Факультет маркетингу

Туризм

Концептуальна модель підготовки фахівців з туризмув Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана полягає у забезпеченні економіки, зокрема сфери обслуговування України, кваліфікованими фахівцями, компетентними у застосуванні новітніх форм організації діяльності туристичного бізнесу, зі здатністю до системного аналізу складних соціально-економічних процесів та явищ.

Програма підготовки фахівців бакалаврського освітньо-кваліфікаційного рівня за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» відрізняється від програм інших вищих навчальних закладів практичною спрямованістю на потреби економіки та туристичного бізнесу зокрема. Навчальний план містить такі дисципліни (науки), як «Туристичне країнознавство», «Рекреалогія»,  «Організація туристичних подорожей», «Організація екскурсійної діяльності», «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Туроперейтинг», «Правове регулювання туристичної діяльності», «Страхування», «Статистика туризму», «Маркетинг у туризмі», «Менеджмент у туризмі», «Міжнародний туризм»,  «Реклама в туризмі», «Маркетингові комунікації», «Копірайтинг», «Бренд-менеджмент», «Паблік-рилейшнз у бізнесі», «Туристична логістика», «Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу», «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Фінанси туристичного підприємства», тренінг-курси: «Бізнес-моделювання» «Створення власного бізнесу: від ідеї до успіху», «Start-up» та ін.

Важливою перевагою програми підготовки бакалаврів з туризмуу Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана є особливий акцент на поглибленому вивченні студентами кількох іноземних мов – студенти мають можливість обрати для поглибленого вивчення дві іноземні мови, а польська мова вивчатиметься як нормативна дисципліна (за самостійним вибором навчального закладу) протягом другого-третього року навчання. Це забезпечуватиме високий рівень підготовки та конкурентоспроможності на ринку праці фахівців бакалаврського освітньо-кваліфікаційного рівня за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування».

Отже, випускники  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за кваліфікацією «бакалавр з туризму» зможуть:

·         ефективно діяти в умовах міжнародної конкуренції;

·         знатимуть основні принципи й норми туристичного бізнесу, тактику діяльності й методи просування на світові ринки конкурентоспроможних туристичних послуг;

·         володітимуть знаннями з маркетингу та менеджменту туризму,  організації готельного та ресторанного господарства, туроперейтингу;

·         матимуть практичні навички в галузі логістики, реклами та PR-технологій туристичної галузі;

·         знатимуть декілька іноземних мов.

На основі здобутих теоретичних знань і практичних компетенцій бакалаври з туризму зможуть працювати:  у сфері внутрішнього та міжнародного туризму на посадах менеджерів з напрямів пізнавального лікувального, «зеленого», спортивного туризму, туризмознавцями, гідами-екскурсоводами, аніматорами, маркетологами та керівниками маркетингових відділів і рекламних служб туристичних агенцій, працювати на різних посадах у  закладах готельного та ресторанного бізнесу тощо.

Остання редакція: 07.06.17