Факультет маркетингу

Дисципліни бакалаврського рівня

Остання редакція: 04.10.19
Управління закупками

1. Зміст дисципліни розроблено відповідно до робочої програми з курсу «Управління закупками» для студентів бакалаврського рівня всіх спеціальностей з маркетингу. Мета опанування полягає в розкритті специфіки закупівельної діяльності, її ролі та місця в системі маркетингу підприємства.

 2

Логістика

Мета дисципліни полягає в тому, щоб навчити студентів основним методам і правилам логістики, як основного інструмента ринкової економіки. Завданням науки (дисципліни) є управління матеріальними, інформаційними, грошовими та іншими потоками, котре дає змогу фірмам та організаціям пристосуватись до мінливих ринкових умов, отримання на ринку своєї найбільшої частки і переваг перед конкурентами

Інфраструктура товарного ринку

Мета опанування дисципліни - вивчення принципів роботи маркетингових посередників, процесів підготовки і укладання ринкових угод, а також формування знань та навичок щодо визначення оптимальної поведінки підприємства на конкретних товарних ринках.

Дисципліна ”Інфраструктура товарного ринку” тісно пов’язана з такими дисциплінами, як “Маркетинг”, “Маркетингові дослідження”, “Маркетинг закупівель”, “Управління продажем”, “Логістика” та іншими дисциплінами маркетингового циклу

Складське господарство

1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану.

З розвитком  української економіки все більшу актуальність набирають логістичні  процеси, які орієнтовані на задоволення  різнобічних потреб ринку. Ефективну реалізацію цих процесів можуть забезпечити логістичні методології, які дозволять оптимізувати весь ланцюг товарних поставок: від матеріально-технічного забезпечення до розподілу продукції

Транспортні системи

Метою опанування дисципліни є формування у студентів системних, глибоких, сучасних стійких фахових знань, що охоплюють  основний комплекс теоретичних і прикладних  положень, пов’язаних з структурними, економічними, статистичними, організаційними, управлінськими,   геополітичними, соціальними та екологічними  аспектами транспортної галузі економіки України в умовах її інтеграції в  глобалізований ринковий простір та поширенням в Україні  світового досвіду застосування маркетингу і логістики в сфері транспорту

Комерційна діяльність

Метою дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок в розвитку та підтримці клієнтської бази підприємства з дотриманням принципів довгострокової взаємовигідної взаємодії. Програма курсу орієнтована на виховання професіоналів, здатність творчо мислити і виходити за рамки готових схем і шаблонних стратегій

Транспортна логістика

Транспортування вантажів різних видів є одним з основних процесів  у системі виробничо-комерційної діяльності підприємств різних галузей і спеціалізацій, оскільки  постачання усіх видів сировинних матеріалів, їх фізичне переміщення по технологічним ланцюжкам підприємств у процесі виробництва проміжних та кінцевих видів товарної продукції, складування цієї продукції в необхідних місцях  на  підприємствах та  за їх межами, постачання товарної продукції  на ринки збуту та до місць споживання, що здійснюється по каналах розподілу – неможливе без системного застосування різноманітних транспортних засобів та їх комбінацій, які працюють на засадах маркетингу та  логістики

Створення WEB-ресурсів

Мета дисципліни – набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок щодо ефективної розробки веб-ресурсів, формування концепції, стратегії та тактики розвитку створених веб-ресурсів.

Дисципліна «Створення веб-ресурсів» має структурно-логічний зв’язок з такими дисциплінами як «Маркетинг», «Маркетингова політика комунікацій», «Економіка підприємства» та іншими

Виробнича логістика

1. Мета завдання та результати вивчення дисципліни

Дати студентам комплекс сучасних знань, технологій і практичних інструментів  в сфері управління матеріальними потоками в процесі виробництва,  заснованих на системному підході до формування програм розвитку, спрямованих підвищенню ефективності діяльності компаній

Управління ланцюгами постачання

Метою вивчення  дисципліни  є формування у студентів теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;  розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності у сфері комерції; розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів

Вступ до спеціальності ( К-ра комерційної діяльності і логістики)

Вступ до спеціальності (Enteringthespeciality) – це сукупність знань про систему вищої освіти в Україні і світі, фахову підготовку та майбутню професію, майбутню роботу у сфері логістики, закупівель та збуту, академічну доброчесність, зміст та характеристику спеціальності «Комерційна діяльність та логістика», засвоєння базових понять і категорій науки та практики з метою широкого використання здобутих знань для отримання конкурентоспроможної освіти на першому бакалаврському рівні

Економіка транспорту

Навчальна   дисципліна  ,,Економіка транспорту” охоплює  наступні аспекти сфери транспорту: роль транспорту в соціально-економічному розвитку  країн та  у їх  конкурентоздатності  в умовах глобалізації; особливості управління, планування  та оцінювання ефективності бізнес-діяльності у сфері транспорту (принципи, методи, організаційні структури, економічну ефективність,  тенденції розвитку) при її реалізації засобом інтегрованого застосування   засад маркетингу, логістики,  сучасних комунікацій та  автоматизації  транспортних і допоміжних процесів; вантажні та пасажирські перевезення (структури перевезень, особливості формування транспортних потоків, планування перевезень та їх раціоналізацію); планування експлуатаційної роботи різних видів транспорту (значення та особливості експлуатаційної роботи, зміст та показники  планів цієї роботи, економічну оцінку якості та ефективності експлуатаційної роботи); ефективність розвитку матеріально-технічної бази різних видів транспорту (задачі розвитку та його прогресивні  напрямки, планування капітальних вкладень та ремонтів і обслуговування основних фондів); працю  та заробітню  платню на різних видах транспорту (сутність організації праці, нормування праці та її продуктивність,  фонд заробітної платні); основні фонди різних видів транспорту, їх обігові засоби,   витрати,  тарифи і  фінанси; економічні та правові питання ефективної  взаємодії різних видів транспорту при здійсненні перевезень вантажів і пасажирів та їх сервісного супроводження  на внутрішньому і  зовнішньому ринках транспортних послуг України (актуальність, сучасний стан, світові тенденції розвитку, перспективи) тощо

Ведення ділових переговорів

Предметом навчальної дисципліни є стратегії, тактичні прийоми та стилі ведення переговорів, технологія посередницької діяльності. Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів із основними поняттями та ключовими проблемами теорії та практики переговорів, формування системи знань про стратегію і тактику переговорного процесу