Факультет маркетингу

Дисципліни бакалаврського рівня

Остання редакція: 22.06.17
Управління закупками

Мета дисципліни – дати студентам знання про особливості маркетингу закупівлі – зворотного маркетингу та практичні навички застосування маркетингового інструментарію при закупівлі матеріальних ресурсів. Завдання дисципліни: сформувати у студентів стійкі знання з теорії маркетингу закупівлі матеріальних факторів виробництва; допомогти студентам набути вмінь і навичок при формуванні попиту, виборі постачальника та здійсненню закупівлі матеріально-технічних ресурсів для виробничого підприємства

Логістика

Мета науки (дисципліни) полягає в тому, щоб навчити студентів основним методам і правилам логістики, як основного інструмента ринкової економіки. Завданням науки (дисципліни) є управління матеріальними, інформаційними, грошовими та іншими потоками, котре дає змогу фірмам та організаціям пристосуватись до мінливих ринкових умов, отримання на ринку своєї найбільшої частки і переваг перед конкурентами

Інфраструктура товарного ринку

Мета дисципліни: оволодіти теорією розвитку інфраструктури товарного ринку як найважливішої частини ринкової економіки, практичним умінням управління її діяльністю щодо просування, зберігання та продажу товарів і послуг, забезпечення потреб споживачів, здатністю знаходити та реалізовувати рішення з інтенсифікації та підвищення ефективності цієї сфери

Складське господарство

Мета дисципліни – оволодіння теоретичними знаннями  та набуття практичних навичок щодо ефективного управління складським господарством.  Дисципліна «Складське господарство» має структурно-логічний зв’язок з такими дисциплінами як «Логістика», «Маркетинг» та іншими. Предмет дисципліни: закономірності і механізми управління складським господарством; процес  зберігання і обробки матеріалів на складі

Транспортні системи

 Метою навчальної  дисципліни «Транспортні системи» є формування у студентів системних, глибоких, сучасних та стійких фахових знань, що охоплюють увесь основний комплекс теоретичних і прикладних питань, пов’язаних з структурними, економічними, статистичними, організаційними, управлінськими, технічними, геополітичними, маркетинговими, логістичними, соціальними та екологічними питаннями транспортної галузі економіки України в умовах її інтеграції в глобалізований світовий ринковий простір та поширенням в Україні передового світового досвіду застосування логістичного менеджменту і маркетингу в сфері транспортних технологій

Комерційна діяльність

Комерційна діяльність

Транспортна логістика

Транспортна логістика

Створення WEB-ресурсів

Створення WEB-ресурсів

Інтернет-аналітика

Інтернет-аналітика

Виробнича логістика

Виробнича логістика

Управління ланцюгами постачання

Управління ланцюгами постачання

Вступ до спеціальності

Вступ до спеціальності

Товарознавство

Товарознавство