Факультет маркетингу

Навчально-методична робота

Викладачами кафедри проводиться активна навчально-методична робота. Постійно доповнюється та оновлюється навчально-методичне забезпечення дисциплін, закріплених за кафедрою. Виходять в світ навчальні посібники та підручники. 

З метою підвищення якісного рівня навчання розроблені пакети навчальних програм для вивчення на ПК таких курсів, як «Маркетинг промислових підприємств», «Рекламний менеджмент», «Маркетингові комунікації», «Маркетингове ціноутворення», «Товарна інноваційна політика» та ін. Викладачі кафедри впроваджують у навчальний процес такі новітні методики як інтерактивні лекції, майстер-класи,  лекції з використанням кейсів, тематичні лекції з актуальних проблем, лекції та семінари з використанням ІТ-технологій та інше. 

Перелік напрямів навчально-методичної роботи

Викладачами кафедри підготовлені такі навчальні посібники та підручники:

Войчак А.В., Павленко А.Ф. «Маркетинг» (Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни)

Навчально-методичний посібник містить типову програму, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем, задачі й завдання для самоконтролю, словник основних термінів. Для студентів вищих навчальних закладів, які самостійно вивчають дисципліну «Маркетинг».

 

Лук’янець Т.І. «Економічний механізм маркетингу» (Навчальний посібник)

Посібник видається вперше. У ньому висвітлено сучасну роль маркетингу та визначено його вплив на діяльність підприємства на ринку. Докладно розглянуто питання структурного інжинірингу економічного механізму маркетингу, його дій в довгостроковому, середньостроковому та оперативному періодах. Наведено алгоритми прийняття рішень в економічному механізмі маркетингу та організацію його діяльності як керуючої системи. 
Для бакалаврів, які навчаються за спеціальністю «Маркетинг», а також менеджерів-практиків та бізнесменів із виробничої сфери діяльності.

Павленко А.Ф., Решетнікова І.Л., Войчак А.В., Куденко Н.В., Бєляєв О.О., Оболенська Т.Є., Ілляшенко С.М., Кардаш В.Я., Корінєв В.Л., Примак Т.О., Пилипчук В.П., Крикавський Є.В., Окландер М.А., Федорченко А.В. «Маркетинг» (для студентів спеціальності «Маркетинг»)

Викладено основні питання теорії маркетингу, розкрито сутність маркетингу як філософії підприємницької діяльності і як однієї з головних функцій менеджменту. Значну увагу приділено становленню і розвитку світової маркетингової думки, базовим категоріям маркетингової діяльності, а також особливостям і проблемам розвитку маркетингової діяльності в сучасних умовах. Для студентів і викладачів економічних спеціальностей ВНЗ. Буде корисним також аспірантам, науковцям-дослідникам і практичним працівникам, усім тим, хто прагне до глибокого розуміння проблеми розвитку маркетингу та її ефективного вирішення на підставі дослідження і теоретичного осмислювання.

Войчак А.В. «Маркетинговий менеджмент»

У підручнику викладено основні поняття сучасного маркетингового менеджменту як сукупності прийомів і методів, що використовуються фірмами для досягнення поставленої мети, і як філософії ділової активності в умовах ринкових відносин і конкуренції. Для підприємців, бізнесменів, працівників маркетингових служб, а також викладачів і студентів економічних спеціальностей.

Войчак А.В. «Маркетингові дослідження» (Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни).

Навчально-методичний посібник «Маркетингові дослідження» містить типову програму, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем, завдання для самоконтролю, плани практичних занять, словник основних термінів. Для студентів вищих навчальних закладів, які самостійно вивчають дисципліну «Маркетингові дослідження».

Войчак А.В. «Маркетинговий менеджмент» (Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни)

Навчально-методичний посібник містить типову програму, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем, плани практичних занять, задачі і завдання для самоконтролю, словник основних термінів, тематику курсових робіт. Для студентів вищих навчальних закладів, які самостійно вивчають дисципліну «Маркетинговий менеджмент».

Павленко А.Ф., Войчак А.В. «Маркетинг»

Розкрито сутність маркетингу як філософії підприємницької діяльності за умов ринкових відносин та конкуренції, наведено систему та характеристики сучасного маркетингу. Значну увагу приділено маркетинговим підходам, методам прямого ціноутворення, конкурентоспроможності, алгоритмам планування нових товарів, маркетингового розрахунку цін, формування комплексу маркетингових комунікацій та інструментам, які використовуються підприємствами для задоволення потреб споживачів і досягнення власних цілей.

Павленко А.Ф., Скибінський С.В., .Гончарук Я.А. «Маркетинг» (навчальний посібник у тестах)

Наведено тести з маркетингу щодо його змісту та соціально-економічної спрямованості, практичної діяльності фірм, організацій у суспільстві, управління маркетингом, маркетингового середовища фірми, прогнозування продажу в маркетинговій діяльності, інформаційних систем та маркетингових досліджень, кон’юнктури товарних ринків, поведінки споживачів, сегментації ринку, маркетингової стратегії продукту, ціни, розповсюдження, просування товару, планування маркетингу, його контролю і ревізії.

Лук’янець Т.І. «Рекламний менеджмент»

У першому в Україні навчальному посібнику з менеджменту рекламної діяльності розглянуто всі етапи рекламного процесу — від появи потреби в рекламному зверненні до його створення, пред’явлення цільовій аудиторії та визначення ефективності. Детально висвітлено психологічні основи рекламного менеджменту.
Для бакалаврів з маркетингу, які навчаються за магістерською програмою, спеціалістів у сфері рекламної діяльності, а також бізнесменів усіх галузей економіки й усіх форм власності.

Лук’янець Т.І. «Маркетингова політика комунікацій»

Посібник на цю тему видано в Україні вперше. У ньому детально розглянуто такі напрями діяльності в галузі маркетингу, як рекламування товарів, стимулювання продажу, створення іміджу підприємств; розкрито особливості організації та планування маркетингової політики комунікацій, складання маркетингового бюджету, контролю за використанням коштів. Значну увагу приділено особливостям персонального продажу товарів як складової частини маркетингових комунікацій, найважливішим аспектам роботи з громадськістю, рекламі на місці продажу та створенню сучасної упаковки товарів. Для студентів бакалаврського циклу всіх спеціальностей з маркетингу. Посібник може бути використаний і практиками, які працюють у галузі продажу товарів та послуг.

Куденко Н.В. «Стратегічний маркетинг»

У навчальному посібнику розглядаються сутність та сфера стратегічного маркетингу, його роль у структурі управління фірмою. Аналізуються маркетингові стратегії зростання, сегментації та вибору цільового ринку, стратегії диференціації. Висвітлюються методи портфельного аналізу. Теоретичний матеріал доповнено рисунками, таблицями, конкретними прикладами, що допоможе читачам систематизувати свої знання. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за фаховим спрямуванням «Маркетинг» та маркетологів-практиків, які прагнуть опанувати навички стратегічного маркетингу.

Кардаш В.Я. «Маркетингова товарна політика»

З позицій системного аналізу розглянуто питання товарної політики підприємств маркетингової орієнтації. Викладено навчальний матеріал щодо основних ринкових характеристик товарів і послуг та їхньої конкурентоспроможності, особливостей сучасного ринку товарів, головних методичних засад його сегментації та вибору цільових сегментів. Показано головні етапи планування та розробки нового товару, призначення і функції упаковки.
Для студентів, викладачів ВНЗ, науковців і практиків, які займаються питаннями маркетингової діяльності.

Кардаш В.Я. «Маркетингова товарна політика» (Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни)

Відповідно до нормативної програми дисципліни в навчально-методичному посібнику розглянуто питання товарної політики підприємств маркетингової орієнтації. Викладено методичні рекомендації щодо вивчення основних ринкових характеристик товарів і послуг та їх конкурентоспроможності, особливостей сучасного ринку товарів, головних методичних засад сегментування та вибору цільових сегментів, етапів планування та розробки нового товару, його дизайну, упаковки та марки. Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть розроблений для кожної теми термінологічний словник ключових понять, питання для перевірки знань та практичні завдання. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Посібник може бути використаний також і практичними працівниками в галузі маркетингу.

Кардаш В.Я. «Товарна інноваційна політика»

У посібнику розглянуто головні методичні положення товарної інноваційної політики, показано необхідність та ефективність широкого застосування результатів наукових досліджень, технологічно гнучких виробництв, систем автоматизованого проектування, засобів сучасного маркетингу, нововведень у створенні конкурентоспроможних видів товарів. Зміст посібника безпосередньо пов’язаний із головними методологічними та організаційно-економічними положеннями маркетинг-менеджменту, макро- і мікроекономіки. Для студентів та аспірантів, що спеціалізуються в галузі маркетингу, а також менеджерів-практиків.

 

Кардаш В.Я.  Павленко І.А., Шафалюк О.К. «Товарна інноваційна політика»

Розглянуто головні інноваційні положення товарної інноваційної політики, висвітлено ефективність широкого застосування результатів наукових досліджень, технологічно гнучких виробництв, систем автоматизованого проектування, засобів сучасного маркетингу, нововведень у створенні конкурентоспроможних видів товару. Розкрито економічний зміст визначення рівня якості продукції. Наведено вимоги міжнародних стандартів до окремих етапів і процесів створення якісної продукції. Описано етапи планування нового продукту, основні принципи та етапи творчої діяльності з його створення, методи прогностики, логічні методи. Проаналізовано роль технічної естетики та ергономіки в підвищенні конкурентоспроможності товару.

Кальченко А.Г. «Основи логістики»

Даний посібник — апробований курс лекцій, котрий читається студентам економічних спеціальностей провідних вищих навчальних закладів м. Києва з 1991 року. При підготовці посібника враховані найновіші публікації зарубіжних спеціалістів. Ця книга — один із перших навчальних посібників з логістики, виданих в Україні. Посібник повністю відповідає програмі курсу для студентів вищих навчальних закладів. Висвітлюються також питання, щодо умов формування й факторів функціонування логістичних систем, функцій і критеріїв їх оцінок, поняття про логістичний ланцюжок та економічну ефективність логістики. Розрахований на студентів економічних спеціальностей, викладачів ВНЗ, аспірантів, науковців, підприємців, економістів-практиків, працівників державних установ.

Кальченко А.Г., Кривещенко В.В. «Логістика»

У пропонованому навчальному посібнику основна увага приділяється логістиці як новому напряму в організації руху товарів у сфері виробництва, обігу, інформації, а також її впливу на ефективність виробництва за рахунок зниження витрат на матеріально-технічне постачання, виробництво, збут та транспортування. Висвітлюються також питання щодо умов формування й факторів функціонування логістичних систем, функцій і критеріїв їх оцінок, поняття про логістичний ланцюжок та економічної ефективності логістики. Розрахований для студентів економічних вузів усіх форм навчання, а також для робітників промислових підприємств.

Савощенко А.С. «Інфраструктура товарного ринку»

Висвітлено передумови та умови створення і функціонування товарного ринку (ТР), розкрито сутність та роль інфраструктури ТР у сучасній ринковій економіці. Розглянуто елементний склад інфраструктури ТР, наведено його організаційно-функціональну характеристику. Проаналізовано особливості макроорганізації оптової торгівлі (ОТ), описано види та методи господарсько-торговельної діяльності підприємств ОТ. Визначено сутність торговельно-посередницької та посередницької діяльності на ТР, порядок та умови її здійснення.

Дугіна С.І. «Маркетингова цінова політика»

Розглянуто питання сутності цінової політики як сукупності прийомів і методів ціноутворення в процесі вирішення маркетингових проблем. Висвітлено особливості розрахунку оптових і роздрібних цін, а також формування цінових стратегій. Описано методи прийняття самостійних господарських рішень, які підвищують ефективність бізнесу, а також оптимізації рівня цін. Наведено методичні підходи до вибору цінової політики з урахуванням особливостей конкретної ринкової ситуації. Особливу увагу приділено питанням розробки цінової стратегії та оцінки політики і ризику в ціноутворенні. Викладено питання державного регулювання процесів ціноутворення в Україні і ціноутворення брендів.
Призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний також і працівниками в галузі маркетингу.

Дугіна С.І. «Маркетингова цінова політика» (Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни)

Розглянуто питання сутності цінової політики як сукупності прийомів і методів ціноутворення в процесі вирішення маркетингових проблем, а також розробки цінової стратегії й оцінки помилки та ризику в ціноутворенні. Запропоновано загальну класифікацію цін залежно від території дії, порядку відшкодування, ступеня новизни товару. З урахуванням особливостей конкретної ринкової ситуації наведено методичні підходи до вибору цінової політики. Розглянуто програму курсу, наведено плани семінарських занять, тематику лабораторних робіт, методичні рекомендації щодо вивчення особливостей дослідження ринкової кон’юнктури в ціноутворенні, а також термінологічний словник ключових понять.

Пилипчук В.П., Оснач О.Ф., Коваленко Л.П. «Промисловий маркетинг» (Підручник)

У підручнику розглядаються сутність, завдання, концепції та особливості промислового маркетингу. Особлива увага відводиться дослідженню ринку промислових товарів, показується їх класифікація, наводяться основні відмінності між ринками товарів промислового та споживчого призначення. Визначається вплив факторів кон'юнктури ринку на здійснення маркетингової діяльності підприємств. Пропонуються підходи до формування товарної політики підприємств, вибору відповідних методів щодо визначення оптимальних каналів розподілу. Теоретичні положення доповнені статистичними даними, графіками, рисунками, що сприяє більш ефективному розумінню основних положень промислового маркетингу. Підручник підготовлено для студентів, викладачів, науковців та фахівців які займаються маркетинговою діяльністю на промислових ринках.

Пилипчук В.П., Оснач О.Ф., Коваленко Л.П. «Промисловий маркетинг» (Навчальний посібник)

Розглянуто сутність, завдання, концепції та особливості промислового маркетингу. Особлива увага відводиться дослідженню ринку промислових товарів, показується їх класифікація, наводяться основні відмінності між ринками товарів промислового та споживчого призначення. Визначається вплив факторів кон’юнктури ринку на здійснення маркетингової діяльності підприємств. Пропонуються підходи до формування оптимальних каналів розподілу. Теоретичні положення методів визначення оптимальних каналів розподілу. Теоретичні положення доповнені статистичними даними, графіками, рисунками, що сприяє більш ефективному розумінню основних засад промислового маркетингу. Для студентів, викладачів, науковців та фахівців, які займаються маркетинговою діяльністю на промислових ринках.

Мальченко В.М. «Маркетиг послуг» (Навчальний посібник)

Оригінальний навчальний посібник розроблено відповідно до типової робочої програми з курсу «Макретинг послуг» для студентів бакалаврського циклу всіх спеціальностей з маркетингу. Розкрито специфіку послуг та їх місце в економіці, а відповідно, - і маркетингу послуг як специфічного виду діяльності та його інструментарію Висвітлено теоретичні й практичні аспекти маркетингу в діяльності підприємств сфери послуг, а також у продукуванні виробничих послуг. Посібник може бути корисний фахівцям з маркетингу, менеджменту та підприємцям, що працюють у сервісному бізнесі.

Примак Т.О. «Рекламний креатив» (Навчальний посібник)

Часто у своїй професійній діяльності ми зіштовхуємося з пошуком відповідей на такі запитання: Що таке рекламний креатив? Як ефективно управляти креативними процесами у рекламному бізнесі? Як обрати рекламну стратегію і розробити ідею рекламного звернення? Як матеріалізувати розроблену ідею з допомогою креативних прийомів дизайну та створення рекламних текстів так, щоб вона не втратила своєї цінності? Які психологічні та соціально комунікативні технології слід використовувати при створенні рекламних звернень у різних ситуаціях? З чого складається рекламне звернення і які є стилі реклами? Які особливості створення телевізійної і радіореклами? Які креативні прийоми проведення рекламних кампаній? Нарешті відповіді на них та багато інших можна знайти в одній книзі. «Рекламний креатив» є унікальним навчальним посібником, в якому автор спробувала освітити всі аспекти, починаючи від постановки завдання на розробку рекламного звернення (рекламної кампанії), завершуючи створенням рекламної ідеї та використанням практичних прийомів її матеріалізації. Посібник стане настільною книгою не тому, що у ньому є готові рецепти вирішення конкретних ситуацій, а за рахунок енциклопедичного зібрання різних методів і прийомів, які можна використати у створенні рекламних звернень.

Примак Т.О. «Паблік рілейшнз у бізнесі» (Навчальний посібник)

У навчальному посібнику з конструктивних позицій розглянуто проблему паблік рилейшнз як особливого виду управлінської діяльності, наведено описи об’єктів і суб’єктів управління, існуючих зв’язків і відносин. Поряд із теоретичними узагальненнями розглянуто прості й зрозумілі приклади реальних ситуацій, які не є готовими рецептами вирішення завдань паблік рилейшнз у бізнесовій діяльності, але можуть стати каталізатором корисних рішень. Посібник містить типову програму вивчення дисципліни, короткий виклад кожної теми з конкретними прикладами, питання та завдання для самостійної роботи і закріплення знань з програмного матеріалу, словник термінів.

Примак Т.О. «Рекламний креатив» (Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни)

Навчально-методичний посібник «Рекламний креатив» містить типову програму, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем, завдання для самоконтролю, плани практичних занять, словник основних термінів. Для студентів вищих навчальних закладів, які самостійно вивчають дисципліну «Рекламний креатив».

Пилипчук В.П., Данніков О.В. «Управління продажем» (Навчальний посібник)

Продаж – першочергове питання, вирішенням якого займаються на всіх рівнях управління: від керівника корпорації підприємства, організації до відповідного менеджера або спеціаліста. В посібнику розкриті теоретичні та практичні питання формування систем продажу, маркетингових каналів, організації продажу промислової продукції та товарів народного споживання, процедурного та інформаційного забезпечення управління продажем, управління торговим персоналом, організації контролю та аналізу витрат системи продажу.


Войчак А.В., Федорченко А.В. «Маркетингові дослідження» (Підручник)

У підручнику висвітлено питання щодо сутності й процесів маркетингових досліджень. Основну увагу приділено  підходам, методам, алгоритмам та інструментам, які використовують під час проведення маркетингових досліджень ринку, споживачів та підприємств-товаровиробників з метою підвищення ефективності маркетингової діяльності. Для підприємців, працівників маркетингових служб, викладачів і студентів економічних спеціальностей ВНЗ.

Войчак А.В., Романенко Л.Ф., Сологуб О.П. «Маркетингова товарна політика» (Підручник)

У підручнику з позицій системного аналізу розглянуті питання товарної політики підприємств маркетингової орієнтації. Товарна політика оцінюється як нова ідея, втілення якої має сприяти прискоренню економічних трансформацій суспільства, оптимізації господарських рішень,  повнішому задоволенню поточних і перспективних потреб населення України. Висвітлення програмних питань ведеться відповідно до вимог чинного законодавства і нормативно-правових документів, що регулюють ринки товарів та послуг. Особлива увага приділяється комплексу питань оцінювання конкурентоспроможності продукції, визначенню методів розрахунку рейтингів товарів, класифікації показників конкурентоспроможності за нормативними, технічними та економічними параметрами.

Дерев’янченко Т.Є. «Маркетинговий аудит»

У навчально-методичному посібнику зосереджено увесь комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідний для самостійного вивчення дисципліни. Посібник складається зі вступу, типової програми курсу, тематичного плану, навчально-методичного забезпечення, яке включає в себе методичні рекомендації до вивчення тем дисципліни, термінологічний словник ключових понять, плани семінарських і практичних занять, навчальні завдання, аналітичні задачі, кейс. У  посібнику викладено основні науково-теоретичні знання та практичні навички з організації і здійснення маркетингового аудиту, методологічні та організаційні прийоми його використання за сучасних умов маркетингової діяльності підприємства. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Посібник може бути також використаний і практичними працівниками у галузі маркетингу.

Шевченко О.Л. «Бренд-менеджмент»

У навчальному посібнику висвітлено питання сутності і структури процесів бренд-менеджменту. Розглядаються підходи, методи та інструменти розробки брендів, управління активами бренду, позиціювання, побудови бренд-стратегій, визначення та оцінки марочного капіталу. Приділена увага маркетинговим дослідженням у бренд-менеджменті, моделюванню та просуванню брендів.

Литовченко І.Л., Пилипчук В.П. «Інтернет-маркетинг»

Навчальний посібник розроблений для підготовки магістрів зі спеціальності "Маркетинг". В роботі розглядаються концепція та методологія Інтернет-маркетингу, особливості віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, формування товарів та їх ціноутворення, специфіки розподілу та просування в Інтернеті. Досліджуються вимоги стосовно ефективного функціонування web-сайту підприємства. Розглянуті типові стратегічні рішення в Інтернет-маркетингу, досвід впровадження ефективних бізнес-моделей. Теоретичні розділи закінчуються питаннями щодо самоконтролю знань студентів. Практичний розділ включає тести та завдання для самостійної роботи.
Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців.

Основи маркетингу: Навч. посіб. для студ. екон. ф-тів вузів / А. Кус; Наук. ред.: А.Ф. Павленко; В.П. Пилипчук.

Розглянуто основні проблеми політики збуту, зміст сучасного поняття маркетингу. Охарактеризовано види, а також шляхи вибору цільових ринків збуту. Висвітлено питання планування маркетингу, його основні види та інструменти. Проаналізовано вимоги і форми організації маркетингу (функціонально-орієнтована, регіонально-орієнтована та об’єкт-орієнтована маркетинг-організація, продукт-менеджмент, менеджмент груп споживачів), маркетинговий контроль, а також важливі аспекти міжнародного маркетингу та маркетингу засобів виробництва.

Сучасні тренінгові технології навчання ведення бізнесу: Навч.-метод. посіб.: У 5 кн.. Кн. 2., кн. 3, кн. 4, кн. 5. Методичне керівництво для викладачів-тренерів / В. П. Кукоба, В. П. Пилипчук, А. В. Федорченко, Ю. А. Хоптинський, В.В. Ходзицька, А. І Богославець, О. Г. Дубинський.

Наведено загальні вимоги до тренінгового персоналу, рівня його професійної підготовки залежно від етапу тренінгу у вигляді єдиного комплексного підприємницького завдання. Розглянуто основні методологічні питання організації роботи керівника тренінгу, описано його основні функції, процедури та алгоритми тренінгової роботи, завдання керівника, організаційно-технічне забезпечення керівництва тренінгом. Викладено рекомендації щодо організації роботи тренерів за напрямами «Менеджмент», «Виробництво», «Маркетинг та логістика», «Облік і звітність».

Куденко Н.В. «Стратегічний маркетинг»

У підручнику викладено і обґрунтовано основи теорії стратегічного маркетингу та його прикладні аспекти. Основна відмінність підручника полягає в авторському підході до структури процесу стратегічного маркетингу та до класифікаційних ознак маркетингових стратегій підприємства. Представлений підручник буде корисним для студентів і викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для маркетологів-практиків вищої ланки менеджменту, які прагнуть підвищити ефективність функціонування підприємств.

Лилик І.В., Кудирко О.В. «Маркетингові дослідження: кейси та ситуаційні вправи» (Практикум)

Практикум складається з двох частин: теоретичної, в якій характеризується ринок маркетингових досліджень, і практичної, яка містить 30 кейсів з різних напрямів досліджень 12 дослідницьких компаній. Усі кейси висвітлюють механізм вирішення маркетингових завдань на практиці та спрямовані на те, щоб на конкретних прикладах показати, як саме проводяться дослідження. Видання, доповнюючи підручники з маркетингових досліджень, дає можливість вивчити методики проведення досліджень та ознайомитися з практикою їх застосування, реальними господарськими ситуаціями, з якими стикаються маркетингові агенції в Україні. Практикум розрахований на студентів вищих навчальних закладів, дослідників і працівників маркетингових підрозділів.

Лук’янець Т.І. «Рекламний менеджмент» (Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни)

Висвітлено сутність та завдання рекламної діяльності. Розкрито суть понять рекламного менеджменту, товару, ринку, рекламних засобів і звернень. Наведено основні класифікаційні ознаки реклами, розглянуто організаційну структуру рекламного процесу. Проаналізовано процес прийняття рішень щодо проведення рекламної кампанії. Розглянуто особливості визначення ефективності рекламної кампанії, а також використання засобів масової інформації. Визначено психологічні фактори комунікативних цілей реклами, наведено розрахунок ефективності її носіїв. Вміщено методичні вказівки до виконання завдань з використанням комп’ютерів, а також критерії оцінювання знань студентів.

 

 

Остання редакція: 04.05.18