Факультет маркетингу

Кафедра комерційної діяльності і логістики

Кафедра комерційної діяльності та логістики створена у 2017 році на базі кафедри маркетингу і є однією з наймолодших в КНЕУ. Проте саме тут акумульований значний науковий потенціал університету.

Створення окремої кафедри комерційної діяльності і логістики стало логічним та необхідним кроком в умовах нових викликів та можливостей для розвитку національної економіки, що з’явилися в період 2014-2017 рр. Подальший розвиток логістичного потенціалу та ринкової інфраструктури України, її активна інтеграція у світові економічні процеси, її сталий розвиток в умовах наявних геополітичних ризиків та подальше підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, галузей і територій є  неможливими без участі високопрофесійних фахівців з логістики та управління ланцюжками постачань. Саме таких спеціалістів готує наша кафедра.

Сьогоднішня місія кафедри- сформувати у випускників спеціальності «Комерційна діяльність та логістика» ключові компетенції в області сучасного логістичного менеджменту, найбільш затребувані на вітчизняному та міжнародному ринку праці.

Керуючись принципами  «Bonum initium est dimidium facti» та «Non scholae sed vitae discimus» («Гарний початок – половина діла» та «Ми вчимося не для школи, а для життя»), кафедра ефективно поєднує теоретичні та практичні аспекти викладання сучасних дисциплін логістичного циклу. Саме практична застосовність результатів науково-дослідної та навчальної діяльності є одним з найважливіших орієнтирів у розбудові ефективного навчального процесу для співробітників  кафедри комерційної діяльності та логістики.

Положення про кафедру

Детальніше про кафедру »

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра комерційної діяльності і логістики почала свою історію в структурі кафедри маркетингу. Першими науковими роботами у сфері логістики і комерційної діяльності були праці акад. А.Ф. Павленка «Економіка складського господарства», «Складське і тарне господарство», «Організація і планування підприємств з постачання і збуту продукції», «Організація і планування продукції з поставки продукції» , проф. А.В.Войчака «Товарознавство», проф. В.Я.Кардаша «Стандартизація і сертифікація продукції», доц. А.Г.Кальченко та інші.

В умовах інтенсифікації процесів глобалізації та європейської інтеграції, ускладнення управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками, постійно наростаючих непродуктивних позавиробничих витрат актуалізувалася проблема підготовки спеціалістів з комерційної діяльності і логістики, вирішення якої стало одним з перспективних завдань новоствореної кафедри у 2017 році.

Виклики вітчизняного економічного сьогодення призводять до посилення вимог до практичної підготовки випускників кафедри. З цією метою розроблено сертифікаційна програма «Логістика» для студентів бакалаврського рівня підготовки. Для посилення практичних навичок студентів запрошуються провідні фахівці практики.

Кафедрою комерційної діяльності і логістики підписано договір про співробітництво з університетом Морського бізнесу та логістики м. Бремен (Institute of Shipping Economics and Logistics) (Німеччина). Відповідно до договору відбувається студентський обмін, створено спільні навчальні програми. Професор Ханс-Дітріх ХААЗІС – завідувач кафедри морського бізнесу та логістики Університету м. Бремен (Німеччина), входить до дорадчих урядових органів (зокрема, міністерства транспорту та цифрової інфраструктури) та неурядових організацій Німеччини й інших країн світу, є членом редакційних рад міжнародних журналів з логістики, інфраструктури та менеджменту.

Студенти кафедри активно залучаються до наукової роботи.

Колектив кафедри постійно працює над вдосконаленням навчальних планів бакалаврів і магістрів, розробкою робочих програм дисциплін кафедри.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Освітні програми кафедри