Факультет маркетингу

Освітня програма "Управління туристичними проєктами"

Рівень вищої освітидругий (магістерський)
Освітній ступіньмагістр
Галузь знань24 «Сфера обслуговування»
Спеціальність242 «Туризм»
Освітня кваліфікаціямагістр з туризму
Обсяг програми90 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання1 рік 4 місяців / 1 рік 6 місяців
Форма навчанняочна (денна) / заочна
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Управління туристичними проєктами"
Портфоліо освітньої програми

 

Тисни на картинку чи переходь за посиланнм: https://vstupfm.kneu.edu.ua/

 

Як зробити Україну туристично привабливою, розкрити неповторність та самобутність кожного її куточку,  перетворити його на туристичний «магніт» для  українського і  іноземного споживача, розкрити потенціал місцевої громади та озброїти її новими напрямками розвитку, розвинути успішний туристичний бізнес,  впровадити ефективні стратегії державного та  регіонального управління  туристичною галуззю? На всі ці питання зможе знайти відповідь сучасний фахівець з  розробки та управління  туристичними проектами. Запит вітчизняного ринку на спеціалістів, що володіють компетентностями необхідними для розв’язання проблем туристичної індустрії країни,  обумовила створення  магістерської програми «Управління туристичними проектами».

В поняття «туристичний проєкт»  вкладається подвійний зміст.  Це – приваблива для туризму і рекреації  територія і водночас – ефективно діючий бізнес сфери гостинності.


Освітньо-професійна програма розроблена для тих, хто здатен:

 • креативно мислити;
 • планувати та управляти проектами в сфері туризму і гостинності;
 • створювати та реалізовувати бізнес-проекти;
 • працювати в міжнародному туристичному  бізнес-середовищі;
 • мріє про командну роботу, має лідерські амбіції та соціально активний.

Програма має на меті:

 • сформувати професіоналів нового типу – концептологів туризму, здатних креативно  та стратегічно мислити,
 • розуміти геопросторову організацію туристичного процесу та проєктувати його стратегічний розвиток,
 • приймати оптимальні рішення, розв'язувати нестандартні завдання,
 • застосовувати навички управління туристичним процесом у публічному секторі, в туристичній дестинації, суб’єктах індустрії туризму та рекреації на різних ієрархічних рівнях,
 • планувати та управляти проєктами в сфері туризму і рекеації в рамках концепції сталого розвитку.

Програма поєднує знання і навички в галузі ділового адміністрування,  економічної освіти,  методів виробничо-технологічної діяльності та дослідження й управління туризмом, і дає можливість реалізувати їх на практиці. 

Партнери кафедри:

 • ДАРТ ( Державна агенція розвитку туризму) ,
 • ТО «Феєрія»,
 • ТО « Альянс»,
 • ТОВ « Алмарисс»,
 • міська рада міст Ірпінь, Буча ( Київська обл.), Житомир , Нововолинськ (Волинська область) ОДА Миколаївської області,  Житомирської області, 
 • Асоціація готельних об'єднань і готелів міст України, 
 • Асоціація  дитячого і молодіжного туризму, 
 • Асоціація міст України 

Випускники магістерської програми 

«Управління туристичними проєктами» у майбутньому це:

 • керівники або виконавці різних служб апарату управління, проектуванням, розвитку, просування туризму і гостинності  в організаціях будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, регіональні, локальні) ;
 • керівники державних і секторальних організацій, органів регіональної влади, туристичних адміністрацій;
 • підприємці, що створюють і розвивають власну справу в сфері туризму і гостинності;
 • фахівці науково-дослідних організацій, пов'язаних з вирішенням проблем менеджменту в сфері розвитку туризму і гостинності.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ

       Магістерські роботи, які випускники програми готують і захищають по закінченню навчання, є інноваційними науково-практичними дослідженнями. Вони являють собою готові проекти з актуальних напрямків розвитку туристських дестинацій та бізнес-підприємств, тематика яких розробляється сумісною діяльності зацікавлених туристичних організацій та кафедрою регіоналістики і туризму.

       Програма передбачає переддипломну практику, яку студенти проходять в профільних установах та організаціях державної і регіональної влади; академічних, науково-дослідних, проектних, експертних, консалтингових установах галузі; підприємствах туристичного бізнесу тощо.

Напрями науково-дослідної діяльності  всіх  учасників ОП формуються у розрізі стратегічних завдань ДАРТ- центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику в галузі туризму та курортів України. 

      Кафедра регіоналістики і туризму  володіє необхідним для  реалізації цих завдань потенціалом.  Професорсько-викладацький склад кафедри налічує фахівців- практиків зі сфери туристичного проектного менеджменту,  гостинності та державного управління.  Серед їх  творчих наробок  міжнародні та  національні проєкти з розвитку туризму   територіальних громад України, зокрема Херсонщини, Сіверщини, Київщини тощо.

       Програма відкриває можливості:

 • навчання за спільними міжнародними магістерськими програмами в рамках співпраці КНЕУ;
 • отримання українських та міжнародних сертифікатів за додатковими модулями професійної підготовки у сфері туризму і гостинності;
 • подальшого навчання в аспірантурі КНЕУ.

        Практична орієнтованість програми забезпечує високу мобільність випускників-магістрів в сучасних динамічних умовах ринку праці.

Сильні сторони ОП:

-  фокус ОП спрямований  на опанування теоретичних знань та оволодіння практичними навичками міждисциплінарного характеру щодо стратегічного планування розвитку туристичної дестинації з урахуванням принципів сталого розвитку, осмислення пріоритетних напрямків та принципів діяльності в приватному секторі, розуміння системи управління галуззю туризму як на державному, так і на регіональному, місцевому рівнях.

Особливий акцент  ОП  полягає у  формуванні компетентностей,  достатніх для розробки стратегій і пропозицій щодо розв’язання комплексних проблем   туристичної галузі, відновлення і розвитку туризму як інструменту розвитку громад і територій, демонструючи здатність критичного та креативного мислення.

 

- визнання змісту ОП  вимогам галузі, відповідності  меті  і  якості підготовки здобувачів  для  національного та міжнародного ринку праці,  про що засвідчує рецензія Всеукраїнської федерації роботодавців в сфері туризму України;

- врахування кращих освітніх європейських аналогів у формуванні  змісту ОП, зокрема One-Year Master Programme in Tourism Destination Development (Університет Даларна, Швеція),   Master's Programme «Tourism and Sustainable Regional Development - Management and Geography» (Айхштетт, Німеччина) тощо;

- органічне поєднання загальнотеоретичної та фахової підготовки із практичним спрямованням навчання у сфері туризму, що реалізується через формування напрямів науково-дослідної  та освітньої діяльності всіх учасників ОП у розрізі стратегічних завдань ДАРТ (центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику в галузі туризму та курортів України), інших роботодавців  туристичної галузі, які  формують запит на  спеціалістів, що здатні забезпечити систему управління туристичними дестинаціями на засадах сталості;

– налагодження механізмів співпраці з роботодавцями, що сприяє орієнтації ОП на формування практично-професійних компетентностей, прикладних вмінь і навичок у сфері туризму;

– залучення висококваліфікованих кадрів до складу групи забезпечення ОП, в т.ч. практиків галузі туризму, публічного управління, проєктування розвитку дестинацій;

-  наявність усталених зв’язків із зарубіжними ЗВО, що створює передумови для міжнародної академічної мобільності НПП та здобувачів;

– впровадження в ОК ОП результатів реалізації практичної та науково-дослідної діяльності НПП з міжнародного проєкту «Роль залучення зацікавлених сторін у роботі зі сталого управління туризмом і гостинністю» (Університет Oребру, Швеція (Orebro University, Sweden) в партнерстві із Університетом Даларни, Швеція (Dalarna University, Sweden), дослідниками Центру екологічних та стійких соціальних наук (CESSS), Центру досліджень туризму та дозвілля (CeTLeR))

- викладання авторських новаторських курсів («Проектування та управління туристичними дестинаціями»)

- відповідність Стратегії розвитку Університету та високий рівень нормативного забезпечення освітнього процесу, достатня навчально-методична та матеріально-технічна бази;

- студентоцентрований підхід, забезпечення академічної свободи та доброчесності з урахуванням світового і вітчизняного досвіду у процесі реалізації завдань ОП;

- спроможність задоволення потреб і запитів здобувачів щодо набуття компетентностей через особистісне формування індивідуальної траєкторії навчання;

– створення умов та практика визнання та зарахування РН, отриманих здобувачами у неформальній освіті;

–   сформованість політики якості і доброчесності освітнього  процесу від рівня Університету до здобувача;

– адаптованість учасників освітнього процесу до онлайн навчання в кризових умовах з врахуванням синхронного та асинхронного типів комунікації (на основі комплексного використання Moodle, Google Workspace for Education, ліцензованих акаунтів Zoom, Microsoft Office 365) та можливості використання безкоштовного доступу до платформ Coursera, Udemy, EdX;

– існування системи стимулів до постійного удосконалення педагогічної майстерності (стажування, підвищення кваліфікації, курси, тренінги, участь у фахових та науково-практичних заходах тощо).

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Тривалість програми:

 • 1 рік 4 місяці (денна форма навчання),
 • 1 рік 6 місяців (заочна форма навчання).

У третьому семестрі студенти проходять переддипломну практику та готуються до захисту дипломної роботи.

Обов’язкові компоненти ОП

 1. Методологія наукових досліджень туристичної сфери
 2. Соціальна відповідальність бізнесу
 3. Зарубіжні стратегії розвитку туристичної індустрії
 4. Державне  і локальне управління сферою гостинності і туризму
 5. Управління event-проектами
 6. Бізнес-планування підприємств туристичної індустрії
 7. Проектне фінансування туризму
 8. Туристично-рекреаційні кластери
 9. Проектування та управління  туристичними дестинаціями

Вибіркові компоненти ОП

 1. Технологічні  та бізнес-інновації у сфері туризму
 2. Іноземна мова ділового і професійного спілкування
 3. Сталий розвиток туризму
 4. Конкурентоспроможність підприємств туристичного бізнесу
 5. Міжнародний туристичний бізнес
 6. Методологія оцінки ефективності проектів
 7. Digital marketing
 8. Промоція туристичних проектів
 9. Креативна економіка міст
 10. Електронний бізнес у сфері гостинності
 11. Ризики  та безпека в туризмі
 12. Загальна система якості в туризмі (TQM)

УМОВИ ВСТУПУ

Вимоги до абітурієнта:

 • Ступінь бакалавра
 • Для вступу на освітні програми спеціальностей  242 «Туризм і рекреація» єдинийвступний іспит (ЄВІ) 2023 року та фаховий іспит.
Остання редакція: 28.07.23