Факультет маркетингу

Колот Анатолій Михайлович

Кафедра: Кафедра соціоекономіки та управління персоналом
Посада: професор, директор інституту
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 40 років
Біографія:

Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і технікиУкраїни,проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Анатолій Михайлович – засновник наукової школи з управління персоналом та економіки праці. Він один із перших за часів незалежності України розпочав фундаментальні дослідження проблем праці в умовах становлення та розвитку ринкової економіки, соціального партнерства, соціальної згуртованості, соціальної відповідальності суб’єктів економіки, держави та громадянського суспільства, соціальної політики.

 Народився 28 жовтня 1950 р. на Кіровоградщині. Вищу економічну освіту здобував у Київському інституті народного господарства, який закінчив у 1971 р. Професійне становлення розпочав Науково-дослідному  і   впроваджувальному центрі  з  організації  праці  і  управління виробництвом, згодом працював у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка. З 1992р. — у Київському державному економічному університеті (нині — Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана); доцент, заступник завідувача кафедри управління трудовими ресурсами, заступник проректора, директор науково-методичного центру, проректор науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці.

Основними напрямками його роботи на посаді проректора з науково-педагогічної роботи є організація забезпечення підготовки бакалаврів та магістрів, керівництво навчально-методичним відділом, координація роботи університетської бібліотеки, видавництва КНЕУ, центру зв’язків з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню студентів «Перспектива».

Колот Анатолій Михайлович упродовж останніх років активно працює над розробкою нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти України. Зробив вагомий внесок у реалізацію основних принципів Болонської декларації при підготовці висококваліфікованих фахівців економічних напрямків підготовки. Нині зосередив наукову діяльність на питаннях соціально-трудових відносин, соціальної політики, мотивації персоналу, соціального діалогу та соціальної відповідальності.

            Професор А.М.Колот здійснює наукове керівництво діяльні­стю Інституту соціально-трудових відносин, створеного у 2011 р. на базі наукового потенціалу кафедри управління персоналом та економіки праці.

Головною метою діяльності Інституту є виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт із соціально-трудової проблематики на мікро-, макроекономічному, європейському та світовому рівнях.

Нині за участі науково-педагогічного персоналу кафедри та співробітників Інституту соціально-трудових відносин виконується ряд науково-дослідних робіт, у тому числі:

-                     на замовлення Європейської комісії (проект Tempus):  «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців»;

-                     на замовлення Міністерства освіти і науки України: «Соціально-економічні механізми забезпечення гідної праці в умовах євроінтеграційних процесів та інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України».

Загальна кількість друкованих праць А.М.Колота — понад 310 найменувань. Він є автором і співавтором 26 монографій, 31 підручників та навчальних посібників. Праці А.М.Колота ши­роко відомі та користуються великою популярністю як серед працівників вищої школи, студентів, аспірантів, так і поміж представ­ників органів державної влади, соціального партнерства, фахівців реального сектора економіки.

Серед вітчизняних вчених-економістів А.М. Колот має одні з найкращих показників щодо кількості наукових публікацій та їх цитування. Так, за індексом Гірша (індекс цитування нау­кових робіт) А. М. Колот серед вчених-економістів України станом на 01.09.2015 р. займає 16 місце, серед вчених-економістів КНЕУ — одне з перших місць (поділяє друге і третє місце з професором В. В. Вітлінським). Найбільш попу­лярні та цитовані монографії: «Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання» (2003), «Оплата праці на під­приємстві: організація та удосконалення» (1997) , «Соціальна безпека: теорія та українська практика» (2006) , «Глобальна економіка XXIстоліття: людський вимір» (2008) , «Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС)» (2008), «Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку» (2010) , «Соціально-трудова сфе­ра: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку» (2010), «Ресурси та моделі глобального економічного розвитку» (2011), «Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование» (2013), «Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку» (2012). Найбільш популярні та ци­товані підручники та навчальні посібники: «Мотивація, стиму­лювання й оцінка персоналу» (1998), «Економіка праці та соці­ально-трудові відносини» (2009), «Нормування праці» (1995), «Основи економічної теорії» (2001), «Мотивація персоналу» (2011), «Соціальне партнерство на ринку праці» (1995), «Менеджмент персоналу» (2004), «Мотивація персоналу» (2002), «Управління персоналом» (2013), «Мотивація персона­лу» (2013), «Мотиваційний менеджмент» (2014), «Соціальна відповідальність» (2015).                               

Професор А. М. Колот є членом Науково-експертної ради Міністерства соціальної політики України, членом спеціалізованої вченої ради КНЕУ із захисту докторських та кандидатських дисертацій. Під його науковим керівництвом підготовлено й успішно захи­щено 9 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і до­ктора економічних наук.

А. М. Колот є членом редакційних колегій кількох наукових журналів та збірників наукових праць, зокрема: «Україна: аспекти праці», «Демографія та соціальна політика», «Соціально-трудові відно­сини: теорія та практика», «Міжнародна економічна політика», «Ринок праці та зайнятість населення».

Починаючи з 1990-х років Анатолій Михайлович Колот бага­торазово приймав участь у підготовці щорічних Послань Президента Верховній Раді України. Він є одним із розробників низки законо­давчих та інших нормативно-правових актів України у сфері праці та соціально-трудових відносин, зокрема, проектів Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про оплату праці», «Про соціаль­ний діалог в Україні».

Нагороджений трьома срібними медалями ВДНГ СРСР, зна­ками «Відмінник освіти України», «Петро Могила», «За розвиток соціального партнерства», почесними грамотами Верховної Ради  України, Міністерства праці та соціальної політики України, Київського міського голови, подякою Прем'єр-міністра України, відомчою відзнакою «Знак пошани».

Одружений, має двох дітей.  «Для того, щоб змінити оточуючий світ на краще, необхідно навчитися думати інакше та бути соціально відповідальним»  - вислів, що став життєвим кредо А.М.Колота.