Факультет маркетингу

Дисципліни бакалаврського рівня

Остання редакція: 22.06.17
Управління закупками

Мета дисципліни – дати студентам знання про особливості маркетингу закупівлі – зворотного маркетингу та практичні навички застосування маркетингового інструментарію при закупівлі матеріальних ресурсів. Завдання дисципліни: сформувати у студентів стійкі знання з теорії маркетингу закупівлі матеріальних факторів виробництва; допомогти студентам набути вмінь і навичок при формуванні попиту, виборі постачальника та здійсненню закупівлі матеріально-технічних ресурсів для виробничого підприємства

Логістика

Мета науки (дисципліни) полягає в тому, щоб навчити студентів основним методам і правилам логістики, як основного інструмента ринкової економіки. Завданням науки (дисципліни) є управління матеріальними, інформаційними, грошовими та іншими потоками, котре дає змогу фірмам та організаціям пристосуватись до мінливих ринкових умов, отримання на ринку своєї найбільшої частки і переваг перед конкурентами

Інфраструктура товарного ринку

Мета дисципліни: оволодіти теорією розвитку інфраструктури товарного ринку як найважливішої частини ринкової економіки, практичним умінням управління її діяльністю щодо просування, зберігання та продажу товарів і послуг, забезпечення потреб споживачів, здатністю знаходити та реалізовувати рішення з інтенсифікації та підвищення ефективності цієї сфери

Складське господарство

Мета дисципліни – оволодіння теоретичними знаннями  та набуття практичних навичок щодо ефективного управління складським господарством.  Дисципліна «Складське господарство» має структурно-логічний зв’язок з такими дисциплінами як «Логістика», «Маркетинг» та іншими. Предмет дисципліни: закономірності і механізми управління складським господарством; процес  зберігання і обробки матеріалів на складі

Транспортні системи

 Навчальна   дисципліна  «Транспортні системи» узагальнено охоплює увесь основний комплекс теоретичних і прикладних питань, пов’язаних зі структурними, економічними, статистичними, організаційними, управлінськими, технічними, геополітичними, маркетинговими, логістичними, соціальними та екологічними питаннями транспортної галузі економіки України в умовах її інтеграції в глобалізований   ринковий простір та поширенням в Україні передового світового досвіду застосування логістичного менеджменту і маркетингу в сфері транспортних технологій

Комерційна діяльність

Комерційна діяльність

Транспортна логістика

Транспортна логістика

Створення WEB-ресурсів

Мета дисципліни – набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок щодо ефективної розробки веб-ресурсів, формування концепції, стратегії та тактики розвитку створених веб-ресурсів.
За підсумками вивчення цієї дисципліни студенти будуть знати:
- сутність базових понять та етапів процесу створення веб-ресурсів;
-

Інтернет-аналітика

Інтернет-аналітика

Виробнича логістика

Виробнича логістика

Управління ланцюгами постачання

Управління ланцюгами постачання

Вступ до спеціальності

Вступ до спеціальності

Економіка транспорту

Навчальна   дисципліна  ,,Економіка транспорту” охоплює  наступні аспекти сфери транспорту: роль транспорту в соціально-економічному розвитку  країн та  у їх  конкурентоздатності  в умовах глобалізації; особливості управління, планування  та оцінювання ефективності бізнес-діяльності у сфері транспорту (принципи, методи, організаційні структури, економічну ефективність,  тенденції розвитку) при її реалізації засобом інтегрованого застосування   засад маркетингу, логістики,  сучасних комунікацій та  автоматизації  транспортних і допоміжних процесів; вантажні та пасажирські перевезення (структури перевезень, особливості формування транспортних потоків, планування перевезень та їх раціоналізацію); планування експлуатаційної роботи різних видів транспорту (значення та особливості експлуатаційної роботи, зміст та показники  планів цієї роботи, економічну оцінку якості та ефективності експлуатаційної роботи); ефективність розвитку матеріально-технічної бази різних видів транспорту (задачі розвитку та його прогресивні  напрямки, планування капітальних вкладень та ремонтів і обслуговування основних фондів); працю  та заробітню  платню на різних видах транспорту (сутність організації праці, нормування праці та її продуктивність,  фонд заробітної платні); основні фонди різних видів транспорту, їх обігові засоби,   витрати,  тарифи і  фінанси; економічні та правові питання ефективної  взаємодії різних видів транспорту при здійсненні перевезень вантажів і пасажирів та їх сервісного супроводження  на внутрішньому і  зовнішньому ринках транспортних послуг України (актуальність, сучасний стан, світові тенденції розвитку, перспективи) тощо