Факультет маркетингу

Бакалаврський рівень - 4 курс

Освітньо-професійна програма "МАРКЕТИНГ"
 
 
КВАЛІФІКАЦІЙНА БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА - КБР   (усі форми навчання)   оновлено для 2023/24 н.р.

 

УВАГА! 
 • На перевірку науковий керівник приймає лише роботи (в т.ч. їх розділи), підготовлені (!) та оформлені (!) у повній відповідності до вимог, викладених у методичних рекомендаціях, розміщених нижче!
 • На перевірку на плагіат роботу відправляє виключно науковий керівник (цим він засвідчує готовність роботи та допуск до проходження подальших процедур підготовки до захисту).
 • Робота має бути повністю готова, допущена науковим керівником до захисту, пройти перевірку на плагіат і попередній захист не менше, ніж за тиждень до захисту.
 • Порушення графіку підготовки є підставою для недопущення до захисту.
 • При здачі друкованого варіанту роботи на кафедру підписи студента (на титулці, індивідуальному завданні, а також Згоді на обробку персональних даних) мають бути в оригіналі (а не скани).
 • Бланк заяви на затверження теми КБР:     PDF   Word  
 • Бланк індивідуального завдання:     PDF     Word     (!!! Роздруковується на 1 листі з обох сторін. Можна заповнити на комп'ютері та роздрукувати, але розташування блоків інформації має залишитись, як у бланку. Номер і дату протоколу, яким затверджена тема, вписує кафедра при прийомі оригіналу роздрукованої і переплетеної роботи)
 • Шаблон титульної сторінки КБР:      Word      (!!! ЗРАЗОК !!! заповненої титульної сторінки:     PDF     Word   ) 
 • Форма відгуку наукового керівника:     PDF     Word     
 • Орієнтовна структура зовнішньої рецензії:    PDF   Word    (Рецензія для бакалаврської роботи не є обов'язковою)   
 • Бланк згоди на обробку персональних даних    (не вшивається, здається окремо - оригінал з підписом студента)    
 • Бланк "Супровідна інформація до КБР здобувача вищої освіти для її передачі до Наукової бібліотеки імені М. В. Довнар-Запольського" (заповнюється спільно студентом і його науковим керівником. Подається лише в електронному вигляді)

 

Переддипломна ПРАКТИКА   (денна ф.н.)   оновлено для 2023/24 н.р.
 • Щоденник практики     (У 2023/2024 н.р. щоденник практики не є обов'язковимЩоденник заповнюється під час обох етапів практики. Здається на кафедру з підписами студента і керівника від практики, а також печаткою підприємства по завершенні другого етапу практики)
 • Шаблон титульної сторінки Звіту з практики      (!!! ЗРАЗОК !!!   Зразок заповненої титульної сторінки:   PDF  )
 • Бланк  "Комплексна оцінка звіту про виконання програми практики"   Word    PDF
Остання редакція: 01.04.24