Факультет маркетингу

Дисципліни бакалаврського рівня

Остання редакція: 04.12.17
Географія туризму

Метою дисципліни «Географія туризму» є надання майбутнім фахівцям сфери туризму професійних знань у сфері теорії і методології географічних досліджень та туристичного ресурсознавства, формування фахового світогляду щодо просторової організації та передумов розвитку спеціалізованих видів туризму в  країнах та регіонах світу.

Предметом дисципліни «Географія туризму» є вивчення закономірностей просторової організації туристичної галузі та основних туристичних центрів світу, особливостей глобального туристичного районування та організації міжнародного туризму

Основи туризмознавства

«Основи туризмознавства» є дисципліною фахового спрямування у підготовці бакалаврів з туризму.  Метою вивчення дисципліни є формування необхідних знань з теорії туризмознавства та практичних навичок з організації туристичних подорожей для майбутніх фахівців у сфері туризму.

Завдання курсу – ознайомити студентів з основними поняттями та дефініціями туризму, з його історією та сучасним станом розвитку туристичного господарства, умовами діяльності туристичних підприємств (фірм), сформувати глибокі знання та практичні навички, необхідні для організації туристичної діяльності, створення та організація роботи туристичного підприємства (туроператора, турагентства)

Рекреаційні комплекси світу

Метою дисципліни «Рекреаційні комплекси світу» є формування у студентів глибоких знань щодо науково-методологічних засад формування територіально-рекреаційних комплексів світу, особливостей їх розвитку і розміщення, принципів організації рекреаційної діяльності та набуття практичних навичок щодо  використання вітчизняного та зарубіжного досвіду вдосконалення системи збалансованого забезпечення рекреаційних потреб населення на основі використання національних рекреаційно-туристичних ресурсів

Просторова організація економіки

Мета дисципліни «Просторова організація економіки» – поглибити знання про сучасні глобалізаційні закономірності розвитку суспільства, методологічні та прикладні аспекти просторової організації господарства, умови та фактори стійкого розвитку соціально-економічних систем та механізми його забезпечення, стратегічні напрями та концептуальні пріоритети просторового розвитку України в контексті її інтеграції в світовий економічний простір

Соціально-економічний розвиток регіону

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів  знань про науково-методологічні засади формування соціально-економічних систем регіонів, стратегію регіонального розвитку, основні напрями та завдання  регіональної економічної політики та  механізми її реалізації, прогнозування розвитку регіонів з урахуванням впливу національних та глобальних чинників

Вступ до фаху (К-ра Регіональної економіки і туризму)

Метою дисципліни є формування у студентів знань про  туристичну галузь як про вид діяльності та соціально-економічне явище, розуміння  специфіки функціонування суб'єктів туристичної діяльності та особливостей роботи менеджера туристичного підприємства.

Предметом  дисципліни «Вступ до фаху» є вивчення механізму діяльності туристичної галузі