Факультет маркетингу

Наукова діяльність

Професорсько-викладацький склад кафедри маркетингу постійно веде активну науково-дослідну роботу. На кафедрі було створено одну з найперших в Україні наукову школу з питань маркетингу під керівництвом докт. екон. наук, професора А.Ф. Павленка. До наукової роботи залучаються докторанти та аспіранти, а також студенти. Щорічно відбуваються 2-3 захисти докторських та кандидатських дисертацій з актуальних проблем теорії та практики маркетингу в Україні.

Результати науково-дослідної роботи кафедри використовуються в навчальному процесі, створюються нові навчальні дисципліни, які відповідають сучасній філософії ринкових відносин. Розробки професорсько-викладацького складу кафедри знаходять своє втілення в монографіях, підручниках, навчальних посібниках та значній кількості статей, які щорічно виходять у світ.

Активну участь у науково-дослідній роботі беруть студенти спеціальності «Маркетинг». Щорічно проводяться міжнародні студентські конференції, за матеріалами яких публікуються збірники наукових праць студентів та молодих науковців. Студенти спеціальності «Маркетинг» неодноразово ставали переможцями та призерами Всеукраїнських олімпіад, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт та інших наукових конкурсах для обдарованої студентської молоді.

Список опублікованих монографій працівників кафедри

 

Павленко А.Ф., Войчак А.В., Кардаш В.Я., Пилипчук В.П. та ін.

«Теорія і практика маркетингу в Україні»

Світова і вітчизняна практика свідчать, що теоретичні надбання і прикладне застосування маркетингу сприяють підвищенню конкурентоспроможності суб’єктів ринку, їхньої продукції (послуг), допомагають посісти чільне місце на вітчизняних і міжнародних ринках, підвищувати прибутковість та ефективність роботи. Роль і місце маркетингу в системі управління підприємствами й організаціями визначають сприйняттям і впровадженням його концепцій керівництвом та колективом працівників, корпоратизацією маркетингової ідеології і практичної діяльності. Цим доводиться особливе значення дослідження тенденцій і суперечностей розвитку маркетингу в Україні, його інноваційно-ресурсного змісту з метою підвищення економічного потенціалу підприємств, організацій, установ. Для науковців-маркетологів, практиків, викладачів, аспірантів, студентів, а також усіх тих, хто послуговується інструментарієм маркетингу, сприймає його філософію й методологію.

Павленко А.Ф., Корінєв В.Л. «Маркетингова політика ціноутворення»

У монографії розглянуто проблеми маркетингового ціноутворення на вітчизняному ринку, зорієнтованого на залучення споживача в умовах зростаючої конкуренції між підприємствами. Спираючись на нагромаджений вітчизняний та зарубіжний досвід у сфері маркетингового ціноутворення й ураховуючи специфіку української економіки, автори в доступній формі розкрили сутність основних положень даного процесу. Подано результати узагальненої оцінки сучасного стану ціноутворення та його перспектив за умов становлення вітчизняного ринку. Маркетингове ціноутворення подано як набір методик формування ціни та її застосування в процесах реалізації продукції підприємства на ринку з урахуванням стратегічного й тактичного спрямування цінової діяльності. Обґрунтовано нормальні та граничні умови функціонування підприємства за ризикової ситуації. Визначено роль та місце контролінгу в процесі цінової діяльності підприємства, який значно підвищує ефективність використання ціни в процесах реалізації продукції. Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів закладів вищої освіти, керівників підприємств та працівників маркетингових служб, бізнесменів, спеціалістів із ціноутворення.

Корінєв В.Л. «Цінова політика підприємства»

Висвітлено сутність цінової політики підприємства як сукупності прийомів і методів ціноутворення для вирішення маркетингових проблем у процесі реалізації його продукту на ринку. Проаналізовано механізм формування ціни на продукцію підприємства. Розглянуто вплив різних ціноутворюючих чинників маркетингового середовища на зазначений процес. Описано методичні підходи до вибору виду цінової політики з урахуванням особливостей конкретної ринкової ситуації, а також методи оптимізації рівня цін. Особливу увагу приділено питанням розробки цінової стратегії та цінової тактики. Вивчено особливості використання стратегічного аналізу в процесі розробки цінової стратегії підприємства та методичні підходи до формування цінової політики на основі оцінки цінового ризику.           

Павленко А.Ф., Войчак А.В., Примак Т.О. «Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика»

Монографія присвячена розгляду всіх аспектів маркетингових комунікацій, починаючи з теоретичних основ використання їх комплексу, завершуючи його управлінням та оцінкою ефективності. Проаналізовано стан ринку маркетингових комунікацій України, відмічені проблемні питання використання маркетингових комунікацій на підприємствах споживчого ринку. Зосереджено увагу на необхідності органічного поєднання комплексу маркетингових комунікацій із системами управління ринковою діяльністю підприємства та його менеджменту. Поряд із новими підходами до управління маркетинговими комунікаціями наведено інструментарій їх планування та оцінки ефективності, який складається із економіко-математичних моделей визначення та розподілу витрат підприємства на маркетингові комунікації, оцінки їх комунікативної ефективності, а також системи комплексного оцінювання іміджу підприємства. Всі теоретичні розробки підтверджені практичними прикладами.

Павленко А.Ф., Решетнікова І.Л., Гончарова І.І.

«Формування комплексу маркетингових комунікацій на ринку банківських продуктів»

Розглянуто питання становлення та розвитку маркетингу в діяльності вітчизняних банків, розкрито зміст елементів маркетингового комплексу на ринку банківських продуктів. Значну увагу приділено методиці формування комплексу маркетингових комунікацій банків для просування фінансових продуктів на цільовий ринок та виявленню впливу комунікаційних інструментів на процес прийняття рішень клієнтами банківських установ. Монографія призначена для студентів економічних вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, працівників банківської сфери, а також усіх тих, хто цікавиться проблемами банківського маркетингу.

Куденко Н.В. «Маркетингові стратегії фірми»

У монографії подано сутнісну характеристику маркетингових стратегій фірми за такими напрямами: сутність стратегії, її переваги, недоліки, умови застосування. Особлива увага приділена аналізу практичного застосування маркетингових стратегій на ринку України. Для науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.

Шафалюк О.К. «Гуманістична концепція споживача в маркетингу»

У монографії подано результати досліджень, присвячених  вивченню та систематизації здобутків наукової методології щодо розуміння та результативного прикладного використання закономірностей розвитку споживання, методичного апарату маркетингу в оптимізації параметрів і вдосконаленні економічних систем на принципах гуманізму. Призначено для фахівців у сфері маркетингу, соціології та психології, а також студентів і аспіратів, що опрацьовують проблематику особистості й поведінки людини в економіці.

Федорченко А.В. «Система маркетингових досліджень»

У монографії  розглянуто головні теоретико-методологічні питання побудови системи маркетингових досліджень з позицій застосування системного підходу. Досліджено її роль, сутність та значення у контексті інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності ринкового середовища. Монографія призначена науковим працівникам, викладачам, аспірантам, фахівцям маркетингових служб, а також усім, хто цікавиться питаннями організації та проведення систематичної роботи у галузі маркетингових досліджень.

Каракай Ю.В. «Маркетинг інноваційних товарів»

Розглянуто теоретичні засади маркетингу інноваційних товарів. Висвітлено питання сутності інноваційного товару та його змісту в концепції маркетингу. Проаналізовано роль інновацій як умови економічного зростання, особливості інноваційного потенціалу національної економіки. Розкрито тенденції, які склалися за останні роки в інноваційній сфері, сформульовано методичні підходи до визначення пріоритетних напрямів розвитку інноваційних ринків, запропоновано концептуальні засади управління розвитком національного ринку інноваційних товарів. 

Наливайко А.П., Решетняк Т.І., Євдокимова Н.М. та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. А.П. Наливайка

«Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів»

[Федорченко А.В.  підрозділ 1.5 «Теорія фірми як концептуальна основа маркетингу»]

У монографії на засадах системного підходу до вивчення суспільно-економічних явищ і процесів узагальнено наукові погляди на сучасні проблеми адаптації мезо- та мікросистем до світових суспільно-економічних трансформацій. Розкрито перспективні напрями становлення стратегічної теорії підприємств у контексті розширення її динамічної складової та з урахуванням знаннєво-орієнтованої структури сучасної економіки. Висвітлено моделі та стратегії розвитку підприємств в умовах соціально економічних трансформацій. Визначено вихідні умови формування та результати здійснення стратегічного процесу на підприємстві. Розвинено ціннісно-орієнтовані засади та економічні інструменти стратегічного управління підприємством.

Куденко Н.В., Примак Т.О., Архипова Т.В., Шевченко О.Л. 

«Управління рекламним бізнесом на засадах концепції маркетингу»

Проаналізовано еволюційні етапи розвитку рекламного бізнесу, концептуальні засади реклами та рекламного бізнесу за умов ринкової економіки, чинники, які впливають на розвиток рекламного бізнесу. Приділено увагу ретроспективі та тенденціям розвитку рекламного ринку України, здійснено характеристику учасників рекламного бізнесу. Узагальнено існуючі методи та моделі маркетингових досліджень в рекламному бізнесі та сформовано сучасні інструменти реалізації рекламної діяльності суб'єктів рекламного ринку. Висвітлено креативні складові рекламних кампаній, використання соціально-комунікативних технологій у створенні рекламних звернень і підходи оцінки ефективності рекламної діяльності.

Дима О.О. «Маркетингова товарна політика посередницького підприємства»

У монографії предсталені результати дослідження маркетингової товарної політики посередницьких підприємств у сучасних умовах господарювання. Значну увагу приділено особливостям реалізації приницпів сталого розвитку у процесі реалізації маркетингової товарної політики посередницького підприємства. Визначено інтегрувальну та координуючу роль посередницького підприємства у мережі сторення цінності. Монографія призначена науковим співробітникам, аспірантам, викладачам і студентам економічних спеціальностей, які цікавляться особливостями організації діяльності посередницьких підприємств.

Федорченко А.В., Окунєва О.В.; за ред. д-ра екон. наук, проф. А.В. Федорченка

«Внутрішній маркетинг підприємства: теорія, методика, практика»

У монографії викладено теоретичні засади, науково-методичні положенняі практичні рекомендації щодо формування й упровадження концепції внутрішнього маркетингу підприємства. Досліджено передумови її становлення у взаємозв'язку і взаємозалежності з розвитком концепцій маркетингового управління підприємствами. Висвітлено еволюцію і специфіку застосування інструментарію внутрішнього маркетингу підприємства в напрямку підвищення рівня клієнт-орієнтованості бізнесу і досягнення стратегічних цілей його функціонування. Зосереджено увагу на дослідній та аналітичній функціях внутрішнього маркетингу підприємств. Для широкого кола науковців, викладачів, аспірантів, що досліджують питання розвитку маркетингового управління підприємствами. Для студентів вищих навчальних закладів за фаховим спрямуванням підготовки з маркетингу, а також для керівників  і фахівців, які розв'язують питання побудови ефективних систем управління підприємствами, базованих на марктинговій філософії ведення бізнесу, де ключова роль належить підвищенню рівня його клієнт-орієнтації за умов насиченого конкурентного середовища.

Остання редакція: 04.05.18