Факультет маркетингу

Інформація про захищені дисертації

Маркетинг оптових торговельно-посередницьких підприємств. Земляков Ігор Семенович. (2010 р.)

У дисертаційній роботі отримано нові науково обґрунтовані  результати, які в сукупності вирішують важливе науково-прикладне завдання та пов’язане з розробкою програми маркетингових дій, методів та засобів щодо підвищення обсягів продажу оптових торговельно-посередницьких підприємств Івано-Франківської області з використанням методів економіко-математичного моделювання, а також розробці та обґрунтуванні теоретично-методичних та практичних рекомендацій щодо удосконалення управління маркетинговою діяльністю оптових торговельно-посередницьких підприємств за складом комплексу маркетингу. До основних результатів, що мають наукову новизну можна віднести:

вперше:

розроблено і запропоновано підхід до формування маркетингових стратегій на основі  оцінки впливу факторів маркетингового середовища на результати діяльності оптових підприємств з використанням методів економіко-математичного моделювання, який, на відміну від існуючих, дозволяє визначити стратегічні напрямки підвищення обсягів продажу, прогнозувати його ріст та необхідний для цього обсяг інвестицій;

удосконалено:

поняття «комерційний портфель оптового торговельно-посередницького підприємства» та «інноваційна діяльність оптового торговельно-посередницького підприємства», які враховують особливість діяльності оптових торговельно-посередницьких підприємств на відміну від виробничих;

модель управління маркетинговою діяльністю оптових торговельно-посередницьких підприємств, яка, на відміну від існуючих, враховує бенчмаркінг та інноваційну діяльність оптових торговельно-посередницьких підприємств;

етапи формування маркетингової стратегії оптових торговельно-посередницьких підприємств, які, на відміну від існуючих, ґрунтуються на методах економіко-математичного моделювання.

дістало подальший розвиток:

система управління маркетинговими дослідженнями та система управління розподілом та продажем продукції оптових підприємств, які доповнені функціональною підсистемою «мотивація»;

фактори, що впливають на формування маркетингових стратегій оптових підприємств за рахунок врахування рівня відносин виробника та посередника, можливості їх інтеграції та бенчмаркінгу;

класифікація інновацій, зокрема при використанні критерію «галузь використання» доповнити існуючий перелік новою галуззю використання «оптові торговельно-посередницькі підприємства», що дозволить враховувати особливість діяльності оптових підприємств розвиток інформаційних технологій та адаптувати елементи системи мобільної торгівлі.

 

Інтегровані маркетингові комунікації на ринку мобільних послуг. Ремезь Юлія Борисівна (2010 р.)

Найбільш суттєвими результатами, що характеризують наукову новизну дисертаційної роботи є такі:

вперше:

доведено необхідність нового розуміння процесів інтегрування маркетингових комунікацій та запропоновано механізм їх здійснення на підприємстві, який включає в себе три рівні, а саме: інтегрування стратегії й тактики маркетингових комунікацій із стратегією й тактикою підприємства; інтегрування зовнішніх та внутрішніх інструментів маркетингових комунікацій; інтегрування складників комплексу “7p’s” між собою. Такий підхід дає змогу підвищити ефективність витрат на маркетинг за рахунок досягнення синергетичного впливу на споживача;

удосконалено:

понятійний апарат теорії маркетингових комунікацій, зокрема запропоновано авторське тлумачення поняття “інтегровані маркетингові комунікації”; дано визначення механізму інтегрування маркетингових комунікацій на підприємстві;

класифікацію інструментарію інтегрованих маркетингових комунікацій, застосовувані на ринку мобільних послуг, що дає можливість упорядкувати й комплексно застосовувати наявні засоби під час  розроблення комунікаційних програм;

методичні засади багатокритеріального сегментування на ринку мобільних послуг: за рахунок виділення цільових сегментів - байдужі, пасивні, лояльні - залежно від рівня активності споживання користувачів, що є базою для подальшого розроблення диференційованих програм лояльності відповідно до профілю споживачів кожного із сегментів;

набули подальшого розвитку:

теорія маркетингу послуг, а саме: уточнено періодизацію процесу еволюції та особливості сучасних концепцій маркетингу на ринку послуг з погляду ролі й пріоритетів використання в них комунікаційного складника; зроблено висновок, що цьому етапу розвитку ринку послуг відповідає концепція маркетингу, яка базується на активному поєднанні різноманітних комунікаційних засобів індивідуального впливу на споживача та шляхів їх адресного застосування;

алгоритм розроблення диференційованих програм лояльності відповідно до профілю споживачів цільових сегментів, який базується на інтегрованому використанні комунікаційних інструментів з метою підвищення активності споживання послуг і збільшення кількості лояльних клієнтів підприємства.

 

Управління розвитком брендів підприємства.Фертюк Світлана Володимирівна(2012 р.)

Наукова новизна одержаних результатів полягає у системному обгрунтуванні теоретичних і практичних засад управління розвитком брендів у сучасному маркетингу. До основних результатів, що мають наукову  новизну можна віднести:

вперше:

-        запропоновано нові комплексні інструменти і технології оцінки та вдосконалення унікальних ринкових пропонувань з високим рівнем нематеріальності елементів у системах бренд-менеджменту, які дозволяють прогнозовано підвищити ефективність маркетингової діяльності підприємств за умов складної і мінливої кон'юнктури ринку, багатоаспектного вибору споживачів з високим рівнем емоційності та інноваційних очікувань;

удосконалено:

-        методологічне підґрунтя становлення та розвитку теорій брендингу в соціально-економічних дослідженнях, яке дозволяє виявляти актуальні і важливі суперечності у відповідних наукових результатах, що забезпечує нові можливості моделювання й передбачення результатів та перспектив спеціальних проектів і процесів;

-        класифікацію та чинники еволюції змісту поняття «бренд», концептуальних моделей і пріоритетів розвитку комплексу маркетингу для різних її етапів;

-        систему чинників ефективного розвитку брендів і бізнес-моделей підприємств на основі аналітичного оцінювання й зівставлення економічних результатів суб’єктів господарювання різного масштабу діяльності на ринку мінеральних і столових вод України у контексті світових трендів, що дозволяє визначати перспективи та пріоритетні напрямки прогресу маркетингових систем вітчизняних компаній;

набули подальшого розвитку:

- понятійний апарат дослідження розвитку брендів і управління маркетинговою діяльністю підприємств з урахуванням нових феноменів та умов сучасної економіки, що дозволило визначити закономірності, чинники і актуальні напрямки еволюції теорії і практики брендингу;

- методологічний аспект використання системного підходу в маркетинговій діяльності промислових підприємств у контексті розвитку економічної взаємодії суб'єктів ринку, вдосконалення і забезпечення унікальності ринкових пропонувань підприємств в системах бренд-менеджменту, що дозволило запропонувати перспективні методичні підходи до оцінки і забезпечення ефективності спеціальних проектів маркетингу за умов складної економічної кон'юнктури.

 

Внутрішній маркетинг підприємства.Окунєва Ольга Володимирівна (2012 р.)

 Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні концептуальних підходів теорії внутрішнього маркетингу та розробці методичних рекомендацій щодо підвищення клієнтоорієнтації вітчизняних підприємств в умовах посилення конкуренції. До основних результатів, що мають наукову  новизну можна віднести:

вперше:

розроблено систему показників оцінки ефективності внутрішнього маркетингу торгівельно-посередницьких підприємств, яка включає складові, що характеризують зони відповідальності керівної та операційної ланок персоналу, рівень задоволеності клієнтів та партнерів підприємства, масштаб маркетингових заходів, компетентність працівників, та уможливлює управління взаємовідносинами із клієнтами підприємства у взаємозв’язку із загальними показниками ефективності його маркетингової діяльності;

удосконалено:

визначення внутрішнього маркетингу, як системи маркетингових заходів та методів організаційного впливу, що покладена в основу побудови взаємовигідних (ринкових) відносин із персоналом в процесі реалізації маркетингових стратегій підприємства, за допомогою інтегрування системного та функціонального підходів української школи маркетингу;

систематизацію інструментів, за допомогою яких визначено автономність внутрішнього маркетингу як наукової концепції та обґрунтовано його міждисциплінарну сутність порівняно із традиційним комплексом маркетингу підприємства;

концепцію системи внутрішнього маркетингу в управлінні торгівельно-посередницькими підприємствами, яка складається із ключових аспектів внутрішнього маркетингу, підсистеми інструментів та головних факторів функціонування;

дістало подальший розвиток:

модель внутрішнього маркетингу у системі маркетингу клієнтоорієнтованого підприємства, що забезпечує можливість більш чіткої ідентифікації його місця і ролі порівняно із маркетингом партнерських відносин та стратегічним маркетингом;

методичні засади прикладного застосування теорії внутрішнього маркетингу щодо особливостей галузевого комплексу маркетингової діяльності на прикладі сфери роздрібної торгівлі, які дозволяють глибше дослідити їх характерні риси, встановити причинно-наслідкові зв’язки із проблематикою управління взаємовідносинами із клієнтами та визначити напрями підвищення ефективності інтеграції внутрішнього маркетингу до систем управління даними підприємствами;

наукові підходи у процесах практичної реалізації концепції внутрішнього маркетингу на основі оцінки ефективності управління стратегічними рішеннями, організації відповідних бізнес-процесів та розвитку системи взаємовідносин підприємства;

програма заходів із підвищення якості управління взаємовідносинами із клієнтами через ефективну реалізацію інструментів внутрішнього маркетингу (створення прихильності працівників до роботодавця, підвищення інтересу працівників до розвитку, створення інтерактивного зв’язку зі співробітниками та забезпечення передачі корпоративних цінності до клієнтів через персонал).

 

Маркетинг автозапчастин. Савич Олександр Петрович (2012 р.)

Наукова новизна  одержаних результатів полягає в удосконаленні теоретичних і методичних  підходів, методів і засобів щодо підвищення обсягів продажу оптових торговельно-посередницьких підприємств на ринку автозапчастин,  зокрема. До основних результатів, що мають наукову  новизну можна віднести:

вперше:

на основі результатів дослідження комерційних суб`єктів, які формують попит і пропозицію, обґрунтовано удосконалену структуру вітчизняного ринку автозапчастин,  що дозволило розробити і впровадити факторну модель конкурентоспроможності  торговельно-посередницьких підприємств на вітчизняному ринку автозапчастин за напрямами стратегічної та операційної діяльності;

удосконалено:

систему  факторів конкурентних переваг, методологію  і методику  розробки матриці конкурентних  переваг оптових торговельно-посередницьких підприємств на ринку автозапчастин;

методику оцінювання рівня конкурентоспроможності оптових торговельно-посередницьких підприємств за критерієм  мінімізації витрат на маркетинг  і логістику, а також оптимізації доходу при утриманні необхідного рівня конкурентоспроможності;

модель управління маркетинговою діяльністю торговельно-посередницького підприємства на ринку автозапчастин;

набули  подальшого  розвитку:

система соціально-економічних факторів, які зумовлюють зростання в країні парку легкових і комерційних автомобілів, формування та зростання попиту і пропозиції на ринку автозапчастин;

логістичні засоби і методи збільшення цінності для клієнта в процесі дистрибуції автозапчастин;

система комунікаційної взаємодії в мережі «постачальник – покупець».

 

Формування сервісної політики підприємства у системі маркетингу.Сафоненко Артем Михайлович (2012 р.)

Наукова новизна одержаних результатів  полягає у наступному:

    вперше:

-        розроблено науково - методичний підхід до формування ефективної сервісної політики підприємств дилерської мережі автовиробників у системі маркетингу з використанням моделі планування стратегії забезпечення високого рівня лояльності споживачів та автоматизації  процесу моделювання поведінки споживачів, з метою швидкого реагування на зміни ринкової кон’юнктурита  впливу факторів макро та мікросередовища; 

   удосконалено:

-        понятійно-категорійний апарат сервісної політики з урахуванням визначення змісту і специфіки таких економічних  категорій,як «сервісна діяльність підприємств дилерської мережі автовиробника», «сервісна політика підприємств дилерської мережі автовиробника» і «бізнес-сервіс», що передбачає перегляд загальної концепції діяльності підприємств дилерської мережі автовиробника та дає можливість розглядати сервіс  як основний вид їх діяльності;

-        удосконалено концепцію створення CRМ-системи на основі співпраці автовиробника та підприємства дилерської мереж із використанням системного підходу, що на відміну від існуючих підходів надає можливість більш ефективного використання інструментів маркетингу;

набули подальшого розвитку:

-        методичний підхід щодо вибору факторів, які впливають на формування лояльності клієнтів сервісного центру підприємства дилерської мережі автовиробника;

-        прикладні засади  створення системи підтримки прийняття рішень, що дозволяють спеціалістам з маркетингу на основі обраних параметрів отримувати варіанти рішень та  формувати ефективну стратегію впливу на лояльність споживачів.

 

Маркетинг та ефективність підприємства.Філонов Володимир Іванович (2013 р.)

 

Маркетингове забезпечення якості товарів в умовах СОТ.Пшенична Т.М. (2014 р.)

Ступінь наукової новизни результатів дисертаційної роботи. Основні результати, що відображають наукову новизну, наступні:

вперше:

запропоновано модель кластеризації регіонів Чернігівської області для умов функціонування вітчизняної молокопереробної галузі за показниками типів їх ресурсного потенціалу. При цьому, на відміну від традиційних підходів, враховано показники рівня маркетингового забезпечення якості їх молочної продукції вимогам СОТ. Це уможливлює розробку і реалізацію власних інноваційних стратегій розвитку підприємствами молокопеперобної галузі з урахуванням головних тенденцій розвитку даного ринку за умов наявності нечіткої вхідної інформації;

удосконалено:

існуючі підходи до визначення поняття «маркетингове управління якістю» як елемента загальної системи управління підприємством, що дозволяє ефективно застосовувати системи і методи управління якістю на всіх етапах його діяльності – від досліджень і розробок до післяпродажного обслуговування – з використанням маркетингового інструментарію у напрямку забезпечення високого рівня задоволення потреб споживачів і підвищення рівня якості життя суспільства в цілому;

систему моделювання обсягів виробництва продукції, яка задовольняє вимогам СОТ, що враховує наступні фактори: виробництво молока, обсяги його експорту, рентабельність виробництва, відсоток якісної сировини (що постачається сільськогосподарськими підприємствами). Це дало змогу напрацювати комплекс  управлінських рішень для досягнення заданого чи оптимального значення основної результуючої ознаки і удосконалити механізми управління підприємствами, що функціонують на даному ринку в конкретних умовах при заданих рівнях ресурсних обмежень;

набули подальшого розвитку:

кластерний підхід у розвитку вітчизняної молочної галузі на регіональному рівні, як один із ефективних механізмів формування нового типу економічних відносин, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності регіональних аграрно-промислових об’єднань та соціальної спрямованості їх діяльності за рахунок об’єднання зусиль у напрямку виготовлення товарів, рівень якості яких задовольняє вимогам СОТ ;

методичні підходи до формування кластерних утворень як складових трирівневої інтеграційної моделі з виробництва, переробки і реалізації молока та молочної продукції на регіональному рівні. Вони спрямовані на підвищення ролі великотоварних виробників сировини, що задовольняє вимогам СОТ, задля створення повноцінної сировинної бази, що відповідає європейським стандартам якості;

 

Маркетинг дослідницьких організацій.Кудирко О.В. (2014 р.)

Ступінь наукової новизни результатів дисертаційної роботи. Основні результати, що відображають наукову новизну, наступні:

вперше:

розроблено процесний підхід до формування та реалізації маркетингової стратегії дослідницьких організацій на ринку маркетингових досліджень з урахуванням принципів партнерства, транспарентності та узгодженості інтересів, який базується на виокремленні трьох складових нематеріальних активів, а саме: інтелектуальні, ринкові та структурні активи, що уможливлює їх використання для визначення конкурентних переваг, а, відтак, позиціонування та обрання на альтернативних засадах маркетингових стратегій дослідницьких організацій;

удосконалено:

науковий метод оцінювання конкурентних переваг спеціалізованих дослідницьких організацій, який, на відміну від існуючих, враховує нематеріальні активи підприємства як ключовий чинник їх конкурентоспроможності на ринку маркетингових досліджень, та передбачає розрахунок інтегрального показника їх розвитку в динаміці на основі оцінювання досвіду партнерських відносин роботи з компаніями;

структурно-логічну схему вибору стратегій позиціонування дослідницьких організацій на ринку маркетингових досліджень, яка, на відміну від існуючих, ґрунтується на взаємозв’язку розвитку їх нематеріальних активів за видами та типами стратегій, що дозволяє на принципах транспарентності посилити їх конкурентну позицію за рахунок донесення до споживача переваг компанії;

науковий метод управління нематеріальними активами дослідницьких організацій, що, на відміну від існуючих, ґрунтуються на маркетингових засадах та реалізуються у вигляді матриці вибору напрямів розвитку нематеріальних активів, яка, в свою чергу, ґрунтується на співвідношенні їх рівня розвитку та інтенсивності необхідних маркетингових заходів для їх нарощення, а отже дозволяє визначати тип розвитку нематеріальних активів та їх поточний стан;

набули подальшого розвитку:

понятійний апарат теорії маркетингу через: наповнення новим змістом поняття «маркетинг дослідницьких організацій», яке визначається як управлінська діяльність, направлена на зміну поведінки споживачів по відношенню до пропозиції маркетингових досліджень; розвиток поняття «дослідницька організація», що на відміну від існуючих враховує ключову роль нематеріальних активів у підвищенні рівня ринкової орієнтації і трактується як організація, яка на основі науково-обґрунтованого методу займається пошуком, збором та обробкою інформації на замовлення клієнтів для прийняття ними управлінських рішень;

закономірності розвитку ринку дослідницьких організацій, що проводять маркетингові дослідження в Україні, які, на відміну від існуючих, доповнено детермінантами впливу чинників глобалізації на стан вітчизняного дослідницького ринку (розвиток інформаційної економіки, вплив інтеграційних об’єднань, організація спільних систем управління), що дозволило уточнити структуру ринку з урахуванням таких критеріїв як оборот, асортимент послуг та розвиток нематеріальних активів;

модель маркетингу послуг спеціалізованих дослідницьких організацій, яка концептуально поєднує інструменти традиційного маркетингу і маркетингу відносин та в рамках якої ключову роль відіграють нематеріальні активи, що забезпечують чітку ідентифікацію організації на ринку.

 

Маркетингові дослідження на ринку освітніх послуг.Баша Інна Миколаївна (2015 р.)

     Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні теоретичних і методологічних засад проведення маркетингових досліджень ринку освітніх послуг для формування інноваційної маркетингової програми забезпечення конкурентоспроможності потенціалу національних ВНЗ в умовах глобалізації.

вперше:

обґрунтовано засади комплексного маркетингового дослідження на ринку освітніх послуг національних ВНЗ, в основу якого покладено сегментацію цільових груп споживачів та покупців освітніх послуг з виокремленням потреб випускників у комерціалізації результатів їх дипломних та дисертаційних досліджень. Такий підхід задовольняє вимоги інноваційної економіки, уможливлює генерування нових маркетингових дій в напрямку максимізації цінності бренду ВНЗ та створює передумови для перетворення українського ВНЗ в підприємницький;

удосконалено:

методичні підходи до проведення маркетингового дослідження на ринку освітніх послуг національних ВНЗ з використанням SWOT-аналізу, які доповнено процедурами зваженої бальної оцінки факторів внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування ВНЗ, матрицею мультиплікативної взаємодії можливих комбінацій між факторами, розрахунком коефіцієнту кореляції сильних і слабких сторін ВНЗ з можливостями і загрозами глобального освітнього простору;

методичні положення маркетингових досліджень на ринку освітніх послуг через включення в дослідницький процес ключових детермінантів створення цінності освітньої послуги, що уможливлює поглиблений пошук інноваційних маркетингових можливостей конкурентоспроможності та розвитку національних ВНЗ  у глобальному освітному просторі.

набули подальшого розвитку:

теоретичні засади маркетингових досліджень на ринку освітніх послуг у частині уточнення трактування маркетингових досліджень освітніх послуг як функції, що через інформацію забезпечує ідентифікацію маркетингової проблеми підвищення конкурентоспроможності національного ВНЗ, дозволяє розраховувати взаємний вплив всіх учасників ринку освітніх послуг, змоделювати маркетингову ситуацію та обґрунтовувати інноваційну маркетингову стратегію з врахуванням стабілізаційних та інтеграційних тенденцій на глобальному ринку освітніх послуг;

методичні положення маркетингових досліджень на ринку освітніх послуг національних ВНЗ у частині доповнення новим дослідницько-консалтинговим напрямком – трендвотчингом, що уможливлює постійний моніторинг нових трендів у потребах споживачів освітніх послуг, які ще тільки визрівають, і прогнозування їх затребуваності в майбутньому;

економетрична модель маркетингових досліджень на ринку освітніх послуг, яку модифіковано для встановлення залежності між доходами національного ВНЗ та зміною потреб чотирьох цільових груп споживачів: абітурієнтів, студентів, випускників, роботодавців. Така модифікація дозволяє обґрунтувати маркетингові рішення у частині стимулювання підприємницької діяльності національних ВНЗ в інноваційній економіці;

методичні засади маркетингових досліджень на ринку освітніх послуг у частині обґрунтування проекту інноваційної програми розвитку національних ВНЗ в умовах глобалізації на основі тестування потреб за чотирма сегментами споживачів освітніх послуг: абітурієнти; студенти; випускники; роботодавці. Це дозволить деталізувати центри виникнення витрат на традиційні маркетингові інструменти та забезпечить скорочення бюджетів маркетингових заходів освітніх закладів.

 

Маркетинг у формуванні конкурентних переваг підприємства. Іваннікова Марина Миколаївна (2015 р.)

Наукову новизну і теоретичну значущість результатів роботи автора становлять такі положення:

вперше:

обґрунтовано методологічний підхід до ефективного маркетингового забезпечення конкурентоспроможності підприємств, що дозволяє сформувати нові засади і моделі оцінки конкурентоспроможності бізнесу з динамічним характером визначення її рівнів і показників; 

удосконалено:

процедури інтегрованої оцінки конкурентних переваг та ефективності маркетингової діяльності підприємств на базі визначення критичних чинників ефективності і успіху бізнесу, що дозволяє нейтралізувати проблему надмірного ускладнення, підвищити результативність моделей прогнозування ймовірності і наслідків нелінійних інновацій, які є характерними для ринків з мережевими форматами організації кооперації та конкуренції;

методичний підхід до організації процесів маркетингового забезпечення конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості, що враховує необхідний рівень інтеграції зусиль і бізнес-процесів суб’єктів господарювання на різних етапах формування унікальної цінності пропонувань кінцевим споживачам, дозволяє повністю та ефективно реалізувати холістичні принципи у брендингу;

алгоритм структуризації та динамічного ранжування за ефективністю економічних зв’язків підприємств з урахуванням ринкових умов та сформованих моделей споживчої поведінки, що створює передумови формування прогресивних висококонкурентних кластерів й інших систем маркетингового партнерства, які забезпечують суттєві економічні переваги учасникам;

набули подальшого розвитку:

методичні засади розробки ефективного позиціонування та підвищення результативності маркетингових стратегій підприємств відповідно до мережевих моделей розвитку підприємницьких екосистем, особливістю яких є можливість комплексного та інтерактивного врахування закономірностей, що виведені з даних моніторингових досліджень, і експертних знань – дозволяє гнучко корегувати скорингові оціночні моделі на основі досвіду;

способи ефективної організації взаємодії суб’єктів господарювання на ринках зі складною кон’юнктурою на засадах коеволюції та соконкуренції, що забезпечують запобігання надмірних витрат у економічному протистоянні підприємств, сталий розвиток бізнесу. 

Остання редакція: 09.02.16