Факультет маркетингу

Відкрита лекція в форматі Zoom-конференції «Прийняття управлінських рішень на підприємствах туріндустрії на основі інкрементального та маржинального аналізу».03 Червня 2020р.

1 червня  2020 року для студентів 1 курсу денної форми навчання    спеціальності «Туризм» к.е.н., доцентом кафедри регіоналістики і туризму Ларисою Громоздовою була поведена відкрита лекція на тему: "Прийняття управлінських рішень на підприємствах туріндустрії на основі інкрементального та маржинального аналізу».  

З технічних причин, пов’язаних з налагоджуванням платформи ZOOM, строк лекції був перенесеним з раніше запланованої дати 19.06.2020 року.

 

Серед запрошених на лекцію в форматі ZOOM-конференції були доктори наук,  завідувачі  кафедр КНЕУ. Вайбер-повідомлення щодо проведення відкритої лекції  отримали усі члени кафедри регіоналістики і туризму. Були запрошені аспіранти кафедри, студенти заочного відділення.

           До  лекції були включені такі питання:

1.Сутність інкрементального та маржинального аналізу;

2.Визначення прибутку туристичного підприємства;

3.Умови максимізації прибутку  туристичної фірми.

Лектор у доступний спосіб донесла до студентської аудиторії зміст економічних категорій «інкрементальні та маржинальні витрати», «інкрементальний та маржинальний дохід від реалізації продукції». З використанням графічного та формалізованого апарату  було представлене математичне обґрунтування правила максимізації прибутку.

Після закінчення лекції відбулося віртуальне обговорення результатів проведення лекції.

Зі слів старости гр. РТ-101  Іванової Анастасії ,  студенти  визнали спосіб доведення теоретичних основ з економіки туризму за допомогою платформи ZOOM доступним і своєчасним.

На думку старости гр. РТ -101з Дарини Ложкарьтакий варіант доведення лекційного матеріалу є дуже зручним для  студентів заочної форми навчання.

Аспірантка Інна Стенічева, яка має великий досвід викладання економічних дисциплін в ВНЗ в умовах епідемії., високо оцінила обраний метод доведення до студентів матеріалу з великим обсягом матричних і графічних ілюстрацій.

Аспірант   Віктор  Маляревський  виразив позитивне враження від проведеної лекції, визнав тематику корисною для прослуховування аспірантами спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

Колеги кафедри високо оцінили підготовку і проведення лекції та висловили свою думку з цього приводу:

1. к.е.н., доцент Коценко К.Ф.:  «Дуже і дуже позитивне враження . Лекція містить багатий теоретичний компонент. Серед інструментарію ZOOM задіяно режим « Демонстрація екрана », завдяки чому викладач продемонструвала насичений методичний інструментарій: проведено демонстрацію слайдів, відображення графічного, матричного і текстового матеріалу, відео-фільму. Все це сприяє сприйняттю студентами матеріалу лекції та вказує на ретельність підготовки викладача до  запропонованої лекції».

2. к.е.н., доцент Аблова О. К: «Я брала участь в обговоренні лекцій в ведучих університетах Швейцарії, Франції, Бельгії. У порівнянні можу зазначити, що  лекціядоцента Громоздової Л. В. зроблена на рівні сучасних європейських ВНЗ і відповідає якості, котру  вимагає сучасна  західна освіта».

3. к.пед.н., доцент Бойко Н.О.: «В умовах пандемії дистанційні форми навчання потребують інтенсивного використання.  Доцент Громоздова Л. В.  дуже вдало продемонструвала нам таку можливість».

4. к. т. н. , доцент Панкратов О. М. : «Лекція заслуговує на позитивну оцінку. Я був присутнім раніше на інших відкритих лекціях Громоздової Л. В. і в аудиторії, і в дистанційному режимі доцент Громоздова Л. В. демонструє володіння своїм предметом, досягає заданих  методичних цілей заняття. Студентська аудиторія активна, що вказує на зацікавленість предметом».

5. д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії. Кириленко В. І: «Донесення основ економічної теорії до студентів 1 курсу є дуже важливим завданням для викладачів економічних дисциплін КНЕУ. С 1 курсу слід формувати економічну компетентність студентів. Данна лекція підтверджує ефективний підхід доцента  Громоздової Л. В. щодо формування економічного світогляду, економічної компетентності у студентів 1 курсу спеціальності «Туризм». Позитивним є використання ІТ-технологій для роботи в віддаленому режимі в умовах пандемії COVID19».

6. д.е.н., професор Тищенко О. П.: «Доцент Громоздова Л. В.  на відмінно справилась з проведенням дистанційного заняття з допомогою платформи ZOOM. Позитивно, що лекція була запланована завчасно, тому  і ідентифікатор та пароль були відомі  студентам і запрошеним заздалегідь.Це покращило організаційний момент лекції, скоротило час «перебування в конференційному залі». Лектор дуже добреволодіє предметом викладання, акцентує увагу студентів на важливих  моментах матеріалу, що викладається. Відчувається значний викладацький досвід лектора».

7. д.е.н., професор Репіна  І М., завідувач кафедри бізнес-економіки та   підприємництва: «Доцент Громоздова Л. В. продемонструвала своєю лекцією донесення до студентів  дуже важливого аспекту економіки туристичного бізнесу–досягнення максимального прибутку на підприємствах туріндустрії. Манера викладання –доступна. Студенти-активно сприймають матеріал. Лекція проведена на високому науковому і методичних рівнях».

8. Д.е.н., професор Блудова Т.В., завідувач кафедри вищої математики: «Доцент Громоздова Л. В. в своїй лекції використовує міцний математичний інструментарій. Лекція дуже гармонічно корелює з курсом вищої математики. Лектор оперує поняттями: похідна, квадратична парабола, експонента, дискримінант та ін.  Лекція характеризується логічністю і доступністю викладу матеріалу. Курс викладається в традиціях європейської економічної академічної школи».

Було висловлено побажання лектору  і кафедрі продовжити дистанційні методи навчання і в подальшому.