Факультет маркетингу

Дисципліни магістерського рівня

Остання редакція: 04.10.19
Управління взаємовідносинами з споживачами

Метою дисципліни "Управління взаємовідносинами зі споживачами"  є формування у магістрів спеціальності «Маркетинговий менеджмент» теоретичних знань та практичних навичок в розвитку та підтримці клієнтської бази підприємства з дотриманням принципів довгострокової взаємовигідної взаємодії. 

Основними завданнями дисципліни єформування у майбутніх фахівців таких компетенцій:

Знати:

  • поняття та принципи маркетингу на основі стосунків;
  • сутність внутрішнього маркетингу, основні етапи його впровадження;
  • моделі управлінських відносин в організації;
  • особливості управління відносинами «компанія–службовець–клієнт»;
  • оцінка та діагностика поточного стану стосунків;
  • методи оцінки цінності та прибутковості клієнтів;
  • системи реагування на скарги;
  • етапи ефективного проведення переговорів;
  • програми підвищення лояльності клієнтів;
  • етапи процесу впровадження маркетингу на основі стосунків на підприємстві
Збутові комунікації
Мета дисципліни «Збутові комунікації» формування у студентів системи теоретичних знань, практичних навичок та вмінь щодо принципів та правил ведення збутових комунікацій та розробки політики збутових комунікацій на підприємстві.
За підсумками вивчення цієї дисципліни студенти будуть знати:
–  основні визначення та категорії дисципліни;
– предмет дисципліни та сфери її використання у маркетинговій діяльності;
– теоретичні концепції щодо формування політики комунікацій;
– принципи та правила побудови збутової комунікації;
За підсумками вивчення даного курсу студенти будуть вміти:
– сформувати збутову політику підприємства;
– виявляти та аналізувати вплив різних факторів, які здатні впливати на збутову політику підприємства;
– використовувати інструменти маркетингу та ЗМІ для побудови збутових комунікацій
- використовувати принципи, методи та інструментарій комунікаційної діяльності у кон
Міська логістика

Вітчизняні і зарубіжні дослідники в галузі логістики визначають актуальність міської логістики, як науково-практичного напрямку, предметом якого є моделювання та вдосконалення транспортно-логічних схем і маршрутів перевезення вантажів та пасажирів в умовах міста.
Міська логістика – це комплекс логістичних структур і процесів, націлених на оптимізацію матеріальних і товарних потоків, а також потоків транспортних засобів, людських потоків, енергії, фінансів, інформації в рамках підсистем міста та його інфраструктури.
Метою дисципліни "Міська логістика" є систематизація та набуття теоретико-практичних знань щодо раціональної організації в просторі і в часі адміністративного, транспортного, матеріального і соціального потоків у межах міста для задоволення потреб виробничо-комерційної діяльності та жителів міста.

Аграрна логістика(магістр)

Логістика як наука про наскрізне управління матеріальними та інформаційними потоками в просторі і в часі стає все більш затребуваною у вітчизняному бізнесі та економіці України. Розширення сфери застосування логістики, яке спостерігається в останні десятиліття, обумовлено зростаючими потребами організацій в зниженні витрат. Основний потенціал логістики закладений в раціоналізації управління потоками матеріалів, інформації та фінансів.

У логістичному аспекті АПК концентрується різноманіття притаманних йому відносин між елементами системи, необхідних для досягнення успіху. Дослідження АПК в руслі логістики тим більше актуально, що саме тут слід шукати причини виникнення багатьох проблем, породжених втратою продуктивних орієнтирів у формуванні системи прямих господарських зв'язків і організації паритетних партнерських відносин господарюючих суб'єктів АПК, що діють в ринковому просторі.

Метою курсу є оволодіння прикладною теорією логістики в АПК як специфічного виду підприємницької діяльності, навчання і розвиток практичних навичок проведення логістичних операцій з урахуванням специфіки АПК

Бізнес-планування логістичних операцій

Підготовка та реалізацій різноманітних бізнес-проектів в сучасних умовах господарювання визнається необхідною передумовою інноваційного розвитку  підприємств та організацій, запорукою їх конкурентоспроможності та життєздатності. Необхідною передумовою реалізації проектів та залучення коштів для їх фінансування є підготовка бізнес-плану – комплексного зовнішнього орієнтованого документу, в якому в систематизованому вигляді викладається сутність  бізнес-ідеї та обґрунтовується спроможність та ефективність її реалізації.

Формування у сучасних фахівців теоретичних знань та практичних навичок проведення усього комплексу цієї роботи ( від генерування бізнес-ідеї до розробки, презентації та участі в експертизі даного документу, розробленого ініціаторами проектів)  підтверджується запитами практики. Все це обумовило доцільність включення даної дисципліни до складу вибіркових дисциплін  бакалаврського рівня підготовки спеціалізації «Міжнародна економіка»

Економіка транспорту (магістр)

Сучасний бізнес  у сфері транспорту  здійснюється  засобом надання транспортних та супутніх їм послуг  споживачам, якими є пасажири та  замовники перевезень вантажів різних видів. При цьому вантажами, що підлягають транспортуванню по каналах розподілу, є товарна продукція виробників і товари продавців при їх постачанні   на ринки збуту та до місць споживання і багаж пасажирів; крім цього процеси транспортування вантажів (сировинних матеріалів різних видів та проміжної продукції) здійснюються, також, по технологічним ланцюжкам виробничих підприємств різних галузей промисловості у процесі виготовлення  проміжних та кінцевих видів товарної продукції та її складування в необхідних місцях  на  цих підприємствах. Транспортування вантажів на підприємствах та за їх межами, а також перевезення  пасажирів між бажаними пунктами здійснюється засобом системного застосування різноманітних транспортних засобів та їх комбінацій з застосуванням  теоретичних засад маркетингу, логістики, економіки та теорії автоматизованого управління тощо

Інформаційні системи і технології в логістиці

Метою вивчення навчальної дисципліни є набуття студентами знань та навичок з методології проектування, організації та використання інформаційних систем і технологій в логістиці. Основними завданнями дисципліни є набуття студентами знань щодо сутності, класифікації та особливостей інформаційних систем і технологій в логістиці, а також набуття  навичок практичного застосування спеціалізованих програмних засобів автоматизації (комп’ютеризації) процесів збору, передачі, обробки, зберігання і аналізу логістичної інформації в межах корпоративної інформаційної системи підприємства.

Логістичний менеджмент (магістр)

Логістичний менеджмент  – це сукупність принципів, методів, форм, прийомів прийняття рішень стосовно побудови логістичних систем, планування, організації, контролю логістичної діяльності виробничих, торговельних та сервісних підприємств, матеріального, інформаційного та маркетингового забезпечення логістичної діяльності суб’єктів господарювання.

МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ– ознайомлення з теоретичними положеннями і світовим досвідом проектування та реалізації стратегічних підходів до логістичного управління як найважливішої загальної стратегії управління підприємствами, специфікою управління логістичними системами, особливостями і тенденціями в оптимізації матеріальних потоків, процесами управління матеріальними потоками в системах, а також оволодіння технічними навичками і прийомами, пов'язаними з використанням логістичних методів і розрахунків, а також:

1) надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності менеджера у сфері управління логістичною системою підприємства;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів

Менеджмент комерційної діяльності

Динамічний розвиток світових товарних ринків та становлення національних компаній у глобальному конкурентному середовищі вимагає ґрунтовного розуміння ключових законів і закономірностей управління комерційною діяльністю. Слід відзначити, що велика кількість інших функціональних сфер господарської діяльності знаходять своє логічне завершення у їх комерційному успіху, у конкурентоспроможності в короткостроковій і довгостроковій перспективах.Завдання дисципліни- пізнання основ менеджменту комерційної діяльності як науки; аналіз закономірностей розвитку ринкової економіки як основи функціонування різних сучасних господарських систем;  характеристика основних рис та особливостей розвитку комерційної діяльності; розкриття закономірностей суспільного відтворення, економічного зростання та циклічних коливань в економіці; пізнання сучасних процесів розвитку господарчих зв'язків, економічних відносин та шляхів вирішення пробле

Методологія наукових досліджень (К-ра комерційної діяльності і логістики)

Дисципліна «Методологія наукових досліджень» є основним елементом у системі прилучення студентів до творчої роботи і відіграє важливу роль у формуванні особистості свідомості фахівця, що відповідає магістерському рівню підготовки. Її предметом є система знань стосовно реальних задач науково-дослідної роботи студентів, результатом яких є постановка та перевірка гіпотез щодо економічних дійств та явищ в ринковому середовищі. Така діяльність, у свою чергу, виступає основою у виявленні та розвитку творчих здібностей студентів, і, як наслідок, набуття ними потенціалу для постановки і розв’язання задач за фахом.

Міжнародні транспортні перевезення

Міжнародні транспортні перевезення (МТП) є сферою підвищеного ризику та невизначеності при прийнятті рішень. Задля розвитку глобальної економіки загалом та сприяння зовнішньоторговельній діяльності зокрема МТП регулюються нормами міжнародного права, яке має свої особливості, своє документальне оформлення та містить уніфіковані норми, які однозначно визначають умови міжнародних перевезень вантажів і пасажирів. Крім того МТП супроводжуються митними процедурами - операціями, пов'язаними із здійсненням митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон держави, митного оформлення цих товарів і транспортних засобів, а також із справлянням передбачених законом податків і зборів. Розуміння специфіки транспортного та митного права є обов’язковою складовою підготовки спеціаліста з логістики

Розподільча логістика (магістр)

Розподільча логістика - це комплекс взаємопов'язаних функцій, що реалізуються в процесі розподілу потоку споживчої цінності (матеріального та нематеріального) на шляху від його виробника до кінцевого споживача. У логістиці під розподілом розуміється, перш за все, фізичний, речовий зміст цього процесу. Закономірності, пов'язані з розподілом прав власності, супутніх інформаційних потоків, також беруться до уваги, проте вони не є основним предметом дослідження та оптимізації під час вивчення завдань логістичного розподілу.

Оскільки логістика як наука та практична діяльність вивчає і здійснює наскрізне управління матеріальними потоками, то вирішувати різні завдання розподільного характеру, доводиться на усіх етапах логістичного процесу. Але у фокусі розподільчої логістики як наукової дисципліни знаходиться саме етап управління матеріальним потоком вже створеної  споживчої цінності – виробленого товару або послуги в процесі її надання

Смарт логістика

В умовах нестабільності зовнішнього середовища та жорсткої конкуренції серед вітчизняних підприємств стає необхідність пошуку інноваційних методів управління. Сучасні складні умови господарювання вимагають від підприємств дієвих заходів з підвищення ефективності функціонування та зниження витрат. Усі учасники ланцюгів постачання змушені реагувати на сучасні виклики, що зумовлені змінами у поведінці споживачів а також найбільшими проблемами сучасності (глобальне потепління, обмеженість ресурсів тощо). Споживачі розглядають своїх постачальників як не тільки виробників чи продавців, але й очікують від них активної ролі у вирішенні згаданих проблем. Отже, фахівцям у сфері «Управління та адміністрування», спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» необхідно системно та глибоко оволодіти комплексом сучасних знань щодо принципів, методів та інструментів управління бізнес-процесами в логістиці.

Управління проектами та змінами в логістиці

Управління проектами – це наукова дисципліна і практична діяльність з планування, організації та контролю ресурсів задля успішної реалізації проектів, тобто обмежених часовими рамками процесів, що зазвичай спрямовані на втілення певних  вигідних змін або створення доданої вартості.

Управління змінами – це структурний підхід до переводу певних об’єктів управління (команд, організацій) з поточного стану в бажаний майбутній стан. В управлінні проектами, управління змінами розглядається як діяльність з управління проектом, в якому формально представлені і схвалені зміни проекту

Управління бізнес-процесами в логістиці

В умовах нестабільності зовнішнього середовища та жорсткої конкуренції серед вітчизняних підприємств стає необхідність пошуку інноваційних методів управління. Підвищення ефективності діяльності українських підприємств неможливо без застосування сучасних принципів та методів управління бізнес-процесами в логістиці. Функціональний підхід до управління зосереджується на структурі підприємства,  окремих завданнях та персоналі і, водночас, залишає поза увагою процеси діяльності суб’єкта господарювання. Сучасні підходи до управління підприємством вимагають сприймати його як мережу бізнес-процесів, що виконуються в певній послідовності. Слід зазначити, що саме бізнес-процеси в логістиці створюють споживчу вартість продукції, генерують вагому частку витрат, від способу їх організації залежить тривалість виконання мережі операцій та гнучкість бізнесу. Кожний з бізнес-процесів в логістиці виконує певний набір завдань і може розглядатися як окремий об’єкт управління

Комплексний тренінг (К-ра комерційної діяльності і логістики)

Викладання дисципліни «Комплексний тренінг» спрямоване на формування у студентів, так і спеціальних (фахових) компетентностей згідно до освітньо-професійних програм.

Комерційна логістика

Мета опанування навчальної дисципліни – надати студентам теоретичні знання і сформувати професійні навички з ефективного управління системами логістичного забезпечення бізнесу (комерційної діяльності), з керування матеріальними та супутніми потоками (фінансовими, інформаційними та сервісними) підприємств  різних сфер та галузей на основі сучасних логістичних концепцій.