Факультет маркетингу

Дисципліни магістерського рівня

Остання редакція: 04.10.19
Управління взаємовідносинами з споживачами

Метою дисципліни "Управління взаємовідносинами зі споживачами"  є формування у магістрів спеціальності «Маркетинговий менеджмент» теоретичних знань та практичних навичок в розвитку та підтримці клієнтської бази підприємства з дотриманням принципів довгострокової взаємовигідної взаємодії. 

Основними завданнями дисципліни єформування у майбутніх фахівців таких компетенцій:

Знати:

  • поняття та принципи маркетингу на основі стосунків;
  • сутність внутрішнього маркетингу, основні етапи його впровадження;
  • моделі управлінських відносин в організації;
  • особливості управління відносинами «компанія–службовець–клієнт»;
  • оцінка та діагностика поточного стану стосунків;
  • методи оцінки цінності та прибутковості клієнтів;
  • системи реагування на скарги;
  • етапи ефективного проведення переговорів;
  • програми підвищення лояльності клієнтів;
  • етапи процесу впровадження маркетингу на основі стосунків на підприємстві
Збутові комунікації
Мета дисципліни «Збутові комунікації» формування у студентів системи теоретичних знань, практичних навичок та вмінь щодо принципів та правил ведення збутових комунікацій та розробки політики збутових комунікацій на підприємстві.
За підсумками вивчення цієї дисципліни студен
Міська логістика

Вітчизняні і зарубіжні дослідники в галузі логістики визначають актуальність міської логістики, як науково-практичного напрямку, предметом якого є моделювання та вдосконалення транспортно-логічних схем і маршрутів перевезення вантажів та пасажирів в умовах міста.
Міська логістика – це комплекс логістичних структур і процесів, націлених на оптимізацію матеріальних і товарних потоків, а також потоків транспортних засобів, людських потоків, енергії, фінансів, інформації в рамках підсистем міста та його інфраструктури

Аграрна логістика(магістр)

Логістика як наука про наскрізне управління матеріальними та інформаційними потоками в просторі і в часі стає все більш затребуваною у вітчизняному бізнесі та економіці України. Розширення сфери застосування логістики, яке спостерігається в останні десятиліття, обумовлено зростаючими потребами організацій в зниженні витрат

Бізнес-планування логістичних операцій

Підготовка та реалізацій різноманітних бізнес-проектів в сучасних умовах господарювання визнається необхідною передумовою інноваційного розвитку  підприємств та організацій, запорукою їх конкурентоспроможності та життєздатності. Необхідною передумовою реалізації проектів та залучення коштів для їх фінансування є підготовка бізнес-плану – комплексного зовнішнього орієнтованого документу, в якому в систематизованому вигляді викладається сутність  бізнес-ідеї та обґрунтовується спроможність та ефективність її реалізації

Економіка транспорту (магістр)

Сучасний бізнес  у сфері транспорту  здійснюється  засобом надання транспортних та супутніх їм послуг  споживачам, якими є пасажири та  замовники перевезень вантажів різних видів. При цьому вантажами, що підлягають транспортуванню по каналах розподілу, є товарна продукція виробників і товари продавців при їх постачанні   на ринки збуту та до місць споживання і багаж пасажирів; крім цього процеси транспортування вантажів (сировинних матеріалів різних видів та проміжної продукції) здійснюються, також, по технологічним ланцюжкам виробничих підприємств різних галузей промисловості у процесі виготовлення  проміжних та кінцевих видів товарної продукції та її складування в необхідних місцях  на  цих підприємствах

Інформаційні системи і технології в логістиці

Метою вивчення навчальної дисципліни є набуття студентами знань та навичок з методології проектування, організації та використання інформаційних систем і технологій в логістиці. Основними завданнями дисципліни є набуття студентами знань щодо сутності, класифікації та особливостей інформаційних систем і технологій в логістиці, а також набуття  навичок практичного застосування спеціалізованих програмних засобів автоматизації (комп’ютеризації) процесів збору, передачі, обробки, зберігання і аналізу логістичної інформації в межах корпоративної інформаційної системи підприємства

Логістичний менеджмент (магістр)

Логістичний менеджмент  – це сукупність принципів, методів, форм, прийомів прийняття рішень стосовно побудови логістичних систем, планування, організації, контролю логістичної діяльності виробничих, торговельних та сервісних підприємств, матеріального, інформаційного та маркетингового забезпечення логістичної діяльності суб’єктів господарювання

Менеджмент комерційної діяльності

Динамічний розвиток світових товарних ринків та становлення національних компаній у глобальному конкурентному середовищі вимагає ґрунтовного розуміння ключових законів і закономірностей управління комерційною діяльністю. Слід відзначити, що велика кількість інших функціональних сфер господарської діяльності знаходять своє логічне завершення у їх комерційному успіху, у конкурентоспроможності в короткостроковій і довгостроковій перспективах

Методологія наукових досліджень (К-ра комерційної діяльності і логістики)

Дисципліна «Методологія наукових досліджень» є основним елементом у системі прилучення студентів до творчої роботи і відіграє важливу роль у формуванні особистості свідомості фахівця, що відповідає магістерському рівню підготовки. Її предметом є система знань стосовно реальних задач науково-дослідної роботи студентів, результатом яких є постановка та перевірка гіпотез щодо економічних дійств та явищ в ринковому середовищі

Міжнародні транспортні перевезення

Міжнародні транспортні перевезення (МТП) є сферою підвищеного ризику та невизначеності при прийнятті рішень. Задля розвитку глобальної економіки загалом та сприяння зовнішньоторговельній діяльності зокрема МТП регулюються нормами міжнародного права, яке має свої особливості, своє документальне оформлення та містить уніфіковані норми, які однозначно визначають умови міжнародних перевезень вантажів і пасажирів

Розподільча логістика (магістр)

Розподільча логістика - це комплекс взаємопов'язаних функцій, що реалізуються в процесі розподілу потоку споживчої цінності (матеріального та нематеріального) на шляху від його виробника до кінцевого споживача. У логістиці під розподілом розуміється, перш за все, фізичний, речовий зміст цього процесу. Закономірності, пов'язані з розподілом прав власності, супутніх інформаційних потоків, також беруться до уваги, проте вони не є основним предметом дослідження та оптимізації під час вивчення завдань логістичного розподілу

Смарт логістика

В умовах нестабільності зовнішнього середовища та жорсткої конкуренції серед вітчизняних підприємств стає необхідність пошуку інноваційних методів управління. Сучасні складні умови господарювання вимагають від підприємств дієвих заходів з підвищення ефективності функціонування та зниження витрат. Усі учасники ланцюгів постачання змушені реагувати на сучасні виклики, що зумовлені змінами у поведінці споживачів а також найбільшими проблемами сучасності (глобальне потепління, обмеженість ресурсів тощо)

Управління проектами та змінами в логістиці
Комплексний тренінг (К-ра комерційної діяльності і логістики)

Викладання дисципліни «Комплексний тренінг» спрямоване на формування у студентів, так і спеціальних (фахових) компетентностей згідно до освітньо-професійних програм.

Комерційна логістика

Мета опанування навчальної дисципліни – надати студентам теоретичні знання і сформувати професійні навички з ефективного управління системами логістичного забезпечення бізнесу (комерційної діяльності), з керування матеріальними та супутніми потоками (фінансовими, інформаційними та сервісними) підприємств  різних сфер та галузей на основі сучасних логістичних концепцій