Факультет маркетингу

Кафедра комерційної діяльності і логістики

Кафедра комерційної діяльності та логістики створена у 2017 році на базі кафедри маркетингу і є однією з наймолодших в КНЕУ. Проте саме тут акумульований значний науковий потенціал університету.

Створення окремої кафедри комерційної діяльності і логістики стало логічним та необхідним кроком в умовах нових викликів та можливостей для розвитку національної економіки, що з’явилися в період 2014-2017 рр. Подальший розвиток логістичного потенціалу та ринкової інфраструктури України, її активна інтеграція у світові економічні процеси, її сталий розвиток в умовах наявних геополітичних ризиків та подальше підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, галузей і територій є  неможливими без участі високопрофесійних фахівців з логістики та управління ланцюжками постачань. Саме таких спеціалістів готує наша кафедра.

Сьогоднішня місія кафедри- сформувати у випускників спеціальності «Комерційна діяльність та логістика» ключові компетенції в області сучасного логістичного менеджменту, найбільш затребувані на вітчизняному та міжнародному ринку праці.

Керуючись принципами  «Bonum initium est dimidium facti» та «Non scholae sed vitae discimus» («Гарний початок – половина діла» та «Ми вчимося не для школи, а для життя»), кафедра ефективно поєднує теоретичні та практичні аспекти викладання сучасних дисциплін логістичного циклу. Саме практична застосовність результатів науково-дослідної та навчальної діяльності є одним з найважливіших орієнтирів у розбудові ефективного навчального процесу для співробітників  кафедри комерційної діяльності та логістики.

Положення про кафедру

Детальніше про кафедру »

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра комерційної діяльності і логістики почала свою історію в структурі кафедри маркетингу. Першими науковими роботами у сфері логістики і комерційної діяльності були праці акад. А.Ф. Павленка «Економіка складського господарства», «Складське і тарне господарство», «Організація і планування підприємств з постачання і збуту продукції», «Організація і планування продукції з поставки продукції» , проф. А.В.Войчака «Товарознавство», проф. В.Я.Кардаша «Стандартизація і сертифікація продукції», доц. А.Г.Кальченко та інші.

В умовах інтенсифікації процесів глобалізації та європейської інтеграції, ускладнення управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками, постійно наростаючих непродуктивних позавиробничих витрат актуалізувалася проблема підготовки спеціалістів з комерційної діяльності і логістики, вирішення якої стало одним з перспективних завдань новоствореної кафедри у 2017 році.

Виклики вітчизняного економічного сьогодення призводять до посилення вимог до практичної підготовки випускників кафедри. З цією метою розроблено сертифікаційна програма «Логістика» для студентів бакалаврського рівня підготовки. Для посилення практичних навичок студентів запрошуються провідні фахівці практики.

Кафедрою комерційної діяльності і логістики підписано договір про співробітництво з університетом Морського бізнесу та логістики м. Бремен (Institute of Shipping Economics and Logistics) (Німеччина). Відповідно до договору відбувається студентський обмін, створено спільні навчальні програми. Професор Ханс-Дітріх ХААЗІС – завідувач кафедри морського бізнесу та логістики Університету м. Бремен (Німеччина), входить до дорадчих урядових органів (зокрема, міністерства транспорту та цифрової інфраструктури) та неурядових організацій Німеччини й інших країн світу, є членом редакційних рад міжнародних журналів з логістики, інфраструктури та менеджменту.

Студенти кафедри активно залучаються до наукової роботи.

Колектив кафедри постійно працює над вдосконаленням навчальних планів бакалаврів і магістрів, розробкою робочих програм дисциплін кафедри.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Управління закупками

Зміст дисципліни розроблено відповідно до робочої програми з курсу «Управління закупками» для студентів бакалаврського рівня всіх спеціальностей з маркетингу. Мета опанування полягає в розкритті специфіки закупівельної діяльності, її ролі та місця в системі маркетингу підприємства

Логістика

Мета дисципліни полягає в тому, щоб навчити студентів основним методам і правилам логістики, як основного інструмента ринкової економіки. Завданням науки (дисципліни) є управління матеріальними, інформаційними, грошовими та іншими потоками, котре дає змогу фірмам та організаціям пристосуватись до мінливих ринкових умов, отримання на ринку своєї найбільшої частки і переваг перед конкурентами

Інфраструктура товарного ринку

Мета опанування дисципліни - вивчення принципів роботи маркетингових посередників, процесів підготовки і укладання ринкових угод, а також формування знань та навичок щодо визначення оптимальної поведінки підприємства на конкретних товарних ринках.

Дисципліна ”Інфраструктура товарного ринку” тісно пов’язана з такими дисциплінами, як “Маркетинг”, “Маркетингові дослідження”, “Маркетинг закупівель”, “Управління продажем”, “Логістика” та іншими дисциплінами маркетингового циклу

Складське господарство

Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану.

З розвитком  української економіки все більшу актуальність набирають логістичні  процеси, які орієнтовані на задоволення  різнобічних потреб ринку

Транспортні системи

Метою опанування дисципліни є формування у студентів системних, глибоких, сучасних стійких фахових знань, що охоплюють  основний комплекс теоретичних і прикладних  положень, пов’язаних з структурними, економічними, статистичними, організаційними, управлінськими,   геополітичними, соціальними та екологічними  аспектами транспортної галузі економіки України в умовах її інтеграції в  глобалізований ринковий простір та поширенням в Україні  світового досвіду застосування маркетингу і логістики в сфері транспорту

Комерційна діяльність

Метою дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок в розвитку та підтримці клієнтської бази підприємства з дотриманням принципів довгострокової взаємовигідної взаємодії. Програма курсу орієнтована на виховання професіоналів, здатність творчо мислити і виходити за рамки готових схем і шаблонних стратегій

Транспортна логістика

Транспортування вантажів різних видів є одним з основних процесів  у системі виробничо-комерційної діяльності підприємств різних галузей і спеціалізацій, оскільки  постачання усіх видів сировинних матеріалів, їх фізичне переміщення по технологічним ланцюжкам підприємств у процесі виробництва проміжних та кінцевих видів товарної продукції, складування цієї продукції в необхідних місцях  на  підприємствах та  за їх межами, постачання товарної продукції  на ринки збуту та до місць споживання, що здійснюється по каналах розподілу – неможливе без системного застосування різноманітних транспортних засобів та їх комбінацій, які працюють на засадах маркетингу та  логістики

Створення WEB-ресурсів(К-ра КДіЛ)

Мета дисципліни – набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок щодо ефективної розробки веб-ресурсів, формування концепції, стратегії та тактики розвитку створених веб-ресурсів.

Дисципліна «Створення веб-ресурсів» має структурно-логічний зв’язок з такими дисциплінами як «Маркетинг», «Маркетингова політика комунікацій», «Економіка підприємства» та іншими

Інтернет-аналітика

Мета вивчення дисципліни – ознайомлення з теоретичними засадами дослідницько-аналітичної роботи в інтернет-середовищі, а також:

1) надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності менеджера у сфері управління маркетинговою діяльністю підприємства в інтернет-середовищі;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів

Виробнича логістика

Мета завдання та результати вивчення дисципліни

Дати студентам комплекс сучасних знань, технологій і практичних інструментів  в сфері управління матеріальними потоками в процесі виробництва,  заснованих на системному підході до формування програм розвитку, спрямованих підвищенню ефективності діяльності компаній

Управління ланцюгами постачання

Метою вивчення  дисципліни  є формування у студентів теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;  розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності у сфері комерції; розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів

Вступ до спеціальності ( К-ра комерційної діяльності і логістики)

Вступ до спеціальності (Enteringthespeciality) – це сукупність знань про систему вищої освіти в Україні і світі, фахову підготовку та майбутню професію, майбутню роботу у сфері логістики, закупівель та збуту, академічну доброчесність, зміст та характеристику спеціальності «Комерційна діяльність та логістика», засвоєння базових понять і категорій науки та практики з метою широкого використання здобутих знань для отримання конкурентоспроможної освіти на першому бакалаврському рівні

Товарознавство
Мета навчальної дисципліни передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок в оволодінні методами оцінки якості та асортименту товарів з метою прийняття самостійних рішень при їх реалізації .Дисципліна поглиблює знання комерсантів про товарні характеристики та споживчі властивості товарів в умовах ринкової економіки, та створює базові передумови для подальшого засвоєння професіонально-орієнтованих дисциплін
Тренінг (К-ра Комерційної діяльності і логістики)
Міждисциплінарний тренінг (К-ра Комерційної діяльності і логістики)

Мета з вивчення дисципліни  - дати студентам комплекс сучасних знань, технологій і практичних інструментів управління в сфері логістики, заснованих на системному підході до формування програм розвитку, спрямованих підвищення ефективності діяльності компаній.

Складська логістика

В української економіки все більшу актуальність набирають логістичні  процеси, які орієнтовані на задоволення  різнобічних потреб ринку. Ефективну реалізацію цих процесів можуть забезпечити логістичні методології, які дозволять оптимізувати весь ланцюг товарних поставок: від матеріально-технічного забезпечення до розподілу продукції

Туристична логістика

В умовах нестабільності зовнішнього середовища та жорсткої конкуренції серед вітчизняних підприємств стає необхідність пошуку інноваційних методів управління. Сучасні складні умови господарювання вимагають від підприємств дієвих заходів з підвищення ефективності функціонування та зниження витрат

Ведення ділових переговорів

Предметом навчальної дисципліни є стратегії, тактичні прийоми та стилі ведення переговорів, технологія посередницької діяльності. Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів із основними поняттями та ключовими проблемами теорії та практики переговорів, формування системи знань про стратегію і тактику переговорного процесу

Сервісні послуги підприємств
Оптова і роздрібна торгівля

Однією з найпоширеніших форм підприємництва в Україні є торговельна діяльність. Формування у студентів сучасного наукового світогляду і системи глибоких спеціальних знань про організацію і технологію торгових процесів забезпечується в процесі вивчення дисципліни «Оптова і роздрібна торгівля»

Управління комерційною діяльністю у прикладних програмних рішеннях (К-ра комерційної діяльності і логістики)
Ведення ділових переговорів
Управління товарооборотом
Управління взаємодією з партнерами
Реверсивна логістика
Мистецтво ведення переговорiв
Аграрна логістика
Дисципліни магістерського рівня
Управління взаємовідносинами з споживачами

Метою дисципліни "Управління взаємовідносинами зі споживачами"  є формування у магістрів спеціальності «Маркетинговий менеджмент» теоретичних знань та практичних навичок в розвитку та підтримці клієнтської бази підприємства з дотриманням принципів довгострокової взаємовигідної взаємодії

Збутові комунікації
Мета дисципліни «Збутові комунікації» формування у студентів системи теоретичних знань, практичних навичок та вмінь щодо принципів та правил ведення збутових комунікацій та розробки політики збутових комунікацій на підприємстві.
Міська логістика

Вітчизняні і зарубіжні дослідники в галузі логістики визначають актуальність міської логістики, як науково-практичного напрямку, предметом якого є моделювання та вдосконалення транспортно-логічних схем і маршрутів перевезення вантажів та пасажирів в умовах міста.
Міська логістика – це комплекс логістичних структур і процесів, націлених на оптимізацію матеріальних і товарних потоків, а також потоків транспортних засобів, людських потоків, енергії, фінансів, інформації в рамках підсистем міста та його інфраструктури

Аграрна логістика(магістр)

Логістика як наука про наскрізне управління матеріальними та інформаційними потоками в просторі і в часі стає все більш затребуваною у вітчизняному бізнесі та економіці України. Розширення сфери застосування логістики, яке спостерігається в останні десятиліття, обумовлено зростаючими потребами організацій в зниженні витрат

Бізнес-планування логістичних операцій

Підготовка та реалізацій різноманітних бізнес-проектів в сучасних умовах господарювання визнається необхідною передумовою інноваційного розвитку  підприємств та організацій, запорукою їх конкурентоспроможності та життєздатності. Необхідною передумовою реалізації проектів та залучення коштів для їх фінансування є підготовка бізнес-плану – комплексного зовнішнього орієнтованого документу, в якому в систематизованому вигляді викладається сутність  бізнес-ідеї та обґрунтовується спроможність та ефективність її реалізації

Економіка транспорту (магістр)

Сучасний бізнес  у сфері транспорту  здійснюється  засобом надання транспортних та супутніх їм послуг  споживачам, якими є пасажири та  замовники перевезень вантажів різних видів. При цьому вантажами, що підлягають транспортуванню по каналах розподілу, є товарна продукція виробників і товари продавців при їх постачанні   на ринки збуту та до місць споживання і багаж пасажирів; крім цього процеси транспортування вантажів (сировинних матеріалів різних видів та проміжної продукції) здійснюються, також, по технологічним ланцюжкам виробничих підприємств різних галузей промисловості у процесі виготовлення  проміжних та кінцевих видів товарної продукції та її складування в необхідних місцях  на  цих підприємствах

Інформаційні системи і технології в логістиці

Метою вивчення навчальної дисципліни є набуття студентами знань та навичок з методології проектування, організації та використання інформаційних систем і технологій в логістиці. Основними завданнями дисципліни є набуття студентами знань щодо сутності, класифікації та особливостей інформаційних систем і технологій в логістиці, а також набуття  навичок практичного застосування спеціалізованих програмних засобів автоматизації (комп’ютеризації) процесів збору, передачі, обробки, зберігання і аналізу логістичної інформації в межах корпоративної інформаційної системи підприємства

Логістичний менеджмент (магістр)

Логістичний менеджмент  – це сукупність принципів, методів, форм, прийомів прийняття рішень стосовно побудови логістичних систем, планування, організації, контролю логістичної діяльності виробничих, торговельних та сервісних підприємств, матеріального, інформаційного та маркетингового забезпечення логістичної діяльності суб’єктів господарювання

Менеджмент комерційної діяльності

Динамічний розвиток світових товарних ринків та становлення національних компаній у глобальному конкурентному середовищі вимагає ґрунтовного розуміння ключових законів і закономірностей управління комерційною діяльністю. Слід відзначити, що велика кількість інших функціональних сфер господарської діяльності знаходять своє логічне завершення у їх комерційному успіху, у конкурентоспроможності в короткостроковій і довгостроковій перспективах

Методологія наукових досліджень (К-ра комерційної діяльності і логістики)

Дисципліна «Методологія наукових досліджень» є основним елементом у системі прилучення студентів до творчої роботи і відіграє важливу роль у формуванні особистості свідомості фахівця, що відповідає магістерському рівню підготовки

Міжнародні транспортні перевезення

Міжнародні транспортні перевезення (МТП) є сферою підвищеного ризику та невизначеності при прийнятті рішень. Задля розвитку глобальної економіки загалом та сприяння зовнішньоторговельній діяльності зокрема МТП регулюються нормами міжнародного права, яке має свої особливості, своє документальне оформлення та містить уніфіковані норми, які однозначно визначають умови міжнародних перевезень вантажів і пасажирів

Розподільча логістика (магістр)

Розподільча логістика - це комплекс взаємопов'язаних функцій, що реалізуються в процесі розподілу потоку споживчої цінності (матеріального та нематеріального) на шляху від його виробника до кінцевого споживача. У логістиці під розподілом розуміється, перш за все, фізичний, речовий зміст цього процесу

Смарт логістика

В умовах нестабільності зовнішнього середовища та жорсткої конкуренції серед вітчизняних підприємств стає необхідність пошуку інноваційних методів управління. Сучасні складні умови господарювання вимагають від підприємств дієвих заходів з підвищення ефективності функціонування та зниження витрат

Управління проектами та змінами в логістиці

Управління проектами – це наукова дисципліна і практична діяльність з планування, організації та контролю  Управління бізнес-процесами в логістиці

В умовах нестабільності зовнішнього середовища та жорсткої конкуренції серед вітчизняних підприємств стає необхідність пошуку інноваційних методів управління. Підвищення ефективності діяльності українських підприємств неможливо без застосування сучасних принципів та методів управління бізнес-процесами в логістиці

Комплексний тренінг (К-ра комерційної діяльності і логістики)

Викладання дисципліни «Комплексний тренінг» спрямоване на формування у студентів, так і спеціальних (фахових) компетентностей згідно до освітньо-професійних програм.

Комерційна логістика

Мета опанування навчальної дисципліни – надати студентам теоретичні знання і сформувати професійні навички з ефективного управління системами логістичного забезпечення бізнесу (комерційної діяльності), з керування матеріальними та супутніми потоками (фінансовими, інформаційними та сервісними) підприємств  різних сфер та галузей на основі сучасних логістичних концепцій

Операційні дослідження в логістиці

Дослідження операцій у логістиці є  прикладною науковою дисципліною, що дозволяє здійснити кількісне обгрунтування прийнятих рішень щодо управління певними потоками (товарно-матеріальними, потоками споживчої цінності) у просторі та часі, враховуючі наявні обмеження детермінованого або імовірнісного характеру, та визначену мету такого управління (максимізація прибутку, мінімізація витрат тощо)

Дисципліни рівня PhD
Управління ланцюгами постачання

Мета дисципліни - сформувати у здобувачів наукового ступеня цілісного розуміння ефективного формування та управління ланцюгами постачання товарів на сучасних регіональних і глобальних ринках.

Міждисциплінарні зв’язки.Здобувачі PhDуже володіють певним обсягом знань зі теорії та практики логістики, отриманих під час навчання на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівні вищої освіти

Управління логістичними системами

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни

Робоча програма на