Факультет маркетингу

Кафедра політології та соціології

Кафедра політології і соціології – завідувач  Смолянюк Володимир Федорович, доктор політичних наук, професор (тел. 371-61-25, 456-55-10).У складі кафедри працюють 30 висококваліфікованих викладачів, серед яких 7 професори, 7 доктори наук, 17 кандидатів наук (17 доцентів), 2 старший викладач та 3 асистент. Головне завдання кафедри – забезпечити високий теоретичний і методичний рівень викладання нормативних та вибіркових навчальних дисциплін.

Історія  кафедри

Становлення кафедри політології і соціології розпочалося у 1944 році, коли у вузі була створена кафедра марксизму-ленінізму, яку очолила Н.Д. Давидова, кандидат історичних наук, доцент, умілий організатор кафедральної роботи, талановитий педагог. За умов того часу викладачі кафедри забезпечували вивчення всіх суспільних наук, що гуртувалися на комплексних дисциплінах «Історія КПРС» і «Діалектичний та історичний матеріалізм».

Слід зазначити, що у ті часи практично не було фундаментальних підручників та навчальних посібників. Тому викладачам доводилось докладати чимало зусиль, аби привчити студентів до роботи з першоджерелами. Досить сказати, що на один семінар по дисциплінах кафедри потрібно було прочитати і законспектувати щонайменше 100-200 сторінок з кількох першоджерел (твори класиків, монографії, статті, вибрані твори, енциклопедії). Конспектування першоджерел аж ніяк не вважалось формальним, а розцінювалось як обов’язковий компонент підготовки до семінару (а згодом до іспиту) і як складова загальної оцінки з дисципліни.

Викладання суспільних наук при всіх труднощах, обмеженнях і негараздах тоталітарного режиму здійснювалося на належному науковому рівні. Випускники університету отримували достатньо глибокі філософські, економічні, політичні, соціологічні та історичні знання, які забезпечували їм ефективну діяльність у всіх сферах народного господарства.

Заслуга кафедри суспільних наук полягала в тому, що викладачі наполегливо та ефективно формували у студентів науковий світогляд і високі моральні якості – патріотизм, справедливість і високу відповідальність.

В 1963 р., коли в інституті була створена кафедра філософії та історії КПРС, навчальні дисципліни стали називатися “Філософія”, “Науковий комунізм”, “Історія КПРС”.

У 1972 р. була створена кафедра “Наукового комунізму”, яка і стала безпосереднім попередником кафедри політології і соціології. У 1991 р. в КНЕУ була створена кафедра політології – одна з перших серед вузів України. У серпні 1996 р. до неї була приєднана кафедра соціології. З тих пір вона має назву “Кафедра політології та соціології”. ЇЇ завідувачем був обраний кандидат філософських наук, доцент А.Ю. Брегеда (роки перебування на посаді: 1996-2009).

З 2009 року кафедру очолює доктор політичних наук, професор Смолянюк Володимир Федорович.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни
Вступ до спеціальності (К-ра Політології та соціології)
Загальна соціологічна теорія
Історія соціології
Історія соціології в Україні
Методи збору та аналізу соціологічних даних
Методологія соціологічних досліджень
Політологія

Політологія – це інтегрована наука про політику у всіх її проявах, включаючи увесь комплекс наук про політику та її взаємовідносини з людиною і суспільством.

Метою вивчення політології є забезпечення сучасної політичної освіти студентів, формування у них політичної свідомості і демократичної політичної культури, необхідних навичок політичної діяльності

Соціальна структура суспільства
Соціологія

Соціологія вивчає соціальне життя, соціальні зміни в суспільстві соціальні події, з якими  індивіди постійно мають зіткнення, в яких беруть участь і які впливають на їх поведінку, спосіб життя, становище в суспільстві.

Особливе місце соціології в системі соціальних і гуманітарних наук полягає в тому, що вона формує у людей індивідів соціологічну культуру та мислення, здатність правильно сприймати соціальні процеси, що відбуваються у нашому суспільстві, сприяє формуванню знань про соціальну дійсність, пояснює логіку процесів соціального розвитку

Гендерна соціологія
Зв’язки з громадськістю

 Зв’язки з громадськістю – це невід’ємна частина сучасної управлінської діяльності, яка спрямована на створення атмосфери взаєморозуміння між організацією і громадськістю, між партнерами у всіх сферах суспільного життя на основі правдивої і повної інформації.

Зв’язки з громадськістю як наука виникла і розвивається на стику соціальної психології, логіки, менеджменту і маркетингу, її основна мета – забезпечити формування громадської думки та управління нею за допомогою використання сучасних систем масової комунікації та заходів масової інформації– преси, радіо, телебачення, зв’язку а також безпосередніх контактів з громадськістю, з цільовою аудиторією, партнерами, споживачами, клієнтами

Історія політичної думки

Метою вивчення дисципліни “Історія політичної думки” є ознайомлення студентів з основними етапами розвитку як світової, так і вітчизняної політичної думки, зокрема з найбільш значимими політичними концепціями та теоріями, що мали вагомий вплив на розвиток політичних процесів у світі, формування у студентів умінь і навичок аналітичних досліджень теоретичної спадщини політологічного змісту, сприяння становленню політичної свідомості і демократичної політичної культури та відповідних навичок політичної діяльності молодого покоління українських громадян

Методи тестування і соціометрії в соціології
Соціальна антропологія: соціологічні засади
Соціальне управління

Метою вивчення курсу “Соціальне управління” є формування організаційного мислення (свідомості) студента як майбутнього фахівця, системного, професійного базового знання та навичок управлінської діяльності  конкретними соціальними об’єктами, що допоможе студентам оволодіти різними управлінськими спеціальностями

Соціологія культури та дозвілля
Соціологія підприємництва

Важливе значення в контексті соціального розвитку мають питання взаємодії суспільства, ринку і підприємництва, визначення мотивації підприємницької діяльності, мети та цінностей підприємництва, розуміння підприємця як суб’єкта політичного процесу, аналіз моделей декларативної підприємницької поведінки

Соціологія праці

Мета вивчення спецкурсу “Соціологія праці” – це ознайомлення студентів  з системою знань про закономірності функціонування і розвитку соціально-трудових відносин та механізм регулювання трудової поведінки суб’єктів праці, а також формування уміння збору первинної соціологічної інформації для розробки управлінських рішень у трудовій сфері

Соціологія конфлікту

Соціологія конфлікту - це галузь соціології, що вивчає природу, механізми виникнення та розгортання, а також способи попередження та розв’язання соціальних конфліктів.

Мета вивчення дисципліни:

  • дати знання про сутність і природу конфліктів;
  • розглянути види, структуру та причини конфліктів;
  • допомогти слухачам оволодіти технологіями управління конфліктом, засвоїти етапи та стилі їх розв’язання
Сучасні ідейно-політичні течії

Метою вивчення спецкурсу «Сучасні ідейно-політичні течії» є ознайомлення студентів з найбільш впливовими ідейно-політичними доктринами, формування у студентів політичної свідомості і демократичної політичної культури та відповідних навичок самостійної політичної діяльності

Паблік рілейшнз (К-ра Політології та соціології)
Прикладна соціологія