планування капітальних вкладень та ремонтів і обслуговування основних фондів); працю  та заробітню  платню на різних видах транспорту (сутність організації праці, нормування праці та її продуктивність,  фонд заробітної платні); основні фонди різних видів транспорту, їх обігові засоби,   витрати,  тарифи і  фінанси; економічні та правові питання ефективної  взаємодії різних видів транспорту при здійсненні перевезень вантажів і пасажирів та їх сервісного супроводження  на внутрішньому і  зовнішньому ринках транспортних послуг України (актуальність, сучасний стан, світові тенденції розвитку, перспективи) тощо

Категорійний менеджмент
Складська логістика
Сервісний менеджмент
Туристична логістика
Дисципліни магістерського рівня
Товарна інноваційна політика

Мета дисципліни «Товарна інноваційна політика» — вивчення головних напрямів розширення функцій маркетингу в стратегічному плануванні інноваційного процесу для створення комерційно вдалих товарів. Завдання навчальної дисципліни: надати достатніх знань із визначальних положень маркетингу продуктових інновацій; навчити ефективному застосуванню результатів наукових досліджень, технологічних інновацій, маркетингу нововведень у створенні конкурентоспроможних видів товарів; сформувати навички використання для розробки інноваційних продуктів сучасних методів та прийомів генерування ідей, функціонально-економічного обґрунтування відповідності нових товарів ринковим вимогам

Управління взаємовідносинами з споживачами

Управління взаємовідносинами з споживачами

Маркетинг інновацій

Маркетинг інновацій

Трейд-маркетинг

Трейд-маркетинг

Збутові комунікації
Мета дисципліни «Збутові комунікації» формування у студентів системи теоретичних знань, практичних навичок та вмінь щодо принципів та правил ведення збутових комунікацій та розробки політики збутових комунікацій на підприємстві.
За підсумками вивчення цієї дисципліни студенти будуть зн
Міська логістика

Вітчизняні і зарубіжні дослідники в галузі логістики визначають актуальність міської логістики, як науково-практичного напрямку, предметом якого є моделювання та вдосконалення транспортно-логічних схем і маршрутів перевезення вантажів та пасажирів в умовах міста.
Міська логістика – це комплекс логістичних структур і процесів, націлених на оптимізацію матеріальних і товарних потоків, а також потоків транспортних засобів, людських потоків, енергії, фінансів, інформації в рамках підсистем міста та його інфраструктури

Аграрна логістика
Бізнес-планування логістичних операцій
Економіка транспорту (магістр)
Інформаційні системи і технології в логістиці
Логістичний менеджмент (магістр)
Менеджмент комерційної діяльності
Методологія наукових досліджень (К-ра комерційної діяльності і логістики)
Міжнародні транспортні перевезення
Розподільча логістика (магістр)
Смарт логістика
Управління проектами та змінами в логістиці
Управління бізнес-процесами в логістиці
Комплексний тренінг (К-ра комерційної діяльності і логістики)