Факультет маркетингу

Дисципліни бакалаврського рівня

Остання редакція: 22.06.17
Управління закупками

Мета дисципліни – дати студентам знання про особливості маркетингу закупівлі – зворотного маркетингу та практичні навички застосування маркетингового інструментарію при закупівлі матеріальних ресурсів. Завдання дисципліни: сформувати у студентів стійкі знання з теорії маркетингу закупівлі матеріальних факторів виробництва; допомогти студентам набути вмінь і навичок при формуванні попиту, виборі постачальника та здійсненню закупівлі матеріально-технічних ресурсів для виробничого підприємства

Логістика

Мета дисципліни полягає в тому, щоб навчити студентів основним методам і правилам логістики, як основного інструмента ринкової економіки. Завданням науки (дисципліни) є управління матеріальними, інформаційними, грошовими та іншими потоками, котре дає змогу фірмам та організаціям пристосуватись до мінливих ринкових умов, отримання на ринку своєї найбільшої частки і переваг перед конкурентами

Інфраструктура товарного ринку

Мета дисципліни: оволодіти теорією розвитку інфраструктури товарного ринку як найважливішої частини ринкової економіки, практичним умінням управління її діяльністю щодо просування, зберігання та продажу товарів і послуг, забезпечення потреб споживачів, здатністю знаходити та реалізовувати рішення з інтенсифікації та підвищення ефективності цієї сфери

Складське господарство

Мета дисципліни – оволодіння теоретичними знаннями  та набуття практичних навичок щодо ефективного управління складським господарством.  Дисципліна «Складське господарство» має структурно-логічний зв’язок з такими дисциплінами як «Логістика», «Маркетинг» та іншими. Предмет дисципліни: закономірності і механізми управління складським господарством; процес  зберігання і обробки матеріалів на складі

Транспортні системи

Метою опанування дисципліни є формування у студентів системних, глибоких, сучасних стійких фахових знань, що охоплюють  основний комплекс теоретичних і прикладних  положень, пов’язаних з структурними, економічними, статистичними, організаційними, управлінськими,   геополітичними, соціальними та екологічними  аспектами транспортної галузі економіки України в умовах її інтеграції в  глобалізований ринковий простір та поширенням в Україні  світового досвіду застосування маркетингу і логістики в сфері транспорту

Комерційна діяльність

Метою дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок в розвитку та підтримці клієнтської бази підприємства з дотриманням принципів довгострокової взаємовигідної взаємодії. Програма курсу орієнтована на виховання професіоналів, здатність творчо мислити і виходити за рамки готових схем і шаблонних стратегій

Транспортна логістика

Транспортування вантажів різних видів є одним з основних процесів  у системі виробничо-комерційної діяльності підприємств різних галузей і спеціалізацій, оскільки  постачання усіх видів сировинних матеріалів, їх фізичне переміщення по технологічним ланцюжкам підприємств у процесі виробництва проміжних та кінцевих видів товарної продукції, складування цієї продукції в необхідних місцях  на  підприємствах та  за їх межами, постачання товарної продукції  на ринки збуту та до місць споживання, що здійснюється по каналах розподілу – неможливе без системного застосування різноманітних транспортних засобів та їх комбінацій, які працюють на засадах маркетингу та  логістики

Створення WEB-ресурсів

Мета дисципліни – набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок щодо ефективної розробки веб-ресурсів, формування концепції, стратегії та тактики розвитку створених веб-ресурсів.
За підсумками вивчення цієї дисципліни студенти будуть знати:
- сутність базо

Виробнича логістика

Метою вивчення  дисципліни  є формування у студентів теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;  розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності у сфері комерції; розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів

Управління ланцюгами постачання

Метою вивчення  дисципліни  є формування у студентів теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;  розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності у сфері комерції; розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів

Вступ до спеціальності

Вступ до спеціальності (Enteringthespeciality) – це сукупність знань про систему вищої освіти в Україні і світі, фахову підготовку та майбутню професію, майбутню роботу у сфері логістики, закупівель та збуту, академічну доброчесність, зміст та характеристику спеціальності «Комерційна діяльність та логістика», засвоєння базових понять і категорій науки та практики з метою широкого використання здобутих знань для отримання конкурентоспроможної освіти на першому бакалаврському рівні

Економіка транспорту

Навчальна   дисципліна  ,,Економіка транспорту” охоплює  наступні аспекти сфери транспорту: роль транспорту в соціально-економічному розвитку  країн та  у їх  конкурентоздатності  в умовах глобалізації; особливості управління, планування  та оцінювання ефективності бізнес-діяльності у сфері транспорту (принципи, методи, організаційні структури, економічну ефективність,  тенденції розвитку) при її реалізації засобом інтегрованого застосування   засад маркетингу, логістики,  сучасних комунікацій та  автоматизації  транспортних і допоміжних процесів; вантажні та пасажирські перевезення (структури перевезень, особливості формування транспортних потоків, планування перевезень та їх раціоналізацію); планування експлуатаційної роботи різних видів транспорту (значення та особливості експлуатаційної роботи, зміст та показники  планів цієї роботи, економічну оцінку якості та ефективності експлуатаційної роботи); ефективність розвитку матеріально-технічної бази різних видів транспорту (задачі розвитку та його прогресивні  напрямки, планування капітальних вкладень та ремонтів і обслуговування основних фондів); працю  та заробітню  платню на різних видах транспорту (сутність організації праці, нормування праці та її продуктивність,  фонд заробітної платні); основні фонди різних видів транспорту, їх обігові засоби,   витрати,  тарифи і  фінанси; економічні та правові питання ефективної  взаємодії різних видів транспорту при здійсненні перевезень вантажів і пасажирів та їх сервісного супроводження  на внутрішньому і  зовнішньому ринках транспортних послуг України (актуальність, сучасний стан, світові тенденції розвитку, перспективи) тощо

Оптова і роздрібна торгівля

Однією з найпоширеніших форм підприємництва в Україні є торговельна діяльність. Формування у студентів сучасного наукового світогляду і системи глибоких спеціальних знань про організацію і технологію торгових процесів забезпечується в процесі вивчення дисципліни «Оптова і роздрібна торгівля». Основними завданнями при цьому є набуття компетентностей на основі засвоєння основних теоретичних положень та здобуття необхідних практичних навичок, формування у студентів знань щодо основ організації функціонування підприємств торгівлі, певний рівень економічного мислення, що дасть їм змогу орієнтуватися в конкретних економічних ситуаціях ринку, приймати економічно обґрунтовані господарськірішення

Ведення ділових переговорів

Предметом навчальної дисципліни є стратегії, тактичні прийоми та стилі ведення переговорів, технологія посередницької діяльності. Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів із основними поняттями та ключовими проблемами теорії та практики переговорів, формування системи знань про стратегію і тактику переговорного процесу