Факультет маркетингу

Кафедра маркетингу ім. А.Ф. Павленка

Маркетинг відіграє важливу роль в економіці України в умовах становлення і розвитку ринкових відносин. Це зумовлює необхідність застосування у підприємницькій діяльності маркетингових рішень, неординарних підходів, які ґрунтуються на глибокому вивченні ринку та потреб споживачів. Нині маркетинг для підприємця є тим світилом, яке вказує на вірний шлях діяльності в умовах нестабільності, непередбачуваності, турбулентності ринкового середовища. Ігнорування маркетингових засад у практичній діяльності неодмінно призводить до втрати конкурентних позицій підприємства та прихильності його споживачів, і як результат — до зниження обсягів продажу та прибутковості бізнесу. Інструментарій маркетингу застосовується в різних галузях економіки і сферах бізнесу, тому маркетинг є сучасною філософією бізнесу.

Детальніше про кафедру »

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

У 1960-х роках функціонувала система Держпостачу СРСР, яка була створена за територіально-галузевим принципом. Для забезпечення всіх ланок цієї системи висококваліфіковані спеціалісти та науковці в кількох економічних вузах країни організували підготовку економістів з матеріального постачання, створили відповідні кафедри.

В Україні така підготовка почалась уперше в 1961 році в Київському інституті народного господарства кафедрою «Економіки промисловості». У 1965 році було організовано кафедру «Економіки праці та матеріально-технічного постачання», яку очолив доц. А. Ф. Пастухов, а потім доц. А. О. Гесь, а  з липня 1966 року самостійно почала функціонувати кафедра «Економіки матеріально-технічного постачання».  З 1981 р. кафедру «Економіки матеріально-технічного постачання» по теперішній час очолює академік АПН України, доктор економічних наук, проф. А. Ф. Павленко.

У 1988 році кафедру перейменовано на кафедру «Управління матеріальними ресурсами».

З одержанням Україною політичної та економічної самостійності стало об’єктивною необхідністю реформування її народного господарства, у тому числі матеріального постачання на ринковій основі. Тому в 1994 році кафедру управління матеріальними ресурсами реформовано в кафедру маркетингу.

У 2005 році трудовий колектив кафедри маркетингу був нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

У 2011 році кафедра святкуватиме своє 45-річчя.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Маркетинг (каф. маркетингу)

Метою дисципліни «Маркетинг» є виклад теоретичних основ, базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та розгляд її пріоритетів в сучасних умовах. Основними завданнями дисципліни є ознайомлення студентів з відповідними теоретичними поняттями, категоріями маркетингу, сучасними тенденціями в маркетингу; опанування методологічним апаратом організації маркетингової діяльності на підприємствах; виховання здатності до творчого пошуку напрямків удосконалення маркетингової діяльності

Управління продажем

Мета дисципліни: дати студентам теоретичні знання та практичні навички щодо формування системи продажу, створення і функціонування маркетингових каналів; теоретико-методологічні аспекти організації продажу для сервісних та промислових підприємств; розробка інформаційного та процедурного забезпечення управління продажем, підходів проведення аналізу витрат системи продажу; управління торговим персоналом

Паблік рілейшнз (К-ра Маркетингу)

Мета дисципліни — теоретично обґрунтувати і практично апробувати основні методи та прийоми паблік рілейшнз у сфері бізнесу з їх адаптацією до ситуації, в якій перебуває національна економіка. Основні завдання дисципліни: сформувати у студентів стійкі знання з теорії паблік рілейшнз; навчити студентів системно сприймати маркетинговий, рекламний, комунікативний процеси у бізнесі, застосовувати сучасні комунікативні та інформаційні технології для побудови паблік рілейшнз кампаній; навчити студентів самостійним відслідковувати події, що відбуваються у суспільстві; формування позитивного іміджу підприємства, досягнення за відомості, створення довготривалих партнерських стосунків між ринковими суб’єктами; допомогти студентам набути вмінь і практичних навичок планування, організації та проведення паблік рілейшнз кампаній у бізнесі, управління кризовими ситуаціями і створення позитивного іміджу за допомогою заходів паблік рілейшнз; навчити студентів аналізувати наслідки проведення паблік рілейшнз кампаній та використовувати результати аналізу в системі управління ринковою діяльністю підприємства

Маркетинговий аудит

Мета дисципліни — надати студентам науково-теоретичні знання та практичні навички з організації і проведення маркетингового аудиту, навчити методологічним та організаційним прийомам його використання за сучасних умов маркетингової діяльності підприємства. Завдання дисципліни: сформувати у студентів стійкі знання з теорії маркетингового аудиту підприємства; оволодіти методологією маркетингового аудиту з метою інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингових операцій, зниження ймовірності й сили комерційного ризику; допомогти студентам набути вмінь і навичок для самостійного комплексного аудиту маркетингової діяльності підприємства, реалізувати набуті знання в пошуку шляхів і резервів удосконалення маркетингу підприємства відповідно до результатів аудиту та постійно змінюваних ринкових умов

Маркетингове ціноутворення

Мета дисципліни: сформувати у студентів цілісні уявлення з питань розробки та реалізації маркетингової цінової політики; вивчити питання ціноутворення на нові і традиційні товари та послуги, які випускають і надають підприємства, фірми. Завдання дисципліни: висвітлення і аналіз маркетингових процесів ціноутворення

Маркетингові комунікації

Метою дисципліни «Маркетингові комунікації» є вивчення системи, методів та алгоритмів маркетингових комунікацій, а також зарубіжного досвіду в галузі товаропросування.

Маркетинг промислового підприємства

Мета дисципліни: вивчити науково-теоретичні та практичні питання промислового маркетингу, сучасні концепції його розвитку, головні методологічні та організаційні питання його використання в сучасних умовах. Завдання дисципліни: засвоїти узагальнені в теорії і практиці маркетингові стратегії та концепції промислового маркетингу; здобути знання з питань маркетингових досліджень в умовах переходу до ринкової економіки; вивчення питань методології розробки і планування маркетингових стратегій та їх реалізації промисловими підприємствами; навчити сучасним методам управління маркетинговою і комунікаційною діяльністю у сферах закупівлі, збуту, розподілення промислової продукції

Маркетингова товарна політика

Мета дисципліни: вивчити науково-теоретичні основи планування продукту в маркетинговій діяльності, головні методологічні та організаційно-економічні принципи оптимізації товарної політики, розробки товарів та послуг ринкової новизни. Завдання дисципліни: засвоїти узагальнені в теорії маркетингу класифікаційні ознаки товарів та послуг споживчого і виробничо-технічного призначення, методи визначення конкурентоспроможності та місця продукту на ринку товарів та послуг; навчити сучасним методам планування та розробки продукту, упаковки, товарної марки

Маркетингові дослідження

Метою дисципліни є розгляд питань системи, методів та алгоритмів вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, шляхів і резервів його маркетингового розвитку. Завдання дисципліни: ознайомлення з відповідними категоріями, методиками та алгоритмами, відпрацювання практичних навичок, їх використання в процесах маркетингових досліджень; прищеплення навичок творчого пошуку напрямів та резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємства відповідно до результатів досліджень

Поведінка споживачів

Мета дисципліни: формування у студентів знань і навичок з практичного використання засадних положень теорії поведінки споживачів задля підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства.
Завдання дисципліни: ознайомитися з основними положеннями теорії споживчої поведінки; розглянути правові та фінансово-економічні положення роботи зі споживачами; опанувати практичні навички роботи зі споживачем та управління його поведінкою

Реклама в туризмі

Метою дисципліни є формування у студентів теоретичних знань з основ рекламної діяльності в туризмі та практичних навичок планування та організації рекламної діяльності підприємств туріндустрії, оцінки ефективності  рекламної діяльності туристичних підприємств. Предметом  дисципліни є: особливості реклами в туризмі

Основи інтернет маркетингу

Метою дисципліниє формування у студентів сукупності знань в області теорії та практики інтернет маркетингу; отримання ними вмінь та навичок самостійної розробки програм просування підприємств та їх товарів в мережі інтернет. Основні завдання дисципліни: сформувати знання з теорії інтернет маркетингу; ознайомити з принципами інтернет маркетингу – інформаційного, аналітичного та методологічного супроводу підприємницької діяльності в мережі інтернет; розвинути навички роботи з маркетинговими базами даних в інтернет та навчити ефективно використовувати отриману інформацію; допомогти у формуванні самостійного мислення при виборі методів просування підприємства в інтернет; забезпечити студентів необхідними знаннями у сфері планування маркетингової діяльності в мережі інтернет; допомогти набути вмінь та навичок самостійної розробки та проектування діяльності у сфері інтернет-маркетингу; навчити використовувати глобальний інформаційний простір задля пошуку потрібної інформації, розміщення власної інформації в інтернет та розв’язання маркетингових завдань за його допомогою

Бренд менеджмент

Мета дисципліни: надати студентам теоретичні знання та практичні навички зі створення та управління брендами, реалізації брендових стратегій з метою досягнення максимального ефекту для підприємства. Основні завдання дисципліни: досягти високого рівня теоретичної підготовки студентів, сформувати їх ринкове мислення в аспектах ефективного управління брендами; навчити студентів самостійно створювати бренди, ефективно управляти активами бренда, розробляти та підтримувати трендові стратегії підприємства

Дисципліни магістерського рівня
Маркетинговий менеджмент

Метою дисципліни є виклад принципів, завдань та функцій управління маркетинговою діяльністю підприємства, розгляд алгоритмів, стратегій та політики організації, планування, реалізації та контролю цих процесів. Основними завданнями дисципліни є: ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та процесами маркетингового менеджменту; відпрацювання практичних навичок, розв’язування маркетингових завдань та виконання відповідних функцій; виховання здатності до творчого пошуку напрямів та резервів, удосконалення систем та процесів управління маркетинговою діяльністю підприємства

Стратегічний маркетинг

Метою дисципліни є засвоєння теоретичних основ та опанування практичних навичок стратегічної маркетингової діяльності фірми. Основні завдання дисципліни: засвоїти сутність і зміст маркетингового середовища та його вплив на стратегічну діяльність фірми; опанувати методику маркетингового стратегічного аналізу та його інструментів (особлива увага приділяється SWOT-аналізу); ознайомитися з існуючими різновидами маркетингових стратегій фірми та вміти розробляти їх у певній стратегічній ситуації

Рекламний менеджмент

Мета дисципліни: навчити майбутніх фахівців основам розробки рекламних кампаній. Завданням дисципліни є надання студентам можливості засвоєння таких основних напрямів рекламної діяльності підприємства: дослідження ринку реклами; створення фірмового стилю; визначення стратегії і тактики рекламної діяльності підприємства; розробка оригінал-макетів рекламних звернень; розробка медіа-плану роботи підприємства зі ЗМІ; розробка бізнес-плану роботи з рекламними агенціями; оптимізація показу рекламних звернень у ЗМІ; проведення аналізу ефективності витрат на рекламу

Бренд менеджмент

Мета дисципліни — надати студентам теоретичні знання та практичні навички зі створення та управління брендами, реалізації брендових стратегій з метою досягнення максимального ефекту для підприємства. Основні завдання дисципліни: досягти високого рівня теоретичної підготовки студентів, сформувати їх ринкове мислення в аспектах ефективного управління брендами; навчити студентів самостійно створювати бренди, ефективно управляти активами бренду, розробляти та підтримувати трендові стратегії підприємства

Рекламний креатив

Мета дисципліни – дати студентам теоретичні знання і практичні навики створення рекламних повідомлень і рекламних кампаній з метою забезпечення їх максимальної комунікативної ефективності.
Основні завдання дисципліни: ознайомити студентів із існуючими правилами, принципами, схемами побудови рекламних звернень і створення рекламних кампаній; сформувати стійкі знання з теорії рекламного креативу; навчити системно сприймати маркетинговий, рекламний і творчий процеси; допомогти набути вмінь і практичних навиків для самостійної розробки рекламних ідей та їх втілення у практичну діяльність; зорієнтувати на обов’язкове поєднання у їх практичній діяльності стандартних підходів та творчого натхнення

Медіапланування

Мета дисципліни — надання студентам теоретичних знань та практичних навичок з медіапланування. Завдання дисципліни: розуміти місце і роль  медіапланування у структурі рекламної діяльності підприємства; сутність і особливості процесу медіа планування;   знати основні поняття, терміни і категорії медіапланування, основні коефіцієнти та показники, які використовуються в медіа плануванні, етапи побудови медіа плану, критерії оптимізації медіа плану, методики вивчення товару, ринку і споживачів, важливі порівняльні характеристики основних каналів розповсюдження реклами, методи і технології планування рекламних кампаній; уміти застосовувати на практиці навики медіапланування, визначати цілі і завдання медіа планування

Психологія комунікацій

Мета дисципліни полягає у набуті студентами теоретичних і практичних знань застосування психологічних аспектів комунікацій у маркетинговій діяльності з врахуванням особливостей сприйняття різними групами споживачів і впливу різних форм і методів комунікацій. Завдання дисципліни: розуміти сутність і значення процесу комунікації; принципи побудови ефективного комунікаційного повідомлення; психологічні особливості впливу різних засобів комунікацій; психологічні засади впливу  і сприйняття  масової комунікації; знати структуру комунікаційного процесу; цілі і функції комунікації; психологічні типи особистості і їх значення для комунікаційного процесу; методики дослідження комунікаційного сприйняття; уміти управляти комунікаційним процесом, зважаючи на психологічні особливості різних споживацьких груп; досліджувати ефективність впливу і сприйняття  комунікаційних звернень, оцінювати ефективність комунікаційного процесу

Інтернет маркетинг

Метою дисципліни є формування у студентів сукупності знань в області теорії та практики інтернет маркетингу; отримання ними вмінь та навичок самостійної розробки програм просування підприємств та їх товарів в мережі інтернет. Завдання дисципліни: сформувати знання з теорії інтернет маркетингу; ознайомити з принципами інтернет маркетингу – інформаційного, аналітичного та методологічного супроводу підприємницької діяльності в мережі інтернет;  розвинути навички роботи з маркетинговими базами даних в інтернет та навчити ефективно використовувати отриману інформацію; допомогти у формуванні самостійного мислення при виборі методів просування підприємства в інтернет; забезпечити студентів необхідними знаннями у сфері планування маркетингової діяльності в мережі інтернет; допомогти набути вмінь та навичок самостійної розробки та проектування діяльності у сфері інтернет-маркетингу; навчити використовувати глобальний інформаційний простір задля пошуку потрібної інформації, розміщення власної інформації в інтернет та розв’язання маркетингових завдань за його допомогою

Методологія наукових досліджень (Каф. Маркетингу)

Головною метою вивчення дисципліни є надання студентам системи знань щодо закономірності та методи науково-дослідної творчості, створення і розвиток практичних умінь і навичок розв’язання реальних задач з постановки, організації, виконання та захисту наукових досліджень, а також роботи з науково-дослідною інформацією

Управління маркетинговими проектами

Мета дисципліни дати студентами теоретичні знання і практичні навички з планування, організації та управління маркетинговими ресурсами. Основні завдання дисципліни: ознайомити студентів із існуючими правилами, принципами, схемами побудови маркетингових проектів; сформувати у студентів стійкі знання з теорії маркетингового проектування; допомогти студентам набути вмінь і практичних навиків для самостійної розробки  і впровадження маркетингових проектів; зорієнтувати студентів на обов’язкове поєднання у їх практичній діяльності стандартних підходів та творчого натхнення

Логіка та етика професійних суджень у маркетингу

Мета дисципліни «Логіка та етика професійних суджень у маркетингу» формування у студентів системи теоретичних знань, практичних навичок та вмінь щодо принципів та правил, а також механізму використання професійних суджень у маркетинговій діяльності. Завдання дисципліни:  вивчення теоретичних аспектів логіки та етики професійних суджень у маркетингу; ознайомлення з ключовими термінами та категоріями професійних суджень у маркетингу; формування системного розуміння методичних основ професійних суджень у маркетингу; набуття студентами навичок і вмінь формування професійних суджень у маркетингу;  узагальнення теоретичного і аналіз науково-практичного досвіду використання професійних суджень у діяльності маркетолога

Бенчмаркінг

Головною метою навчальної дисципліни «Бенчмаркінг» є формування у студентів системи теоретичних знань про бенчмаркінг як сучасну управлінську технологію та практичних навичок використання відповідного аналітичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень,зорієнтованих на забезпечення успіху підприємства на цільовому ринку

Контактна інформація

Адреса: м. Київ, Проспект перемоги 54/1

Розташування: 1 корпус, 3 поверх, каб. 333

Телефон: (044) 456 98 73

E-mail: kmark@kneu.edu.ua
 

Інформація для студентів

Інформація для студентів 3 курсу денної форми навчання стосовно курсової роботи з дисципліни "Маркетинг"

З керівником необхідно узгодити тему (до 26 лютого)  та план курсової роботи. Теми в групі не повторюються. Тематика курсових робіт на сайті. Після узгодження теми не змінюються.

Курсова робота для перевірки подається на кафедру до 3 травня