Факультет маркетингу

Кафедра маркетингу

Маркетинг відіграє важливу роль в економіці України в умовах становлення і розвитку ринкових відносин. Це зумовлює необхідність застосування у підприємницькій діяльності маркетингових рішень, неординарних підходів, які ґрунтуються на глибокому вивченні ринку та потреб споживачів. Нині маркетинг для підприємця є тим світилом, яке вказує на вірний ефективний шлях діяльності в умовах нестабільності, непередбачуваності, турбулентності зовнішнього середовища. Ігнорування маркетингових засад у практичній діяльності неодмінно призводить до втрати конкурентних позицій підприємства та прихильності його споживачів, і як результат — до зниження обсягів продажу та прибутковості. Інструментарій маркетингу застосовується в різних галузях економіки, у різних сферах бізнесу, тому маркетинг є сьогодні філософією бізнесу.

Детальніше про кафедру »

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

У 1960-х роках функціонувала система Держпостачу СРСР, яка була створена за територіально-галузевим принципом. Для забезпечення всіх ланок цієї системи висококваліфіковані спеціалісти та науковці в кількох економічних вузах країни організували підготовку економістів з матеріального постачання, створили відповідні кафедри.

В Україні така підготовка почалась уперше в 1961 році в Київському інституті народного господарства кафедрою «Економіки промисловості». У 1965 році було організовано кафедру «Економіки праці та матеріально-технічного постачання», яку очолив доц. А. Ф. Пастухов, а потім доц. А. О. Гесь, а  з липня 1966 року самостійно почала функціонувати кафедра «Економіки матеріально-технічного постачання».  З 1981 р. кафедру «Економіки матеріально-технічного постачання» по теперішній час очолює академік АПН України, доктор економічних наук, проф. А. Ф. Павленко.

У 1988 році кафедру перейменовано на кафедру «Управління матеріальними ресурсами».

З одержанням Україною політичної та економічної самостійності стало об’єктивною необхідністю реформування її народного господарства, у тому числі матеріального постачання на ринковій основі. Тому в 1994 році кафедру управління матеріальними ресурсами реформовано в кафедру маркетингу.

У 2005 році трудовий колектив кафедри маркетингу був нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

У 2011 році кафедра святкуватиме своє 45-річчя.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Маркетинг (каф. маркетингу)

Метою науки «Маркетинг» є виклад теоретичних основ, базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та розгляд її пріоритетів в сучасних умовах. Основними завданнями науки є  ознайомлення студентів з відповідними теоретичними понят¬тями, категоріями марке¬тингу, сучасними тенденціями в маркетингу;   опанування методологічним апаратом організації маркетингової діяльності на підприємствах; виховання здатності до творчого пошуку напрям¬ків удосконалення маркетингової діяльності

Управління продажем

Мета науки: дати студентам теоретичні знання та практичні навич¬ки щодо формування системи продажу, створення і функціонування маркетингових каналів; теоретико-методологічні аспекти організації продажу для сервісних та промислових підприємств; розробка інформаційного та процедурного забезпечення управління продажем, підходів проведення аналізу витрат системи продажу; управління торговим персоналом

Паблік рілейшнз (К-ра Маркетингу)

Мета дисципліни — теоретично обґрунтувати і практично апробувати основні методи та прийоми паблік рілейшнз у сфері бізнесу з їх адаптацією до ситуації, в якій перебуває національна економіка. Основні завдання дисципліни: сформувати у студентів стійкі знання з теорії паблік рілейшнз; навчити студентів системно сприймати маркетинговий, рекламний, комунікативний процеси у бізнесі, застосовувати сучасні комунікативні та інформаційні технології для побудови паблік рілейшнз кампаній; навчити студентів самостійним відслідковувати події, що відбуваються у суспільстві; формування позитивного іміджу підприємства, досягнення за відомості, створення довготривалих партнерських стосунків між ринковими суб’єктами; допомогти студентам набути вмінь і практичних навичок планування, організації та проведення паблік рілейшнз кампаній у бізнесі, управління кризовими ситуаціями і створення позитивного іміджу за допомогою заходів паблік рілейшнз; навчити студентів аналізувати наслідки проведення паблік рілейшнз кампаній та використовувати результати аналізу в системі управління ринковою діяльністю підприємства

Маркетинговий аудит

Мета дисципліни — надати студентам науково-теоретичні знання та практичні навички з організації і проведення маркетингового аудиту, навчити методологічним та організаційним прийомам його використання за сучасних умов маркетингової діяльності підприємства. Завдання дисципліни: сформувати у студентів стійкі знання з теорії маркетингового аудиту підприємства; оволодіти методологією маркетингового аудиту з метою інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингових операцій, зниження ймовірності й сили комерційного ризику; допомогти студентам набути вмінь і навичок для самостійного комплексного аудиту маркетингової діяльності підприємства, реалізувати набуті знання в пошуку шляхів і резервів удосконалення маркетингу підприємства відповідно до результатів аудиту та постійно змінюваних ринкових умов

Маркетингове ціноутворення

Мета науки: сформувати у студентів цілісні уявлення з питань розробки та реалізації маркетингової цінової політики; вивчити питання ціноутворення на нові і традиційні товари та послуги, які випускають і надають підприємства, фірми. Завдання науки: висвітлення і аналіз маркетингових процесів ціноутворення

Маркетингові комунікації

Метою науки «Маркетингові комунікації» є вивчення системи, методів та алгоритмів маркетингових комунікацій, а також зарубіжного досвіду в галузі товаропросування.

Маркетинг промислового підприємства

Мета науки: вивчити науково-теоретичні та практичні питання промислового маркетингу, сучасні концепції його розвитку, головні методологічні та організаційні питання його використання в сучасних умовах. Завдання науки: засвоїти узагальнені в теорії і практиці маркетингові стратегії та концепції промислового маркетингу; здобути знання з питань маркетингових досліджень в умовах переходу до ринкової економіки; вивчення питань методології розробки і планування маркетингових стратегій та їх реалізації промисловими підприємствами; навчити сучасним методам управління маркетинговою і комунікаційною діяльністю у сферах закупівлі, збуту, розподілення промислової продукції

Маркетингова товарна політика

Мета науки: вивчити науково-теоретичні основи планування продукту в маркетинговій діяльності, головні методологічні та організаційно-економічні принципи оптимізації товарної політики, розробки товарів та послуг ринкової новизни. Завдання науки: засвоїти узагальнені в теорії маркетингу класифікаційні ознаки товарів та послуг споживчого і виробничо-технічного призначення, методи визначення конкурентоспроможності та місця продукту на ринку товарів та послуг; навчити сучасним методам планування та розробки продукту, упаковки, товарної марки

Маркетингові дослідження

Метою науки є розгляд питань системи, методів та алгоритмів вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, шляхів і резервів його маркетингового розвитку. Завдання науки: ознайомлення з відповідними категоріями, методиками та алгоритмами, відпрацювання практичних навичок, їх використання в процесах маркетингових досліджень; прищеплення навичок творчого пошуку напрямів та резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємства відповідно до результатів досліджень

Маркетинг послуг

Метою науки «Маркетинг послуг» є поглиблення знань студентів щодо особливостей маркетингу послуг як специфічного товару та умов, механізмів і інструментів використання його в діяльності організацій (підприємств). Завдання науки: розуміння суттєвості маркетингу у сфері послуг, його особливостей; вивчення ринку послуг, його структуризації на світовому і державному рівнях, регулювання і нормативного забезпечення; засвоєння особливостей маркетингового інструментарію в діяльності організації і підприємств у сфері послуг; уміння використовувати отримані знання в практичній діяльності

Поведінка споживачів

Мета науки — формування у студентів знань і навичок з практичного використання засадних положень теорії поведінки споживачів задля підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства.
Завдання науки: ознайомитися з основними положеннями теорії споживчої поведінки; розглянути правові та фінансово-економічні положення роботи зі споживачами; опанувати практичні навички роботи зі споживачем та управління його поведінкою

Реклама в туризмі
Основи інтернет маркетингу
Менеджмент і маркетинг
Дисципліни магістерського рівня
Маркетинговий менеджмент

Метою науки є виклад принципів, завдань та функцій управління маркетинговою діяльністю підприємства, розгляд алгоритмів, стратегій та політики організації, планування, реалізації та контролю цих процесів. Основними завданнями науки є: ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та процесами маркетингового менеджменту; відпрацювання практичних навичок, розв’язування маркетингових завдань та виконання відповідних функцій; виховання здатності до творчого пошуку напрямів та резервів, удосконалення систем та процесів управління маркетинговою діяльністю підприємства

Стратегічний маркетинг

Метою науки є засвоєння теоретичних основ та опанування практичних навичок стратегічної маркетингової діяльності фірми. Основні завдання науки: засвоїти сутність і зміст маркетингового середовища та його вплив на стратегічну діяльність фірми; опанувати методику маркетингового стратегічного аналізу та його інструментів (особлива увага приділяється SWOT-аналізу); ознайомитися з існуючими різновидами маркетингових стратегій фірми та вміти розробляти їх у певній стратегічній ситуації

Рекламний менеджмент

Мета науки: навчити майбутніх фахівців основам розробки рекламних кампаній. Завданням науки є надання студентам можливості засвоєння таких основних напрямів рекламної діяльності підприємства: дослідження ринку реклами; створення фірмового стилю; визначення стратегії і тактики рекламної діяльності підприємства; розробка оригінал-макетів рекламних звернень; розробка медіа-плану роботи підприємства зі ЗМІ; розробка бізнес-плану роботи з рекламними агенціями; оптимізація показу рекламних звернень у ЗМІ; проведення аналізу ефективності витрат на рекламу

Бренд менеджмент

Мета дисципліни — надати студентам теоретичні знання та практичні навички зі створення та управління брендами, реалізації брендових стратегій з метою досягнення максимального ефекту для підприємства. Основні завдання дисципліни: досягти високого рівня теоретичної підготовки студентів, сформувати їх ринкове мислення в аспектах ефективного управління брендами; навчити студентів самостійно створювати бренди, ефективно управляти активами бренду, розробляти та підтримувати трендові стратегії підприємства

Рекламний креатив

Мета дисципліни – дати студентам теоретичні знання і практичні навики створення рекламних повідомлень і рекламних кампаній з метою забезпечення їх максимальної комунікативної ефективності.
Основні завдання дисципліни: ознайомити студентів із існуючими правилами, принципами, схемами побудови рекламних звернень і створення рекламних кампаній; сформувати стійкі знання з теорії рекламного креативу; навчити системно сприймати маркетинговий, рекламний і творчий процеси; допомогти набути вмінь і практичних навиків для самостійної розробки рекламних ідей та їх втілення у практичну діяльність; зорієнтувати на обов’язкове поєднання у їх практичній діяльності стандартних підходів та творчого натхнення

Медіапланування

Мета дисципліни — надання студентам теоретичних знань та практичних навичок з медіапланування. Завдання дисципліни: розуміти місце і роль  медіапланування у структурі рекламної діяльності підприємства; сутність і особливості процесу медіа планування;   знати основні поняття, терміни і категорії медіапланування, основні коефіцієнти та показники, які використовуються в медіа плануванні, етапи побудови медіа плану, критерії оптимізації медіа плану, методики вивчення товару, ринку і споживачів, важливі порівняльні характеристики основних каналів розповсюдження реклами, методи і технології планування рекламних кампаній; уміти застосовувати на практиці навики медіапланування, визначати цілі і завдання медіа планування

Психологія комунікацій

Мета дисципліни полягає у набуті студентами теоретичних і практичних знань застосування психологічних аспектів комунікацій у маркетинговій діяльності з врахуванням особливостей сприйняття різними групами споживачів і впливу різних форм і методів комунікацій. Завдання дисципліни: розуміти сутність і значення процесу комунікації; принципи побудови ефективного комунікаційного повідомлення; психологічні особливості впливу різних засобів комунікацій; психологічні засади впливу  і сприйняття  масової комунікації; знати структуру комунікаційного процесу; цілі і функції комунікації; психологічні типи особистості і їх значення для комунікаційного процесу; методики дослідження комунікаційного сприйняття; уміти управляти комунікаційним процесом, зважаючи на психологічні особливості різних споживацьких груп; досліджувати ефективність впливу і сприйняття  комунікаційних звернень, оцінювати ефективність комунікаційного процесу

Інтернет маркетинг

Метою дисципліни є формування у студентів сукупності знань в області теорії та практики інтернет маркетингу; отримання ними вмінь та навичок самостійної розробки програм просування підприємств та їх товарів в мережі інтернет. Завдання дисципліни: сформувати знання з теорії інтернет маркетингу; ознайомити з принципами інтернет маркетингу – інформаційного, аналітичного та методологічного супроводу підприємницької діяльності в мережі інтернет;  розвинути навички роботи з маркетинговими базами даних в інтернет та навчити ефективно використовувати отриману інформацію; допомогти у формуванні самостійного мислення при виборі методів просування підприємства в інтернет; забезпечити студентів необхідними знаннями у сфері планування маркетингової діяльності в мережі інтернет; допомогти набути вмінь та навичок самостійної розробки та проектування діяльності у сфері інтернет-маркетингу; навчити використовувати глобальний інформаційний простір задля пошуку потрібної інформації, розміщення власної інформації в інтернет та розв’язання маркетингових завдань за його допомогою

Збутові комунікацій

Метою дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань, практичних навичок та вмінь щодо принципів та правил ведення збутових комунікацій та розробки політики збутових комунікацій на підприємстві.
Завдання дисципліни: вивчення теоретичних аспектів побудови збутових комунікацій; ознайомлення з системами управління збутовими комунікаціями; набуття студентами навичок і вмінь формування політики збутових комунікацій; формування практичних навиків ведення комунікацій спрямованих на збут

Методологія наукових досліджень (Каф. Маркетингу)

Головною метою вивчення дисципліни є надання студентам системи знань щодо закономірності та методи науково-дослідної творчості, створення і розвиток практичних умінь і навичок розв’язання реальних задач з постановки, організації, виконання та захисту наукових досліджень, а також роботи з науково-дослідною інформацією

Методологія прикладних досліджень (Каф. Маркетингу)

Метою дисципліни є надання студентам поглиблених теоретичних знань та формування у них практичних навичок у галузі побудови та функціонування сучасних інтелектуальних систем обробки даних з ринкової та маркетингової діяльності суб’єктів підприємництва. Основні завдання дисципліни: сформувати знання з теорії прикладних досліджень; набути навичок виявлення та збору інформації за умов невизначеності ситуації; ознайомити з принципами роботи систем підтримки прийняття рішень;  розвинути навички роботи з систем підтримки прийняття рішень та прийняття управлінських рішень на їх основі; допомогти у формуванні самостійного мислення при виборі інтелектуальних систем та методів математичного моделювання за умов конкретної доступної інформації; забезпечити студентів необхідними знаннями з прийняття управлінських рішень із поєднанням людського та штучного інтелекту; допомогти набути вмінь та навичок самостійного аналізу та прогнозування ринкової, економічної, споживацької ситуації; навчити використовувати інтелектуальні інформаційні системи задля уніфікації, систематизації та використання існуючої доступної інформації та використання їх для прийняття стратегічно важливих рішень

Етика та естетика спілкування в маркетингу

Метою дисципліни є формування у студентів сукупності знань в області теорії та практики етики та естетики спілкування в маркетингу; отримання ними вмінь та навичок самостійної розробки програм просування підприємств та їх товарів з урахуванням етичних моментів, принципів ділового спілкування в маркетингу

Логіка та етика професійних суджень у маркетингу

Мета дисципліни «Логіка та етика професійних суджень у маркетингу» формування у студентів системи теоретичних знань, практичних навичок та вмінь щодо принципів та правил, а також механізму використання професійних суджень у маркетинговій діяльності. Завдання дисципліни:  вивчення теоретичних аспектів логіки та етики професійних суджень у маркетингу; ознайомлення з ключовими термінами та категоріями професійних суджень у маркетингу; формування системного розуміння методичних основ професійних суджень у маркетингу; набуття студентами навичок і вмінь формування професійних суджень у маркетингу;  узагальнення теоретичного і аналіз науково-практичного досвіду використання професійних суджень у діяльності маркетолога

Бенчмаркінг
Розклад занять викладачів
Контактна інформація

Адреса: м. Київ, Проспект перемоги 54/1

Розташування: 1 корпус, 3 поверх, каб. 333

Телефон: (044) 456 98 73

E-mail: kmark@kneu.edu.ua