Факультет маркетингу

Дисципліни магістерського рівня

Остання редакція: 28.03.14
Інтернет маркетинг

Метою дисципліни є формування у студентів сукупності знань в області теорії та практики інтернет маркетингу; отримання ними вмінь та навичок самостійної розробки програм просування підприємств та їх товарів в мережі інтернет. Завдання дисципліни: сформувати знання з теорії інтернет маркетингу; ознайомити з принципами інтернет маркетингу – інформаційного, аналітичного та методологічного супроводу підприємницької діяльності в мережі інтернет;  розвинути навички роботи з маркетинговими базами даних в інтернет та навчити ефективно використовувати отриману інформацію; допомогти у формуванні самостійного мислення при виборі методів просування підприємства в інтернет; забезпечити студентів необхідними знаннями у сфері планування маркетингової діяльності в мережі інтернет; допомогти набути вмінь та навичок самостійної розробки та проектування діяльності у сфері інтернет-маркетингу; навчити використовувати глобальний інформаційний простір задля пошуку потрібної інформації, розміщення власної інформації в інтернет та розв’язання маркетингових завдань за його допомогою

Збутові комунікацій

Метою дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань, практичних навичок та вмінь щодо принципів та правил ведення збутових комунікацій та розробки політики збутових комунікацій на підприємстві.
Завдання дисципліни: вивчення теоретичних аспектів побудови збутових комунікацій; ознайомлення з системами управління збутовими комунікаціями; набуття студентами навичок і вмінь формування політики збутових комунікацій; формування практичних навиків ведення комунікацій спрямованих на збут

Методологія наукових досліджень (Каф. Маркетингу)

Головною метою вивчення дисципліни є надання студентам системи знань щодо закономірності та методи науково-дослідної творчості, створення і розвиток практичних умінь і навичок розв’язання реальних задач з постановки, організації, виконання та захисту наукових досліджень, а також роботи з науково-дослідною інформацією. Головними цілями дисципліни «Методологія наукових досліджень» є викладення методології постановки та перевірки різноманітних наукових ідей та гіпотез, а також збір, аналіз, інтерпретація та захист науково-дослідної інформації під час навчального процесу

Методологія прикладних досліджень (Каф. Маркетингу)

Метою дисципліни є надання студентам поглиблених теоретичних знань та формування у них практичних навичок у галузі побудови та функціонування сучасних інтелектуальних систем обробки даних з ринкової та маркетингової діяльності суб’єктів підприємництва. Основні завдання дисципліни: сформувати знання з теорії прикладних досліджень; набути навичок виявлення та збору інформації за умов невизначеності ситуації; ознайомити з принципами роботи систем підтримки прийняття рішень;  розвинути навички роботи з систем підтримки прийняття рішень та прийняття управлінських рішень на їх основі; допомогти у формуванні самостійного мислення при виборі інтелектуальних систем та методів математичного моделювання за умов конкретної доступної інформації; забезпечити студентів необхідними знаннями з прийняття управлінських рішень із поєднанням людського та штучного інтелекту; допомогти набути вмінь та навичок самостійного аналізу та прогнозування ринкової, економічної, споживацької ситуації; навчити використовувати інтелектуальні інформаційні системи задля уніфікації, систематизації та використання існуючої доступної інформації та використання їх для прийняття стратегічно важливих рішень

Етика та естетика спілкування в маркетингу

Метою дисципліни є формування у студентів сукупності знань в області теорії та практики етики та естетики спілкування в маркетингу; отримання ними вмінь та навичок самостійної розробки програм просування підприємств та їх товарів з урахуванням етичних моментів, принципів ділового спілкування в маркетингу. Основні завдання дисципліни: сформувати знання з теорії етики та естетики спілкування в маркетингу; ознайомити з принципами естетики та етичними нормами;  розвинути навички створення та проведення презентацій, переговорів, ділових зустрічей; допомогти у формуванні самостійного мислення при виборі методів спілкування в інтернет; забезпечити студентів необхідними знаннями у сфері рекламної етики та етики маркетингових досліджень; допомогти у освоєнні етичних проблем, з якими можна «стикнутися» при розробці марочної політики фірми або певного товару; допомогти набути вмінь та навичок з вибудовування ситуацій ділового спілкування, вдосконалення комунікативної діяльності, моделюванню; допомогти засвоїти основи спілкування з клієнтами; навчити використовувати глобальний інформаційний простір задля пошуку потрібної інформації, розміщення власної інформації в інтернет та розв’язання маркетингових завдань за його допомогою

Логіка та етика професійних суджень у маркетингу

Мета дисципліни «Логіка та етика професійних суджень у маркетингу» формування у студентів системи теоретичних знань, практичних навичок та вмінь щодо принципів та правил, а також механізму використання професійних суджень у маркетинговій діяльності. Завдання дисципліни:  вивчення теоретичних аспектів логіки та етики професійних суджень у маркетингу; ознайомлення з ключовими термінами та категоріями професійних суджень у маркетингу; формування системного розуміння методичних основ професійних суджень у маркетингу; набуття студентами навичок і вмінь формування професійних суджень у маркетингу;  узагальнення теоретичного і аналіз науково-практичного досвіду використання професійних суджень у діяльності маркетолога