Факультет маркетингу

Дисципліни бакалаврського рівня

Остання редакція: 20.09.11
Маркетингове ціноутворення

Мета науки: сформувати у студентів цілісні уявлення з питань розробки та реалізації маркетингової цінової політики; вивчити питання ціноутворення на нові і традиційні товари та послуги, які випускають і надають підприємства, фірми. Завдання науки: висвітлення і аналіз маркетингових процесів ціноутворення. До основи курсу покладено логічно та функціонально пов’язані розділи, в яких висвітлюються принципи побудови та управління маркетинговою ціновою політикою, практичні аспекти управління ціновою політикою на підприємстві

Маркетинг послуг

Метою науки «Маркетинг послуг» є поглиблення знань студентів щодо особливостей маркетингу послуг як специфічного товару та умов, механізмів і інструментів використання його в діяльності організацій (підприємств). Завдання науки: розуміння суттєвості маркетингу у сфері послуг, його особливостей; вивчення ринку послуг, його структуризації на світовому і державному рівнях, регулювання і нормативного забезпечення; засвоєння особливостей маркетингового інструментарію в діяльності організації і підприємств у сфері послуг; уміння використовувати отримані знання в практичній діяльності

Поведінка споживачів

Мета науки — формування у студентів знань і навичок з практичного використання засадних положень теорії поведінки споживачів задля підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства.
Завдання науки: ознайомитися з основними положеннями теорії споживчої поведінки; розглянути правові та фінансово-економічні положення роботи зі споживачами; опанувати практичні навички роботи зі споживачем та управління його поведінкою

Складське господарство

Мета дисципліни – оволодіння теоретичними знаннями  та набуття практичних навичок щодо ефективного управління складським господарством.  Дисципліна «Складське господарство» має структурно-логічний зв’язок з такими дисциплінами як «Логістика», «Маркетинг» та іншими. Предмет дисципліни: закономірності і механізми управління складським господарством; процес  зберігання і обробки матеріалів на складі

Транспорті системи

 Метою навчальної  дисципліни «Транспортні системи» є формування у студентів системних, глибоких, сучасних та стійких фахових знань, що охоплюють увесь основний комплекс теоретичних і прикладних питань, пов’язаних з структурними, економічними, статистичними, організаційними, управлінськими, технічними, геополітичними, маркетинговими, логістичними, соціальними та екологічними питаннями транспортної галузі економіки України в умовах її інтеграції в глобалізований світовий ринковий простір та поширенням в Україні передового світового досвіду застосування логістичного менеджменту і маркетингу в сфері транспортних технологій