Факультет маркетингу

Кафедра вищої математики

На кафедрі здійснюється підготовка з дисциплін: «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Елементи математичної економіки». 

Історія кафедри

         Кафедра вищої математики була створена у 1961 році внаслідок відокремлення від кафедри статистики, якою тоді керував відомий учений, професор, доктор економічних наук Й.С.Пасхавер. Протягом 15 років (до 1976 року) кафедрою керував доцент, кандидат технічних наук Ю.М. Кузнєцов. У ті роки науковці кафедри викладали такі навчальні дисципліни: вища математика; теорія ймовірностей та математична статистика; математичне програмування.   Рівень викладання математики значною мірою визначає науковий потенціал вищого навчального закладу. Математика, як навчальна дисципліна, міцно посіла належне їй місце в навчальних планах усіх без винятку економічних спеціальностей. Широке застосування математичних методів – характерна риса сучасної економіки. Людство нині усвідомило, що знання можна вважати точними лише тоді, коли на їхнє потвердження використовуються математичні моделі та методи, відомі або розроблені спеціально.         Зусилля колективу кафедри завжди були спрямовані на те, щоб студенти передусім оволоділи логічними структурами математики, що складають фундаментальну математичну базу, без опанування якої неможлива якісна підготовка фахівців високої кваліфікації. отож було чітко визначено основну мету, поставлену перед математичною освітою у вищому навчальному закладі економічного спрямування. Студенти в межах своєї спеціальності повинні вміти: формувати фахові завдання як математичні задачі; вибирати математичні методи для розв’язування сформульованих задач; використовувати якісні математичні методи з використання сучасної обчислювальної техніки; спираючись на проведений математичний аналіз, формулювати практичні рекомендації стосовно досліджуваної економічної проблеми. 1976 по 1980 рік кафедрою вищої математики керував доцент, кандидат фізико-математичних наук В.Д. Гетьманцев. У цей період навчальні дисципліни теорія ймовірностей і математична статистика були передані кафедрі економіко-математичних методів. З 1981 року кафедрою керував відомий вчений, автор понад 550 наукових та методичних публікацій, професор, доктор фізико-математичних наук, лауреат Державної премії К.Г. Валєєв, який багато уваги приділяє підбору кадрів, формуванню працездатного колективу. Під керівництвом професора К.Г. Валєєва захистили дисертації понад 40 аспірантів, четверо з них стали докторами наук. 
 

Детальніше »

 

Останніми роками постійно зростає кількісний склад кафедри, значно поліпшилося методичне забезпечення навчального процесу та самостійної роботи студентів, розширилися та зміцніли наукові й методичні зв’язки із спеціальними кафедрами університету, багатьма інститутами Національної академії наук, вищими навчальними закладами України та ін.. Викладачі кафедри успішно впроваджували свій викладацький досвід в інших країнах. Зокрема, викладали вищу математику: доцент В.Д. Гетьманцев у 1965-1966 роках в університеті м.Санта-Клара (Куба); доцент І.Ф. Греджук – у 1976-1980 роках працював у національній школі інженерів м.Бомако (Малі), а у 1984-1988 роках – у національному університеті м.Бужумбура (Бурунді); доцент О.І. Макаренко – з 1984 до 1987 викладав математику в національному університеті м. Уагадугу (Буркуна-Фассо). З 2007 року кафедрою керує професор, кандидат фізико-математичних наук Макаренко О.І. Кафедра вищої математики нині – провідна стосовно математичної підготовки для усіх вищих навчальних закладів України, які готують бакалаврів та магістрів з економічних спеціальностей. На кафедрі працює 25 викладачів, у тому числі 3 професори, 1 доктор економічних наук: зав. кафедри О.І. Макаренко, Т.В. Блудова, С.Ю. Бабич, 1 на посаді професора  заст. зав. кафедри В.П. Лісовська; 13 доцентів: , С.М. Григулич, С.В. Дегтяр, А.Б. Кулик, О.І. Лютий, О.В. Магда, Т.В. Манжос, О.І. Неня,  В.Г. Овсієнко, М.Г. Семейко,  О.О. Случинський, В.Д. Стасюк, О.Н. Тузов, Н.П. Яремченко, 3 на посаді доцента: О.М. Тертична, Ю.В. Шушарін, О.О. Мельник,  2 старших викладача: О.М. Горохова, Ж.В. Луцишина,. 3 асистенти: Н.Ю. Зурнаджи, Н.П. Щекань, Н.М. Куцик. 

 

За роки існування кафедри навчальний процес із математичних дисциплін постійно здійснювався на сучасному науково-методичному рівні. Викладачі кафедри приділяють значну увагу методичному забезпеченню тем, що вивчаються, та розділів навчальних дисциплін.

Водночас зростає роль самостійної роботи студентів, підвищуються вимоги до якості їхніх математичних знань та навичок, здійснюються творчі пошуки активізації навчального процесу – підвищення його ефективності, зокрема модульно-рейтингових форм контролю. Істотно підвищилася організація навчальної роботи: обговорюються контрольні та індивідуальні роботи, методика проведення іспитів. Крім навчальних посібників з окремих розділів та тем дисциплін кафедри, викладачами розроблені й упроваджені в навчальний процес навчальні посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки:

Макаренко А.И., Константинов А.Х., Лютый А.И. Варианты конкурсных занятий по математике. – К.: КИНХ, 1992. – 328 с. 

Макаренко О.І., Овсієнко В.Г., Жлуктенко В.І., Бегун А.В., Наконечний С.І. Конкурсні завдання з математики. – К.: КНЕУ, 1999. – 410 с.

Гетьманцев В. Д. Математика для економістів. Вища математика. Лінійна алгебра. – К.: КНЕУ, 2002.

Валєєв К.Г., Джалладова І.А. Вища математика: Навчальний посібник: У 2 ч. – К.: КНЕУ, 2002. – Ч.2. – 451 с. 

 Валєєв К.Г., Джалладова І.А., Лютий О.І. та ін. Вища математика: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2002. – 606 с.

Волощенко А.Б., Джалладова І.А. Теорія ймовірностей та математична статистика: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2003. – 256 с.

Блудова Т.В., Джалладова І.А., Макаренко О.І., Шуклін Г.В., «Математична економіка». – навч. посіб. з грифом МОН України – К.: КНЕУ, 2009. – 464 с.

Лісовська В.П., Перестюк М.О., «Вища математика. Практикум.»: Навчальний посібник з грифом МОН України: у 2ч. – К.: КНЕУ, 2009. – Ч.І – 706 с.    

    Лісовська В.П., Перестюк М.О., «Вища математика. Практикум.»: Навчальний посібник з грифом МОН України: у 2ч. – К.: КНЕУ, 2012. – Ч.ІІ – 7484 с.                                        

Лісовська В. П.«Методи розв’язування задач з елементарної математики.Частина 3. Логарифмічні, ірраціональні, показникові рівняння, нерівності та системи рівнянь». К.: КІСВ, 1999. — 265 с.

            Лісовська В.П., Зінькевич Т.О, Щекань Н.П.  «Методи розв’язання задач з математики. Навчальний посібник в 2-х книгах (4-х част.). Кн.І. – 2009 та 2012 рр .- 484 с. Кн..ІІ. – 2010 – 416 с. Кам.- Под., «Аксіома» (має гриф МОН України).

Григулич С.М., Лісовська В.П., Макаренко О.І., Пахомов І.І., Стасюк В.Д., Черніс Г.М., «Теорія ймовірностей для економістів». – К.: КНЕУ, 2011. – 322с. (навч. посібник з грифом МОН України).

Григулич С.М., Лісовська В.П., Макаренко О.І., Пахомов І.І., Стасюк В.Д., Черніс Г.М., «Теорія ймовірностей та математична статистика»: збірник задач. – К.: КНЕУ, 2014. – 276с.

Професор Т.В. Блудова – співавтор навчального посібника з теорії функції комплексної змінної. Ці навчальні посібники рекомендовані Міністерством освіти і науки України, вони видані не в університетському, а в інших видавництвах.

Протягом багатьох років кафедра комплектувалась представниками різних передових наукових шкіл із галузей математики, механіки, кібернетики, економіки та педагогіки. Тому науковий потенціал її незвичайно розмаїтий і потужний. Ось які основні напрями наукового пошуку кафедри:                                                                                                            

-  дослідження стійкості розв’язків лінійних і нелінійних диференціальних рівнянь з детермінованими або випадковими коефіцієнтами, розробка чисельних методів із застосуванням ЕОМ та оптимізація розв’язків цих рівнянь;

-  оптимізація лінійних динамічних систем;

- синтез оптимального керування для лінійних динамічних систем з детермінованими або випадковими коефіцієнтами.

Викладачами кафедри лише за останні 5 років опубліковано 2 великі наукові монографії, більше 100 наукових статей, зроблено понад 50 доповідей на наукових конференціях. Захистила докторську дисертацію професор Блудова Т.В. Кандидатами наук стали Неня О.І., Тертична О.М., Мельник О.О., Горохова О.М., Шушарін Ю.В..

Кафедра значну увагу приділяє наданню студентам 1 курсу первинних навичок наукової роботи через керівництво самостійною роботою з науковою літературою та довідниками, бібліотечними каталогами, проведення кожного року математичних олімпіад. Вона також дедалі зміцнює науково-методичні зв’язки з вищими навчальними закладами Москви, Санкт-Петербургу, Кривого Рогу, Сімферополя, республіки Казахстан; з багатьма науковими інститутами Національної академії наук та іншими економічними науковими закладами.

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни магістерського рівня
Розклад викладачів
Контактна інформація

 (044)-371-61-89

 kafedra_v_m@ukr.net,     kvm@kneu.edu.ua

 проспект Перемоги 54/1, ауд.531