Факультет маркетингу

Наукова робота

Звіт про наукову діяльність кафедри за 2022 рік

Звіт про наукову діяльність кафедри за 2021 рік

Звіт про наукову діяльність кафедри за 2020 рік

Звіт про наукову діяльність кафедри за 2019 рік

Звіт про наукову діяльність кафедри за 2018 рік

 

 

Кафедра проводить активну наукову, методичну, суспільну та виховну роботи. Особливу увагу співробітники кафедри приділяють методиці проведення лекцій та практичних занять, індивідуальній роботі зі студентами, вдосконаленню навчальної програми, її зв’язку з потребами інших навчальних дисциплін та практичної діяльності економістів, поточному та підсумковому контролю знань студентів та підвищенню якості їх успішності.

За останні 5 років співробітниками кафедри розроблені та введені в навчальний процес 14 навчально-методичних посібників. Співробітниками кафедри опубліковано більше 100 наукових статей, зроблено понад 80 доповідей на наукових та науково-методичних конференціях. Опубліковано 5 монографій.

Викладачі кафедри постійно контактують з провідними викладачами споріднених кафедр інших вузів, з ученими науково-дослідницьких інститутів, здійснюють методичну допомогу спорідненим кафедрам економічних вузів, виконують завдання Міністерства освіти України з контролю знань студентів. Доцент І. Ф. Греджук та професор О. І. Макаренко мають досвід роботи в закордонних вузах протягом кількох років.

Напрямки наукових досліджень:

1. Дослідження, стійкість і чисельно-аналітичні методи побудови розв’язків диференційних та інтегральних рівнянь із застосуванням ЕОМ.
2. Дослідження стійкості розв’язків диференційних і різницевих рівнянь з детермінованими або випадковими коефіцієнтами.
3. Оптимізація лінійних динамічних систем.
4. Дослідження стійкості розв’язків лінійних і нелінійних диференціальних рівнянь з детерміно-ваними випадковими коефіцієнтами.
5. Оптимізація розв’язків лінійних і нелінійних диференціальних і різницевих рівнянь з детермі-нованими або випадковими коефіцієнтами.
6. Синтез оптимального керування для лінійних динамічних систем з детермінованими або ви-падковими коефіцієнтами.

Актуальні наукові роботи та монографії

1.  Бабич С. Ю. «Дослідження впливу початкових напружень при контактній взаємодії сис-теми жорстких штампів і півплощини з урахуванням сил тертя» // Системні технології: Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. — Вип. 4. — Дніпропетровськ; 2004. — С. 17—21.
2.  Бабич С. Ю., Борисов Є. М. «Исследование влияния начальных напряжений и трения на основные характеристики при контактном взаимодействии жестких штампов и предвари-тельно напряженной полуплоскости» // Системні технології: Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. — Вип. 3 (34). — Дніпропетровськ, 2005.
3. Борисов Є. М., Кулик А. Б. «Знаходження щільності розподілу функції випадкового аргу-менту наближеним аналітичним методом малого параметра» // Моделювання та інформаційні система в економіці: Міжвідомчий науковий збірник. — Вип. 72, КНЕУ, 2005. — С. 114—123.
4. Блудова Т. В. «Дифракція нелінійних хвиль на некруговому циліндрі» // ДАН УРСР, сер. А, 1986, М.
5. Блудова Т. В. «Дифракція поодиночної хвилі на некруговому циліндрі» // ДАН УРСР, сер. А, 1987, № 9.
6. Блудова Т. В. «Розв’язок однієї системи рівнянь в частинних похідних диференційно-різницевим методом» // Вісті КДУ. — 1987. — вип. 20.

7. Лісовська В.П.,Підходи до аналізу діяльності банків України в контексті міжнародного кредитування (стаття) «Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності»: Збірник наук. праць. – Маріуполь. ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – Вип..1(10), Т.1. – 398с. (с264-272).

8. Блудова Т.В,, Кулик А.Б. «Investmentstrategymodelingoninteractionofsmollenterprises» (стаття) Актуальні проблеми економіки: Наук. економічний журнал – Київ ВНЗ «Національна академія управління» 2014. – Вип.3(153) с. 472-479.
9. Винниченко М. Г.«Про одну комбінаторну задачу» // ДАН УРСР, сер. А, № 9, 1969 р.
10. Винниченко М. Г. «Верхняя оценка числа ребер графа с данными числами внутренней и внешней устойчивости» // Кібернетика, № І, 1972 р.
11. Винниченко М. Г. «Об экстремальных K-связанных графах с данными прочности и длиной диаксимального цикла». «Комбинаторные исследования графов и сетей», Київ, 1981 р.
12. Винниченко М. Г. «О графах с данными непрочностью и длиной диакоимального цикла» // Кібернетика, № 3, 1985 р.
13. Винниченко М. Г. «О проблеме Заренкевича» // Зб. Аналитические дистоды в вероятност-ных задачах». — Київ, 1988 р.
14. Греджук І. Ф. «Про один метод розв’язування краєвої задачі для лінійного диференціального рівняння другого порядку», УМЖ, № 3, 1964 р.
15. Греджук І. Ф. «Про один метод оцінки розв’язку задачі Коші для лінійного диференційного рівняння n-го порядку», ДАН АН УРСР, № 1, 1965 р.
16. Греджук І. Ф. «Економіко-математичні методи оптимізаціі виробничих потужностей у станкобудуванні», у співавторстві з О. Г. Білорусом // Економічні проблеми ефективності виробництва. — вип. 7, 1975 р.
17. Коцюбинська Т. В. «Оцінки величин найкращого наближення в обмеженому діапазоні век-торнозначних функцій» // Збірник праць Інституту математики НАН України. — Т. 1, № !, 2004. — С. 207.
18. Коцюбинська Т. В. «Єдиність елемента найкращого наближення з обмеженнями». Вісник КНУ ім. Т. Шевченка // Математика. Механіка. — № 11—12. — 2004, С. 9.
19. Манжос Т.В., Тертична О.М. «Форму3вання ринкової економіки»: Збірник наукових праць. – К.:КНЕУ, 2012. № 14 – с.288-296.

20. Манжос Т.В., Куницька Ю.В. «Формування ринкових відносин в Україні»: Збірник наукових праць – вип.. № 5(144)- 2013. Науково-досл. Екон. Інститут. Київ. с.135-139.

21. Манжос Т.В. «Актуальні проблеми економіки»: наук. економічний журнал – Київ. ВНЗ «Національна академія управління, 2014. Вип9(159) с.511-518 (SKOPUS).

22. Кулик А. Б. «Наближення розв’язування диференціального рівняння другого порядку з не-обмеженим операторним коефіцієнтом». — Київ: Вісник КНУ. Серія: фізико-математичні науки, вип. № 1. — 2004. — С. 235—238.

23. Блудова Т.В., Кулик А.Б. Актуальні проблеми економіки: науково-економічний2 журнал – Київ, ВНЗ «Національна академія управління», 2014. – Вип.10(160) с.428-437(SKOPUS).

24. Кулик А.Б., Манжос Т.В. Вісник Хмельницького національного ун-ту. Економічні науки: Науковий журнал. – Вип..№2 Том І. – 2015.- с.216-218.
25. Лютий О. І. «Резонансные колебания гигроскопических систем». — К.: «Наукова думка», 1979 р.
26. Лютий О. І. «Об устойчивости гигроскопа с синхронным приводом на вибрирующем осно-вании» // «Прикладна механіка», т. 12, вип. І, 1976 р.
27. Лютий О. І. «Устойчивость движения управляемого твердого тела в условиях резонансов» // Вісник КДУ «Математика та механіка», 1986, вип. 28.

28. Лютий О.І. Збірник конкурсних завдань вступних іспитів з математики: навчальний посібник. О.І.Лютий – К.:КНЕУ, 2009 – 435, [5]с.
29. Лісовська В. П., Зінькевич Т. О. «Про періодичні розв’язки одного класу сингулярно збу-рених систем диференціальних рівнянь з імпульсною дією» // Тези доповідей на 5-й Міжнародній науковій конференції і. Кравчука. — К., 2004.
30. Лісовська В. П., Грищенко І. Н. «Пособие по элементарной математике» (в помощь посту-пающим в КВОКУ им. М. В. Фрунзе). К.: КВОКУ, 1992. — 360 с.
31. Лісовська В. П.«Інтегральне числення. Частина 1. Невизначений інтеграл». Навч.-метод. посібник. — К.: КІСВ, 1993, 81 с.
32. Лісовська В. П «Тексти лекцій з вищої математики. Ряди»., К.: КІСВ, 1994. — 113 с.
33. Лісовська В. П. «Інтегральне числення. Частина 2. Визначений інтеграл». Навч.-метод. посібник. — К.: КІСВ, 1995. — 96 с.
34. Лісовська В. П., Блудова Т. В. «Інтегральне числення. Частина 3. Кратні та криволінійні інтеграли». К.: КІСВ, 1997. — 117 с.
35. Лісовська В. П. «Методи розв’язування задач за елементарної математики. Частина 2. Алгебраїчні перетворення та алгебраїчні рівняння». К.: КІСВ, 1999. — 288 с.
36.  Лісовська В. П. «Методи розв’язування задач з елементарної математики. Частина 3. Логарифмічні, ірраціональні, показникові рівняння, нерівності та системи рівнянь». К.: КІСВ, 1999. — 265 с.
37. Лісовська В.П., Перестюк М.О. «Курс вищої математики». – К.: ВІНІТІ НТУУ «КПІ», 2004. – 318 с., - кн.. 2. – 317 с.(підручник з грифом МОН України)
38. Лісовська В. П., Перестюк М. О. «Вища математика. Практикум». – ч. І. К.: КНЕУ, 2009. – 706 с.ч. ІІ. К.: КНЕУ, 2012 – 443 с.

39.  Лісовська В.П., Макаренко О.І., Пахомов І.І., Стасюк В.Д., Черніс Г.М., Григулич С.М.,   «Теорія ймовірностей для економістів». – К.: КНЕУ, 2010. – 302 с.

40.Лісовська В.П., Зінькевич Т.О., Чепурна Н.С., Щекань Н.П., «Методи розв’язування задач з математики». в 2-х книгах (4-х частинах). Кн. І. – 2009 та 2012 р. видання ІІ. – 484 с.; Кн. ІІ. – 2010. – 416 с.

41.Лісовська В.П., Мошенська А.В. «Математичне моделювання функції рекламної активності підприємства» Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірн. Наукових праць (входить до переліку науково-матричних баз COPERNICUS). – Маріуполь. ДВНЗ «ПДТУ»; 2014. – Вип..1(10), Т.2. – с. 248-258.

42.Лісовська В.П,, Наіста А.С. «Підходи до аналізу діяльності банків України в контексті міжнародного кредитування» Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірн. Наукових праць (входить до переліку науково-матричних баз COPERNICUS). – Маріуполь. ДВНЗ «ПДТУ»; 2014. – Вип..1(10) Т.1. – 398 с.  (с. 264-272)
43. Магда О. В. «Групова класифікація одного класу квазілінійних рівнянь гіперболічного ти-пу». — Тези міжнародної конференції пам’яті В. Я. Буняковського. — К., 2004.
44. Магда О. В. «Invariance of the equations of hiperbolic type with respect to the four-parametric lie algebras» // Міжнародна конференція«Recent trends in kinetic theory and its applications», 2004.
45. Макаренко О. І. «Уточненная модель для исследования нелинейной динамики надводных самоходных аппаратов с учетом влияния кабеля» // «Прикладна механіка», т. 38, № 9, 1997 р. (співавтори В. І. Піддубний, Ю. Е. Шамарін).
46. Макаренко О. І. «К исследованию пространственных нестационарных режимов управляе-мых по кабелю аппаратов» // «Прикладна механіка», т. 33, № 9, 1997 р.
47. Макаренко О. І. «Дослідження нелінійної дінаміки тралових систем» // Прикладна механіка, т. 34, в. 2, 1998 р.
48. Макаренко О. І. «До дослідження продовжно-крутильних коливань канатів з грузами в рідині». Прикладна механіка, т. 34, в. 9, 1998 р.
49. Макаренко О. І. «Дослідження коливань закручених ниток з грузами в рідині». Прикладна механіка, т. 34, в. II, 1998 р.

50. Макаренко О.І., Кіщенко О.В. Науковий журнал «Бізнес інформ.»Харків, 2015. № 4 с.83-88.
51. Овсієнко В. Г., Білоносов С. М., Карачун В. Я. «Використання інтегральних представлень до розв’язків задач теплопроводності та динаміки в’язкої рідини». Київ: Головне видав-ництво видавничого об’єднання «Вища школа», 1989 р.
52. Пахомов І. І. «Метод найкращих квадратичних наближень у механіці товстих плит». Вид-во «Наукова думка». Прикладна механіка, т. ІХ, вип. 10, 1973 р.
53. Пахомов І. І. «Про один метод розрахунку пластин» // Доповіді АН УРСР, № 2, 1975 р.
54. Семенченко Т. П. «Алгоритм перетворення упорядкованої ієрархічної системи цілей управління у направлений граф» (Співавтори Вишневська В. А.) Ж. «Машинна обробка інформації», К.: КНЕУ, 1998 р.
55. Семенченко Т. П. «Алгоритм визначення часових параметрів моделі програмно-цільового управління». (Співавтори Суслов О. П., Вишневська В. А.) і «Машинна обробка економічної інформації», К., КНЕУ, 1998 р.
56. Тузов О. Н. «О дополняемости подгрупп в черниковских А-группах». В кн. «Исследование групп с ограничениями для подгрупп». — Київ: Ін-т математики, 1988 р.
57. Тузов О. Н. «Об абелевых группах, ξ-чистые подгруппы которых m-дополняемы» // Укр. мат. журн., № 1, 42, 1990 р.
58. Шушарін Ю. В., Бігун О. В., Клуктенко В. М., Гончарова В. О. «Об одном приближенном методе расчета функционирования сложной системы приборов» // «Машинна обробка інформації». — 1986. — № 42. С. 102—108.
59. Шушарін Ю. В., Валєєв К. Г. «Исследование устойчивости движения нестационарной ли-нейной системы в критическом случае одного нулевого корня» — Київ, 1985. — 11 с., Деп. в УкрНІІНТІ 1985, № 2657 — Ук 85.
60. Валеев К. Г., Шушарин Ю. В. Применение нестационарннх моделей массового обслужива-ния для исследования экономических процессов. — Киев, 1986. — 14 с. / Деп в УкрНИ-ИНТИ 1986, № 2798 Ук 86/.
61.  Шушарин Ю. В. Исследование системы массового обслуживания при периодичеоком поступлении заявок на обслуживание. — Киев, 1987. — 9 с. / Деп. УкрНИИНТИ 1987. № 1011. Ук 87/.

62. Шушарін Ю.В. Журнал Обчислювальної та прикладної математики. № 1(115), 2014, с167-172.

63. Шушарін Ю.В., Мащенко С.О. Кибернетика и вычислительная техника. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова. Вип.180, 2015, с.34-44.

Остання редакція: 22.12.22