Факультет маркетингу

Вимоги до тез доповідей

1. Набір тексту виконується у редакторі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, розмір кегля – 14; міжрядковий інтервал – 1,5. Розміри: абзацу – 1,0 см; поля з усіх сторін – 2,0 см; від верхнього та нижнього зрізу колонтитула – 1,25 см; нумерація сторінок по середині під текстом.

2. Тези мають бути написані українською, російською або англійською мовами і оформлені наступним чином:

– праворуч від середини аркуша друкуються прізвище, ініціали автора тез конференції;

– нижче, через 1 інтервал, посередині аркуша друкується назва тез великими літерами (14 кегль, жирний);

– через 1 інтервал друкується текст;

– в кінці тез, через 1 інтервал, вказується бібліографічний список (не менше 5 джерел), оформлений відповідно до стандартів (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

3. Обсяг тез до 2 сторінок.

Остання редакція: 18.11.18