Факультет маркетингу

Наукова школа кафедри маркетингу

«Маркетинговий менеджмент»

Українська школа маркетингу сформувалась протягом останніх двох десятиріч на базі провідних національних вищих навчальних закладів України, провідне місце серед яких посідає ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Цей період для вітчизняного суспільства ознаменувався істотними соціально-економічними перетвореннями, суттєвими трансформаційними процесами. А вища школа завжди повинна адекватно реагувати на виклики часу, готуючи спеціалістів з урахуванням потреб конкретної економічної системи.
Однак історія становлення школи маркетингу КНЕУ сягає початку ХХ ст., коли було створено Київські Вищі комерційні курси, а потім Київський комерційний інститут. Фахова підготовка випускників давала їм можливість займатися торговельно-промисловою діяльністю, забезпечувала уміння налагоджувати партнерські та ділові стосунки. Це вважається історичною передумовою виникнення теорії і практики сучасного маркетингу загалом.
В історичному аспекті становлення наукової школи маркетингу пов’язаний з іменем засновника кафедри к.е.н., проф. Пастухова А.Ф., а також к.е.н., доц. Геся А.О., які у різний час очолювали кафедру маркетингу.
За умов планової системи господарювання в країні особлива увага приділялася підтриманню на належному рівні та збільшенню обсягів виробництва, що можливе лише за умови безперебійного надходження на підприємства різних галузей народного господарства необхідних матеріальних ресурсів. Це, своєю чергою, потребувало високого рівня організації й управління сферою матеріально-технічного постачання. У цей час на кафедрі економіки матеріально-технічного постачання (як вона тоді називалася) готувалися фахівці, які здатні були вирішувати ці питання як на рівні крупних промислових підприємств, постачальницько-збутових організацій, так і на рівні державних органів управління системи Держплану.
Однак наприкінці ХХ ст. вітчизняна економіка перейшла у стан важливих системних перетворень, пов’язаних із побудовою і активним впровадженням ринкових механізмів господарювання. З набуттям Україною політичної та економічної незалежності постала об’єктивна необхідність реформування її народного господарства, у тому числі і сфери матеріально-технічного постачання. Це спричинило надзвичайно гостру потребу у підготовці кваліфікованих фахівців, здатних працювати в умовах ринкової нестабільності, які повинні поєднувати глибокі загальноекономічні знання зі здатністю їх творчого застосування на практиці задля вирішення широкого кола задач управлінського характеру. Фактично йшлося про необхідність створення на підприємствах нових управлінських структур, зорієнтованих на задоволення потреб споживачів в умовах вільної конкуренції. Такою новою філософією ведення бізнесу виступив маркетинг.
І кафедра взялася за вирішення такого надзвичайно складного завдання, здійснивши перший набір на спеціальність «Маркетинг» вже у 1992 році. Це потребувало у надзвичайно стислі терміни розробити принципово нові робочі навчальні програми нових на той час дисциплін, аналогів яким не існувало у вітчизняній вищій школі, запропонувати нові підходи та методи їх викладання, які відповідали особливостям фахового спрямування майбутніх маркетологів.
Усі ці завдання колектив кафедри успішно виконав, перетворившись на колиску вітчизняного маркетингу. За цей час було підготовлено тисячі випускників, які працюють у різних сферах вітчизняної економіки, піклуючись про задоволення потреб споживачів і будуючи клієнт-орієнтовані системи управління підприємствами, установами, організаціями. Усе це сприяло піднесенню іміджу та визнанню вагомих здобутків не лише школи маркетингу КНЕУ, а і вітчизняного маркетингу загалом.
Фундатором наукової школи маркетингу в Україні є завідувач кафедри маркетингу доктор економічних наук, професор, академік Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, Герой України Павленко Анатолій Федорович, знаний в Україні і за її межами автор багатьох підручників з теорії і практики маркетингу. Науковець приділив особливу увагу розвитку концепції маркетингу ще наприкінці 80-х років минулого сторіччя та очолив період активного розвитку вітчизняної наукової школи маркетингу КНЕУ в подальшому. Під його керівництвом підготовлено цілий ряд відомих в Україні і за кордоном вчених-маркетологів. Так, у цей період майбутній доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу Куденко Н.В. захистила першу кандидатську дисертацію з тематики маркетингового управління підприємствами.
Наукова школа маркетингу здійснює постійний багаторічний пошук ідей за новими підходами і методиками. Їх діяльність будується на неформальній співдружності між учасниками такої школи і передбачає свободу творчості кожного: від залучення до наукової роботи обдарованих студентів, аспірантів, до підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Головна умова успіху наукової школи д.е.н., проф. А.Ф. Павленка полягає у наявності творчої особистості її керівника, спроможної повести за собою талановитих науковців для здійснення ними самостійного пошуку і реалізації власних амбітних ідей. При цьому особлива увага приділяється високому рівню актуальності таких досліджень, що повинні відповідати mainstream розвитку світової маркетингової теорії і практики.
Знаковим для подальшого активного розвитку наукової школи маркетингу стало створення у 1997 році на базі КНЕУ Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація маркетингу», у діяльності якої активну участь приймають провідні науковці кафедри маркетингу, а її завідувач – д.е.н., проф.. Павленко А.Ф. – став її Президентом.
Вагомий внесок у розвиток вітчизняної теорії і практики маркетингу було здійснено у роботах д.е.н, проф. А.В. Войчака – засновника нового на той час наукового напряму з питань маркетингового менеджменту, д.е.н, проф. Н.В. Куденко – провідного вченого з питань стратегічного маркетингу, дослідження конкурентоспроможності вітчизняних виробників на промисловому ринку; к.е.н., проф. В.Я. Кардаша – засновника наукового напряму системного забезпечення якості продукції, підвищення ефективності маркетингової товарної політики підприємств, інноваційного маркетингу; к.е.н., доц. Т.І. Лук’янець – відомого дослідника у галузі маркетингової політики комунікацій та рекламного менеджменту; к.е.н., доц. М.Г. Гребньова – знаного вченого з питань теорії і практики маркетингу; к.т.н., доц. В.І. Мотяжева – провідного вченого кафедри з питань товарознавства.
Творче сьогодення наукової школи маркетингу пов’язане з іменами А.Ф. Павленка, В.Г. Герасимчука, І.Л. Решетнікової, Т.О. Примак, О.К. Шафалюка, А.В. Федорченка, А.С. Савощенка, А.Г. Кальченко, С.І. Дугіної, В.П. Пилипчука, В.В. Кривещенко, І.В. Лилик, В.М. Мальченка, М.Ю Антонченко, Т.Є. Дерев’янченко, О.О. Сєвонькаєвої, А.М. Голіцина, І.Є. Равіковича, Т.В. Сахарової, О.В. Ткачук, В.М. Такача, О.В.Даннікова , Дима О.О., І.Є.Равіковича, Г.В. Хмурковського, Н.В. Василькової, Т.В. Архіпової, О.Л.Шевченко  та інших вчених кафедри, які власне, і сформували її колектив. Основні напрями наукових досліджень у даній науковій школі пов’язані із тематикою наукових пошуків провідних вчених, відомих не лише в університеті, але і у вітчизняному освітньому та науковому просторах. Визначальними її представниками є наступні вчені-маркетологи:
?    Павленко А.Ф., д.е.н, професор, академік АПН України, заслужений діяч науки і техніки України, ректор, завідувач кафедри маркетингу, керівник наукової школи з формування та розвитку маркетингу в галузях національної економіки;
?    Решетнікова І.Л., д.е.н., професор, директор Французько-українського інституту менеджменту, сфера наукових інтересів – питання фундаментальних досліджень у галузі теорії і практики сучасного маркетингу і логістики;
?    Примак Т. О., д.е.н., професор, провідний вчений з рекламного менеджменту і маркетингових комунікацій;
?    Пилипчук В. П., к.е.н., професор, заступник завідувача кафедри маркетингу, сфера наукових досліджень – промисловий маркетинг, Інтернет маркетинг;
?    Шафалюк О.К., д.е.н., професор, декан факультету управління персоналом та маркетингу, коло наукових  досліджень – теорія поведінки споживача у системі маркетингу;
?    Федорченко А.В., д.е.н., професор, директор Інституту маркетингу, коло наукових інтересів – система маркетингових досліджень у вітчизняній економіці.
Визначально розвиток української маркетингової школи здійснювався у напрямку її концептуального наближення до розробок американських і британських учених. Їх головною ідеєю було використання класичного маркетингового комплексу з метою його імплементації у процеси реалізації стратегій управління підприємствами. Загалом основоположні ідеї американської школи маркетинг-менеджменту можна вважати базисом, що, безумовно, потребував свого подальшого розвитку.
Необхідно зазначити, що сьогодні концептуальний підхід наукової школи маркетингу КНЕУ є узгодженим із головними здобутками західноєвропейських шкіл. Сучасний маркетинг по праву вважається ключовою парадигмою здійснення підприємницької діяльності в умовах динамічного ринкового середовища, зорієнтованою на усебічне задоволення споживчих потреб на основі створення ланцюгів споживчої цінності і підвищення рівня їх лояльності. У рамках його використання також формується потужний аналітичний базис для прийняття різнопланових управлінських рішень у насиченому інформаційному полі діяльності підприємства. Ключова увага при цьому приділяється питанням посиленню клієнт-орієнтованості бізнесу, встановленню партнерських стосунків, розвитку маркетингу послуг тощо.
Українські вчені є активними розробниками даної теорії. Вони приділяють значну увагу актуальним питанням розвитку маркетингової концепції та здійснюють вагомий внесок на рівні міжнародної наукової спільноти. Незначні розбіжності в основоположних думках є основою для наукових дискусій та перспективних наукових пошуків у царині сучасного маркетингу. Доцільно зазначити, що подальші дослідження у сфері сучасного маркетингу мають враховувати не лише наукові здобутки його західних чи американської шкіл, вони повинні належним чином враховувати особливості вітчизняного економічного сьогодення.
Вагомим підтвердженням значного наукового доробку представників школи маркетингу КНЕУ слугувало нещодавнє присудження колективу авторів кафедри у складі проф. Павленка А.Ф., проф. Войчака А.В., проф. Кардаша В.Я. Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року за цикл підручників з маркетингу, виданих за період 1997-2006 рр. Дані підручники були першими україномовними виданнями з маркетингової тематики, що виступили основою для розвитку наступних навчально-методичних публікацій інших вітчизняних учених.
Підсумовуючи доробок наукової школи А.Ф. Павленка в розрізі специфіки та особливостей застосування концепції сучасного маркетингу на вітчизняних підприємствах можна відзначити, що у цілому вона має власний фундаментальний підхід до дослідження відповідних теоретичних і прикладних питань. Він становить базис для практичної апробації маркетингових стратегічних рішень в українській економіці. Таким чином подальші напрямки наукової діяльності повинні спиратися на необхідність імплементації і пристосування інструментів маркетингового менеджменту до умов розвитку національної економіки. На порядку денному постає питання проведення фундаментальних і прикладних досліджень у сфері маркетингу, в тому числі й міждисциплінарних, що відповідають сучасному світовому рівню наукових розробок у даній галузі. Саме це слід вважати ключовим напрямом перспективних досліджень наукової школи маркетингу, яку очолює проф. А.Ф. Павленко.
Тому у 2011 році рішенням Вченої ради Університету було засновано Інститут маркетингу, директором якого було призначено А.В. Федорченка, д.е.н., професора кафедри маркетингу як одного із провідних вітчизняних учених-маркетологів. Метою діяльності Інституту є організація і проведення наукових досліджень та здійснення науково-технічної і навчальної діяльності у галузі маркетингу, розроблення науково-практичних рекомендацій щодо забезпечення високої конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та організацій, провадження інноваційної діяльності. Інститут здійснює наукові дослідження та розробки, забезпечує умови для поглибленої наукової та науково-технічної підготовки фахівців з маркетингу відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та головних напрямів діяльності Інституту.
Щорічно виходять у світ збірники результатів наукових праць співробітників кафедри. До наукової роботи залучаються докторанти та аспіранти чисельністю більше 40 осіб. Щорічно відбуваються 2-3 захисти докторських та кандидатських дисертацій з актуальних проблем розвитку теорії та практики маркетингу в Україні. Результати такої науково-дослідної роботи використовуються в навчальному процесі, створюються нові спецкурси, які відповідають сучасній філософії ринкових відносин. Розробки представників наукової школи маркетингу КНЕУ знаходять своє втілення в монографіях, підручниках, навчальних посібниках та у значній кількості статей, які щорічно виходять у світ. Список опублікованих монографій працівників кафедри:
В.Л. Корінєв «Цінова політика підприємства»
Висвітлено сутність цінової політики підприємства як сукупність прийомів і методів ціноутворення для вирішення маркетингових проблем у процесі реалізації його продукту на ринку. Проаналізовано механізм формування ціни на продукцію підприємства. Розглянуто вплив різних ціноутворюючих чинників маркетингового середовища на зазначений процес.
Ю.В. Каракай «Маркетинг інноваційних товарів»
Розглянуто теоретичні засади маркетингу інноваційних товарів. Висвітлено питання сутності інноваційного товару та його змісту в концепції маркетингу. Проаналізовано роль інновацій як умови економічного зростання, особливості інноваційного потенціалу національної економіки.
А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, В.Я. Кардаш, В.П. Пилипчук та ін. «Теорія і практика маркетингу в Україні»
Показано, що роль і місце маркетингу в системі управління підприємствами й організаціями визначаються сприйняттям і впровадженням його концепцій керівництвом та колективом працівників, корпоратизацією маркетингової ідеології і практичної діяльності. Доводиться особливе значення дослідження тенденцій і суперечностей розвитку маркетингу в Україні, його інноваційно-ресурсного змісту з метою підвищення економічного потенціалу підприємств, організацій, установ.
А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, Т.О. Примак «Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика»
Монографія присвячена розгляду всіх аспектів маркетингових комунікацій, починаючи з теоретичних основ використання їх комплексу, завершуючи його управлінням та оцінкою ефективності. Проаналізовано стан ринку маркетингових комунікацій України, відмічені проблемні питання використання маркетингових комунікацій на підприємствах споживчого ринку.
Шафалюк О. К. «Гуманістична концепція споживача в маркетингу»
Досліджено гносеологічний базис і специфіку економічних досліджень закономірностей споживання. Визначено споживання та його суб’єкти у предметному полі маркетингу. Застосовано загальнонаукові та економічні критерії оптимізації розвитку систем споживання. Визначено місце теорії маркетингу в координатах сучасного етапу розвитку людської цивілізації. Показано закономірності споживання в практичному управлінні взаємодією зі споживачами у маркетингових системах. Визначено ефективність маркетингу в організації загального менеджменту промислових підприємств.
Федорченко А.В. «Система маркетингових досліджень»
Висвітлено методологічні основи формування системи маркетингових досліджень, а також інституціональні основи розвитку сучасної теорії маркетингу. Показано методологію сучасних маркетингових досліджень. Наведено теоретичні аспекти застосування системного підходу в дослідженнях складних економічних систем. Висвітлено теоретико-методологічні аспекти дослідження ефективності маркетингових рішень і напрями оптимізації процесів прийняття управлінських рішень в умовах обробки інформаційних потоків
Під керівництвом представників школи маркетингу до наукової роботи активно залучаються студенти спеціальності «Маркетинг». Щорічно проводяться міжнародні студентські конференції, за матеріалами яких публікуються збірники наукових праць студентів та молодих науковців. Студенти спеціальності «Маркетинг» неодноразово ставали переможцями та призерами Всеукраїнських олімпіад, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук та інших наукових конкурсах для обдарованої студентської молоді. Серед них особливе місце належить Всеукраїнському конкурсу студентських наукових робіт з маркетингу «Молодь опановує маркетинг» імені Ігоря Ткаченка. В межах цього конкурсу міжнародна дослідницька компанія «GfK Ukraine» щороку нагороджує найкращу команду викладачів, яка забезпечила підготовку найбільш якісних робіт. У 2012-2013 році кращою кафедрою у підготовці дослідників була визнана кафедра маркетингу ДВНЗ «Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана». Також студенти щорічно приймають участь у Всеукраїнському конкурсі студентських маркетингових планів, Всеукраїнському студентському конкурсі PR-проектів «Золотий компас», міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Маркетинг у третьому тисячолітті» та ін.
Однією із головних форм і вагомим проявом реалізації здобутків наукової школи маркетингу виступає підготовка науково-педагогічних кадрів вищої категорії. Протягом останніх 5 років на кафедрі маркетингу було захищено докторські дисертації: Шафалюк О.К. (2009 р.), Федорченко А.В. (2010 р.); кандидатські дисертації: Ткачук О.В., Пастернак С. Л., Дима О.О. (2008 р.), Равікович І.Є., Ремезь Ю.Б. (2010 р.), Сержук А.В., Окунєва О.В. (2012 р.). У перспективі заплановані захисти докторських робіт таких представників школи маркетингу КНЕУ, як доценти І.Л. Лилик, О.В.Данніков, О.О. Дима, Н.В. Василькова, Т.В. Архіпова, О.Л. Шевченко, Г.В. Хмурковський, які формують вагомий кадровий потенціал для її подальшого розвитку.
Спрямовуючи погляди у майбутнє можна бути переконаним, що плеяда представників наукової школи вітчизняного маркетингу під керівництвом А.Ф. Павленка і надалі успішно працюватиме над перспективними фундаментальними і прикладними дослідженнями в галузі сучасного маркетингу. Їх проявом виступатиме підготовка висококласних маркетологів, що сприятиме як посиленню конкурентоспроможності наукової школи маркетингу у сучасному науковому просторі, так і підвищенню конкурентоспроможності маркетологів КНЕУ на ринку праці.

Остання редакція: 03.06.14