Факультет маркетингу

Дисципліни бакалаврського рівня

Остання редакція: 06.03.20
Управління закупками

Зміст дисципліни розроблено відповідно до робочої програми з курсу «Управління закупками» для студентів бакалаврського рівня всіх спеціальностей з маркетингу. Мета опанування полягає в розкритті специфіки закупівельної діяльності, її ролі та місця в системі маркетингу підприємства.

Після опанування даної дисципліни студенти набудуть теоретичні та практичні знання основних аспектів закупівельного маркетингу в діяльності підприємств всіх секторів економіки як при виробництві продукції, так і продукуванні послуг.

Набуті знання можуть бути реалізовані в таких професіях як  фахівці з маркетингу, менеджменту та підприємці, що працюють у сфері закупівель.

Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами за модулями та темами: Закупівля як функція товарного обігу; Структуризація попиту підприємства  на матеріально-технічні ресурси для закупівлі; Закупівля в системі маркетингу підприємства; Програма закупівлі матеріально-технічних ресурсів; Політика відносно умов та ціни в закупівлі; Постачальник та його роль в маркетингу закупівель; Комунікації в маркетингу закупівель; Доставка та зберігання матеріальних ресурсів в маркетингу закупівель; Закупівля продукції для державних потреб

Логістика

Мета дисципліни полягає в тому, щоб навчити студентів основним методам і правилам логістики, як основного інструмента ринкової економіки. Завданням науки (дисципліни) є управління матеріальними, інформаційними, грошовими та іншими потоками, котре дає змогу фірмам та організаціям пристосуватись до мінливих ринкових умов, отримання на ринку своєї найбільшої частки і переваг перед конкурентами. Виходячи з цього, за допомогою теоретичного матеріалу, що вивчається, студенти повинні вміти вирішувати питання з оптимізації руху матеріальних, інформаційних та інших потоків, зі скорочення витрат фірм чи підприємств, пов’язаних із цим, а головне — зі зростання прибутку. Предметом науки (дисципліни) є промислові підприємства, власні фірми, організації посередників, торговельні та транспортні організації.

 

Інфраструктура товарного ринку

Мета опанування дисципліни - вивчення принципів роботи маркетингових посередників, процесів підготовки і укладання ринкових угод, а також формування знань та навичок щодо визначення оптимальної поведінки підприємства на конкретних товарних ринках.

Дисципліна ”Інфраструктура товарного ринку” тісно пов’язана з такими дисциплінами, як “Маркетинг”, “Маркетингові дослідження”, “Маркетинг закупівель”, “Управління продажем”, “Логістика” та іншими дисциплінами маркетингового циклу.

Основними завданнями дисципліни єформування у майбутніх фахівців таких компетенцій:

знати:

- можливості й загрози пов’язані з діяльністю суб’єктів ІТР (маркетингових посередників); - загальноекономічні та маркетингові аспекти основних ринкових процесів; маркетингові рішення по підтримці ринкової рівноваги та узгодженню інтересів споживачів і виробників/продавців

Складське господарство

Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану.

З розвитком  української економіки все більшу актуальність набирають логістичні  процеси, які орієнтовані на задоволення  різнобічних потреб ринку. Ефективну реалізацію цих процесів можуть забезпечити логістичні методології, які дозволять оптимізувати весь ланцюг товарних поставок: від матеріально-технічного забезпечення до розподілу продукції. І склад є одним з важливіших елементів логістичної системи, який є на кожному етапі руху матеріального потоку від первинного джерела сировини до кінцевого споживача. Переміщення потоків в логістичній мережі неможливо без концентрації в визначених місцях необхідних запасів, для зберігання яких і створюють складське господарство.

Дисципліна «Складське господарство» має структурно-логічний зв’язок з такими дисциплінами як «Логістика», «Маркетинг», «Операційний менеджмент», «Транспортні системи» та іншими

Транспортні системи

Метою опанування дисципліни є формування у студентів системних, глибоких, сучасних стійких фахових знань, що охоплюють  основний комплекс теоретичних і прикладних  положень, пов’язаних з структурними, економічними, статистичними, організаційними, управлінськими,   геополітичними, соціальними та екологічними  аспектами транспортної галузі економіки України в умовах її інтеграції в  глобалізований ринковий простір та поширенням в Україні  світового досвіду застосування маркетингу і логістики в сфері транспорту.

Комерційна діяльність

Метою дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок в розвитку та підтримці клієнтської бази підприємства з дотриманням принципів довгострокової взаємовигідної взаємодії. Програма курсу орієнтована на виховання професіоналів, здатність творчо мислити і виходити за рамки готових схем і шаблонних стратегій. Вона спрямована на формування у студентів ряду спеціальних компетенцій, що відносяться до окремих завдань, що реалізовуються в рамках інноваційної освітньої програми.

Транспортна логістика

Транспортування вантажів різних видів є одним з основних процесів  у системі виробничо-комерційної діяльності підприємств різних галузей і спеціалізацій, оскільки  постачання усіх видів сировинних матеріалів, їх фізичне переміщення по технологічним ланцюжкам підприємств у процесі виробництва проміжних та кінцевих видів товарної продукції, складування цієї продукції в необхідних місцях  на  підприємствах та  за їх межами, постачання товарної продукції  на ринки збуту та до місць споживання, що здійснюється по каналах розподілу – неможливе без системного застосування різноманітних транспортних засобів та їх комбінацій, які працюють на засадах маркетингу та  логістики. В останні роки в світі поширюється застосування  логістичних засад управління транспортом, також, і в сфері перевезення пасажирів. Мета вивчення  дисципліни - надання  студентам системних, глибоких, сучасних стійких фахових знань, що охоплюють теоретичні засади підприємницької, торговельної та біржової діяльності, пов’язані з застосуванням здобутків логістики для ефективної організації, здійснення, управління та контролю транспортними процесамипри перевезенні вантажів і пасажирів

Створення WEB-ресурсів(К-ра КДіЛ)

Мета дисципліни – набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок щодо ефективної розробки веб-ресурсів, формування концепції, стратегії та тактики розвитку створених веб-ресурсів.

Дисципліна «Створення веб-ресурсів» має структурно-логічний зв’язок з такими дисциплінами як «Маркетинг», «Маркетингова політика комунікацій», «Економіка підприємства» та іншими.

За підсумками вивчення цієї дисципліни студенти будуть знати:

 • сутність базових понять та етапів процесу створення веб-ресурсів;
 • види веб-ресурсів та особливості їх використання;
 • правила дизайну веб-ресурсів;
 • можливості та обмеження застосування основних технологій web-дизайну та web-програмування;
 • характеристики найбільш поширених систем управління контентом;
 • методичні засади тестування веб-ресурсів;
 • методичні засади та інструментарій пошукової оптимізації;
 • критерії оцінки ефективності просування веб-ресурсів;

основні підходи до управління контентом в рамках підтримки та розвитку веб-ресурсу

Виробнича логістика

Мета завдання та результати вивчення дисципліни

Дати студентам комплекс сучасних знань, технологій і практичних інструментів  в сфері управління матеріальними потоками в процесі виробництва,  заснованих на системному підході до формування програм розвитку, спрямованих підвищенню ефективності діяльності компаній.

Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

 • знати особливості організації та управління виробничими системами різних типів;
 • розуміти основні принципи організації матеріальних потоків;
 • вміти виявляти проблеми в сфері організації та управління матеріальними потоками;
 • знати основні сучасні концепції логістики виробництва;
 • вміти застосовувати на практицітеоретичні знання щодо підвищення ефективності функціонування логістичних виробничих систем;
 • знати  сучасні підходи до управління матеріальними потокамив процесі виробництва;
 • вміти аналізувати проблеми, що виникають в процесі управління матеріальними потоками на підприємствах та знаходити можливі варіанти їхнього вирішення;
 • знати сучасні методологічні підходи щодо оцінювання ефективності логістичної діяльності в процесі виробництва;
 • визначати способи підвищення ефективностіфункціонуваннямікрологістичних систем;
 • здійснювати оцінювання ефективності управління матеріальними потоками в процесі виробництва та приймати відповідні рішення щодо її підвищення;
 • знати технології попередження та усунення ризиків діяльності  внутрішньовиробничого ланцюга поставок;
 • вміти приймати зважені рішення в сфері управління матеріальними потоками в процесі виробництва
Управління ланцюгами постачання

Метою вивчення  дисципліни  є формування у студентів теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;  розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності у сфері комерції; розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів.

Завдання дисципліни полягають:

 • набутті студентами теоретичних знань з питань концепції, стратегії й тактики управління ланцюгами постачання;
 • опануванні студентами методичним інструментарієм розроблення та реалізації завдань управління ланцюгами постачання;
 • розробленні пропозицій щодо формування та удосконалення управління ланцюгами постачання на підприємстві;
 • набутті  навичок оцінки економічної ефективності та наслідків здійснення управлінських рішень
Вступ до спеціальності ( К-ра комерційної діяльності і логістики)

Вступ до спеціальності (Enteringthespeciality) – це сукупність знань про систему вищої освіти в Україні і світі, фахову підготовку та майбутню професію, майбутню роботу у сфері логістики, закупівель та збуту, академічну доброчесність, зміст та характеристику спеціальності «Комерційна діяльність та логістика», засвоєння базових понять і категорій науки та практики з метою широкого використання здобутих знань для отримання конкурентоспроможної освіти на першому бакалаврському рівні.

Ведення ділових переговорів

Предметом навчальної дисципліни є стратегії, тактичні прийоми та стилі ведення переговорів, технологія посередницької діяльності. Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів із основними поняттями та ключовими проблемами теорії та практики переговорів, формування системи знань про стратегію і тактику переговорного процесу. Основні завдання викладання навчальної дисципліни: надання студентам необхідних знань і практичних навичок організаційної підготовки до переговорів та їх ведення; набуття вмінь роботи з дипломатичними, політичними та міжнародно-правовими  та іншими джерелами щодо їх тлумачення і аналізу.