Факультет маркетингу

Journal of Regional Science and Sustainable Development Economics

 

Інформація для авторів

 

Електронний журнал Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана «Регіоналістика і економіка сталого розвитку» (Journal of Regional Science and Sustainable Development Economics) є новим спеціалізованим науковим виданням в галузях регіональних наук, урбаністики та зеленої економіки.

 

Наукові статті, що написані в західній дослідницькій традиції з оригінальним методологічним підходом чи/та з достатнім емпіричним підкріпленням, безкоштовно приймаються редакційною колегією для опублікування.

Статті мають бути написані альтернативно англійською або українською мовою не менше, ніж 15 сторінок А4 шрифт Сambria 12 (оптимальний обсяг 20-30 сторінок (включаючи резюме, ключові слова, JEL codes, вступ (із зазначенням мети, завдань, об'єкта та предмета дослідження), ґрунтовний огляд праць провідних вчених (з акцентом на дослідження вчених країн OECР), представлену власну або вдосконалену методологію дослідження та/або розроблену або вдосконалену методику (або модель) для проведення аналізу, результати аналізу (або перевірку побудованої моделі), практичні рекомендації або сценарії розвитку, а також додатки).

У статтях доцільно використовувати сучасні підходи кількісного (економіко-математичного або економетричного) і якісного аналізу з використанням актуальних статистичних даних та наявністю самостійно сформованих графіків, діаграм і таблиць. При написанні статей бажано оперувати моделями або алгоритмами процесів з побудованими блок-схемами, які б альтернативно описували логічно-послідовну систему процесів/ характеризували оптимізаційну функцію процесів або структури / представляли ітераційну функцію або мали інституційний контекст.

 

Вимоги до оформлення cтатті

 

https://drive.google.com/file/d/1-v870mkaYsxRL575mVng7v8xh2-tOG9C/view


 

Номер 1 Journal of Regional Science and Sustainable Development Economics  - грудень 2018 року

https://drive.google.com/open?id=1xDlJ17rx23s5HRLFvji4j5B3kxzTkPk8